刘敏中 作者:刘敏中 元代诗人

菩萨蛮

出自:不详 收录时间:2018-01-12
眼中有此妖娆色。
花中无此风流客。
一月一番新。
一年都是春。
盈盈花上月。
几度圆还缺。
不去卷金荷。
奈渠花月何。


yǎn zhōng yǒu cǐ yāo ráo sè , huā zhōng wú cǐ fēng liú kè , yī yuè yī fān xīn , yī nián dū shì chūn , yíng yíng huā shàng yuè , jī dù yuán huán quē , bù qù juàn jīn hé , nài qú huā yuè hé ,

未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析

相关诗词推荐: