侯善渊 作者:侯善渊 元代诗人

红窗*

出自:不详 收录时间:2018-01-13

xuán mén xún , xiū hú mì 。

玄门寻,休胡觅。

zhǐ rǔ děng , xiū xíng duān dí 。

指汝等,修行端的。

cháng qīng jìng , yì bù fú yóu , bǎo yuán jīng wú shī 。

常清净,意不浮游,保元精无失。

liàn yáng hún , xiāo yīn zhì 。

炼阳魂,消阴质。

liǎng méi jiān , shén guāng fēi chū 。

两眉间,神光飞出。

tōng dǒu bǐng , wò zhuǎn tiān guān , bào yī lún hóng rì 。

通斗柄,斡转天关,抱一轮红日。

qì fán qíng , guī zhēn lǐ 。

弃凡情,归真理。

jī shuāng guān , xuán mén gāo qǐ 。

击双关,玄门高启。

tǔ shén guāng , shè tòu lián wéi , xiàn líng yáng xiū tǐ 。

吐神光,射透帘帏,现灵阳休体。

jīn wū jīng , yù tù suǐ 。

金乌精,玉兔髓。

huǎng qián kūn , qīng huá guāng ??。

晃乾坤,清华光*。

未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析

相关诗词推荐: