姬翼 作者:姬翼 元代诗人

玉女摇仙佩

出自:不详 收录时间:2018-01-12

xiān tiān yǒu wù , wèi shǐ nán míng , páng fó yīn yūn yuán qì 。

先天有物,未始难名,彷佛氤氲元气。

tài jí xíng shēng , míng huáng zhà pàn , sàn zuò wàn shū qiān yì 。

太极形生,鸣黄乍判,散作万殊千异。

zǒng bèi xíng qiú léi 。

总被形囚累。

zī yíng yíng niàn lǜ , duō fāng bǎi jì 。

恣营营念虑,多方百计。

jìng shēng lì , yáng bō gǔ làng , wéi shì wú qióng , sì shì ér yǐ 。

竞声利,扬波鼓浪,唯是无穷,四事而已。

kōng jiāo rǎo rén jiān , fàn gǔ fān téng , zhōng chéng hé jì 。

空胶扰人间,贩骨番腾,终成何济。

shuí xìn huǒ chuán qì jiù , wù chán yíng xīn , nòng wǒ zhēn tóng ér xì 。

谁信火传弃旧,物禅迎新,弄我真同儿戏。

kān pò yáo tóu , shēn méi yī xiào , zhào chè duō shēng níng zhì 。

勘破摇头,伸眉一笑,照彻多生凝滞。

wàng gòu xián fēi shì 。

妄构闲非是。

zǒng xiū lùn wǎng diàn , lín quán fēng wèi 。

总休论枉玷,林泉风味。

qiū jìng yè , yún shōu kōng jiè , xiān chén bù dòng , yuè míng rú shuǐ 。

秋静夜,云收空界,纤尘不动,月明如水。

rén cháng zài 。

人长在。

bì táo yǐng lǐ xūn xūn zuì 。

碧桃影里醺醺醉。

未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析

相关诗词推荐: