胡祗* 作者:胡祗* 元代诗人

木兰花慢 春日独游西溪

出自:不详 收录时间:2018-01-12

ài xī xī huā liǔ , hóng zhuó zhuó , lǜ yīn yīn 。

爱西溪花柳,红灼灼,绿阴阴。

gēng xì shuǐ yuán chí , xiū huáng mén xiàng , yī jìng yōu shēn 。

更细水园池,修篁门巷,一径幽深。

chūn fēng yī shēng tí niǎo , dào sháo huá , yī kè dǐ qiān jīn 。

春风一声啼鸟,道韶华,一刻抵千金。

fēi xù yóu sī bái rì , rěn jiào jì mò xiāo chén 。

飞絮游丝白日,忍教寂寞消沉。

wǒ lái wú bàn dú yōu xún 。

我来无伴独幽寻。

gāo chǔ gēng dēng lín 。

高处更登临。

dàn bái fā shuāi yán , léi cān juàn pū , jī dù cháng yín 。

但白发衰颜,羸骖倦仆,几度长吟。

rén shēng bǎi nián shì yì , xǐ jīn nián , fāng shǐ suì guī xīn 。

人生百年适意,喜今年,方始遂归心。

zuì yǐn hú shāng zì zhuó , fàng gē cán zhào qīng lín 。

醉引壶觞自酌,放歌残照清林。

未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析

相关诗词推荐: