马致远

作者: 马致远

朝代: 元代

收录: 6首

当前位置: 牛魔王彩图 > 元代 > 马致远 >
 • 四块玉

  jiǔ xun gū , y xīn mǎi , mǎn yǎn yn shān hu t kāi 。 酒旋沽,鱼新买,满眼云山画图开。 qīng fēng mng yu hun shī zhi 。 清风明月还诗债。 běn sh g lǎn sn rn , yu w shn jīng j ci , guī q li 。 本是个懒散人,又无甚经济才,归去

 • 四块玉

  lǜ bn shuāi , zhū yn gǎi , xiū bǎ chn rng hu ln ti 。 绿鬓衰,朱颜改,羞把尘容画麟台。 g yun fēng jǐng yī rn zi 。 故园风景依然在。 sān qǐng tin , wǔ mǔ zhi , guī q li 。 三顷田,五亩宅,归去来。

 • 天净沙 秋思

  kū tng lǎo sh hūn yā , xiǎo qio li shuǐ rn jiā 。 枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。 gǔ do xī fēng shu mǎ , xī yng xī xi , dun chng rn zi tiān y 。 古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。

 • 小桃红

  huà táng chūn nuǎn xiù wéi zhòng , bǎo zhuàn xiāng wēi dòng 。 画堂春暖绣帏重,宝篆香微动。 cǐ wài xū míng yào hé yòng ? 此外虚名要何用? zuì xiāng zhōng , dōng fēng huàn xǐng lí huā mèng 。 醉乡中,东风唤醒

 • 四块玉

  měi mào niáng , míng jiā zǐ , zì jià zhuó gè sī bēn chē ér 。 美貌娘,名家子,自驾着个私奔车儿。 hàn xiāng rú biàn zuò wén zhāng shì , ài tā nà yī cāo ér qín , gòng tā nà liǎng jù ér shī 。 汉相如便做

 • 四块玉

  dài yuè xíng , pī xīng zǒu 。 带月行,披星走。 gū guǎn hán shí gù xiāng qiū , qī ér pàng liǎo zán xiāo shòu 。 孤馆寒食故乡秋,妻儿胖了咱消瘦。 zhěn shàng yōu , mǎ shàng chóu , sǐ hòu xiū 。 枕上忧,马上愁,

  16条记录