刘敏中

作者: 刘敏中

出自: 不详

收录: 2018-01-12

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 元代 > 刘敏中 >

菩萨蛮

眼中有此妖娆色。
花中无此风流客。
一月一番新。
一年都是春。
盈盈花上月。
几度圆还缺。
不去卷金荷。
奈渠花月何。


yǎn zhōng yǒu cǐ yāo ráo sè , huā zhōng wú cǐ fēng liú kè , yī yuè yī fān xīn , yī nián dū shì chūn , yíng yíng huā shàng yuè , jī dù yuán huán quē , bù qù juàn jīn hé , nài qú huā yuè hé ,