张野

作者: 张野

出自: 不详

收录: 2018-01-12

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 元代 > 张野 >

满江红 秋日

fēng yǔ xiāo xiāo , biàn niàng chū , xīn liáng tíng yuàn 。

风雨潇潇,便酿出,新凉庭院。

rén zhà qǐ , yī zān qiū yè , bù kān cái jiǎn 。

人乍起,一簪楸叶,不堪裁翦。

cuì wò jiàn diāo huái yǐng shòu , hóng yī bàn lǎo qú xiāng qiǎn 。

翠幄渐凋槐影瘦,红衣半老蕖香浅。

dào qiū lái , hé zhǐ chén xiū wén , nán xiāo qiǎn 。

到秋来,何止沉休文,难消遣。

hóng yàn yǎo , yīn chén duàn 。

鸿雁杳,音尘断。

kōng jí mù , yān bō mǎn 。

空极目,烟波满。

xiǎng gù rén cǐ jì , huà lán píng biàn 。

想故人此际,画阑凭遍。

bié jiǔ jī jiāng qíng zuò mèng , guī chí yī xiàng ēn chéng yuàn 。

别久几将情做梦,归迟一向恩成怨。

duì xī fēng , wú yǔ àn xiāo hún , xíng yún yuǎn 。

对西风,无语黯消魂,行云远。