张之翰 作者:张之翰 元代诗人

唐多令

出自:不详 收录时间:2018-01-12

yuàn sī rù qīng jiā 。

怨思入清笳。

xié yáng míng luàn yā 。

斜阳鸣乱鸦。

zhèng kāi zūn , xì zhuó liú xiá 。

正开尊,细酌流霞。

běi lǐ nán zhuāng jīn suì rán , quán bù jué , mǐ nán shē 。

北里南庄今岁然,全不觉,米难赊。

bǐ yàn dàn shēng yá 。

笔砚淡生涯。

xiōng zhōng qì zì huá 。

胸中气自华。

kàn diāo líng , yě cǎo xián huā 。

看凋零,野草闲花。

shì bù xiāng guān shōu jiǎo zuò , wú biàn shì , guì rén jiā 。

事不相关收脚坐,吾便是,贵人家。

未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析

相关诗词推荐: