屈原

作者: 屈原

朝代: 先秦

收录: 27首

当前位置: 牛魔王彩图 > 先秦 > 屈原 >
 • 渔父 屈原既放

  qū yun j fng , yu yū jiāng tn , xng yn z pn , yn s qio cu , xng rng kū gǎo 。 屈原既放,游於江潭,行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。 y f jin r wn zhī yuē : zǐ fēi sān lǘ d fū yǔ ?h g zh yū sī ! 渔父见

 • 哀郢

  hung tiān zhī b chn mng xī , h bǎi xng zhī zhn qiān ? 皇天之不纯命兮,何百姓之震愆? mn l sn r xiāng shī xī , fāng zhng chūn r dōng qiān 。 民离散而相失兮,方仲春而东迁。 q g dū r ji yuǎn xī , zū

 • 九歌山鬼

  ruò yǒu rén xī shān zhī ā , bèi [1] bì [2] lì xī dài nǚ luó 。 若有人兮山之阿,被[1]薜[2]荔兮带女萝。 jì hán dì xī yòu yí xiào , zǐ mù yú xī shàn yǎo tiǎo 。 既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。 chéng chì bào x

 • 卜居

  屈原既放,三年不得复见,竭知尽忠,而蔽鄣於谗,心烦虑乱,不知所从。 乃往见太卜郑詹尹曰:余有所疑,原因先生决之。 詹尹乃端策拂龟曰:君将何以教之? 屈原曰:吾宁悃悃款款,朴以忠乎? 将送往劳来,斯无穷乎? 宁诛锄草茅,以力耕乎? 将游大人,以成

 • 九歌河伯

  yǔ nǚ [1] yu xī jiǔ h , chōng fēng qǐ xī shuǐ yng bō ; 与女[1]游兮九河,冲风起兮水扬波; chng shuǐ chē xī h gi , ji liǎng lng xī cān chī [2]; 乘水车兮荷盖,驾两龙兮骖螭[2]; dēng kūn ln xī s wng , xīn fēi yng xī

 • 九歌湘夫人

  dì zǐ jiàng xī běi zhǔ , mù miǎo miǎo xī chóu yú [1]。 帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予[1]。 niǎo niǎo xī qiū fēng , dòng tíng bō xī mù yè xià [2]。 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下[2]。 dēng bái fán [3] xī chěng wàng ,

 • 九歌少司命

  qiū lán xī mí wú , luó shēng xī táng xià [1]。 秋兰兮蘼芜,罗生兮堂下[1]。 lǜ yè xī sù zhī [2], fāng fēi fēi xī xí yú [3]。 绿叶兮素枝[2],芳菲菲兮袭予[3]。 fū [4] rén xī zì yǒu měi zǐ , sūn hé yǐ xī chóu

 • 怀沙

  tāo tāo mèng xià xī , cǎo mù mǎng mǎng 。 滔滔孟夏兮,草木莽莽。 shāng huái yǒng āi xī , gǔ cú nán tǔ 。 伤怀永哀兮,汩徂南土。 xuàn xī yǎo yǎo , kǒng jìng yōu mò 。 眴兮杳杳,孔静幽默。 yù jié yū zhěn xī

 • 天问

  yuē : su gǔ zhī chū , shu chun do zhī ? 曰:遂古之初,谁传道之? shng xi wi xng , h yu kǎo zhī ? 上下未形,何由考之? mng zhāo mng n , shu nng j zhī ? 冥昭瞢闇,谁能极之? fng y wi xing , h yǐ sh zhī ? 冯翼惟像,何以识之

 • 离骚

  dì gāo yáng zhī miáo yì xī , zhèn huáng kǎo yuē bó yōng ; shè tí zhēn yú mèng zōu xī , wéi gēng yín wú yǐ jiàng ; huáng lǎn kuí yú yú chū dù xī , zhào xī yú yǐ jiā míng ; míng yú yuē zhèng z

 • 九歌云中君

  y ln tāng xī m fāng , hu cǎi yī xī ru yīng [1]; lng lin qun xī j li 。 浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英[1];灵连蜷兮既留。 ln zhāo zhāo xī wi yāng ; jiǎn jiāng dn [2] xī shu gōng , yǔ r yu xī q guāng ; lng ji xī d f 。 烂

 • 九歌湘君

  jūn bù xíng xī yí yóu , jiǎn shuí liú xī zhōng zhōu ? 君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲? měi yào [1] miǎo xī yí xiū , pèi wú chéng xī guì zhōu 。 美要[1]眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。 líng yuán xiāng xī wú bō [2], shǐ

 • 九歌礼魂

  chéng lǐ xī huì gǔ , chuán bā xī dài wǔ ; kuā [1] nǚ chàng xī róng yǔ ; chūn lán xī qiū jú 。 成礼兮会鼓,传芭兮代舞;姱[1]女倡兮容与;春兰兮秋菊。

 • 九歌国殇

  cāo wú gē xī bèi xī jiǎ , chē cuò gǔ xī duǎn bīng jiē ; jīng bì rì xī dí ruò yún 。 操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接;旌蔽日兮敌若云。 shǐ jiāo zhuì xī shì zhēng xiān ; líng yú zhèn xī liè yú xíng [1], z

 • 九歌东君

  tūn jiāng chū xī dōng fāng , zho w jin xī f sāng 。 暾将出兮东方,照吾槛兮扶桑。 fǔ y mǎ xī ān qū , y jiǎo jiǎo xī j mng 。 抚余马兮安驱,夜皎皎兮既明。 ji lng zhōu [1] xī chng li , zi yn q xī wěi [2] sh [3]。 驾龙辀[

 • 九歌东皇太一

  j r xī chn ling , m jiāng y xī shng hung ; 吉日兮辰良,穆将愉兮上皇; fǔ chng jin xī y ěr , qi [1] qiāng mng xī ln lng ; 抚长剑兮玉珥,璆[1]锵鸣兮琳琅; yo x xī y tin [2], h jiāng bǎ xī qing fāng ; 瑶席兮玉瑱[2],盍将把兮

 • 九歌大司命

  guǎng kāi xī tiān mn , fēn w chng xī xun yn ; 广开兮天门,纷吾乘兮玄云; lng piāo fēng xī xiān qū , shǐ dōng [1] yǔ xī sǎ chn ; 令飘风兮先驱,使涷[1]雨兮洒尘; jūn hu xing xī yǐ xi [2], y [3] kōng sāng xī cng nǚ

 • 招魂

  zhèn yòu qīng yǐ lián jié xī , shēn fú yì ér wèi mò 。 朕幼清以廉洁兮,身服义而未沫。 zhǔ cǐ shèng dé xī , qiān yú sú ér wú huì 。 主此盛德兮,牵于俗而芜秽。 shàng wú suǒ kǎo cǐ shèng dé xī , cháng lí y

 • 大招

  qīng chūn shu xi , bi r zhāo zhī 。 青春受谢,白日昭只。 chūn q fn fā , wn w j zhī 。 春气奋发,万物遽只。 mng lng jiā xng , hn w to zhī 。 冥凌浃行,魂无逃只。 hn p guī li ! 魂魄归来! w yuǎn yo zhī 。 无远遥只。 hn hū gu

 • 远游 悲时俗之迫觊兮

  bēi sh s zhī p xī , yun qīng jǔ r yuǎn yu 。 悲时俗之迫觊兮,愿轻举而远游。 zh fēi bo r w yīn xī , yān tuō chng r shng f ? 质菲薄而无因兮,焉托乘而上??? zāo shěn zhu r wū hu xī , d y ji q shu yǔ ! 遭沈浊而污秽兮,独郁

 • 涉江

  y yu hǎo cǐ q f xī , nin j lǎo r b shuāi 。 余幼好此奇服兮,年既老而不衰。 di chng ji zhī l l xī , guān qiē yn zhī cuī wi 。 带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。 bi mng yu xī pi bǎo l 。 被明月兮佩宝璐。 sh hn zhu r m y zhī xī ,

 • 惜诵

  xī sng yǐ zh mǐn xī , fā fn yǐ shū qng 。 惜诵以致愍兮,发愤以抒情。 suǒ fēi zhōng r yn zhī xī , zhǐ cāng tiān yǐ wi zhng 。 所非忠而言之兮,指苍天以为正。 lng wǔ d shǐ zhē zhōng xī , ji li shn yǔ xing f 。 令五帝使

 • 抽思

  xīn yù yù zhī yōu sī xī , dú yǒng tàn hū zēng shāng 。 心郁郁之忧思兮,独永叹乎增伤。 sī jiǎn chǎn zhī bù shì xī , màn zāo yè zhī fāng cháng 。 思蹇产之不释兮,曼遭夜之方长。 bēi qiū fēng zhī dòng róng xī

 • 思美人

  sī měi rén xī , lǎn tì ér zhù yí 。 思美人兮,揽涕而竚眙。 méi jué lù zǔ xī , yán bù kě jié ér yí 。 媒绝路阻兮,言不可结而诒。 jiǎn jiǎn zhī fán yuān xī , xiàn zhì ér bù fā 。 蹇蹇之烦冤兮,陷滞而不发。 sh

 • 惜往日

  xī wǎng rì zhī zēng xìn xī , shòu mìng zhào yǐ zhāo shí 。 惜往日之曾信兮,受命诏以昭时。 fèng xiān gōng yǐ zhào xià xī , míng fǎ dù zhī xián yí 。 奉先功以照下兮,明法度之嫌疑。 guó fù qiáng ér fǎ lì xī

 • 橘颂

  hòu huáng jiā shù , jú lài fú xī 。 后皇嘉树,橘徕服兮。 shòu mìng bù qiān , shēng nán guó xī 。 受命不迁,生南国兮。 shēn gù nán xǐ , gēng yī zhì xī 。 深固难徙,更壹志兮。 lǜ yè sù róng , fēn qí kě xǐ x

 • 悲回风

  bēi huí fēng zhī yáo huì xī , xīn yuān jié ér nèi shāng ; wù yǒu wēi ér yǔn xìng xī , shēng yǒu yǐn ér xiān chàng 。 悲回风之摇蕙兮,心冤结而内伤;物有微而陨性兮,声有隐而先倡。 fū hé péng xián zhī zào sī

  127条记录