曹植

作者: 曹植

朝代: 魏晋

收录: 122首

当前位置: 牛魔王彩图 > 魏晋 > 曹植 >
 • 薤露行

  tiān dì wú qióng jí , yīn yáng zhuǎn xiāng yīn 。 天地无穷极,阴阳转相因。 rén jū yī shì jiān , hū ruò fēng chuī chén 。 人居一世间,忽若风吹尘。 yuàn dé zhǎn gōng qín , lún lì yú míng jūn 。 愿得展功勤,轮

 • 斗鸡诗

  yóu mù jí miào jì , qīng tīng yàn gōng shāng 。 游目极妙伎,清听厌宫商。 zhǔ rén jì wú wéi , zhòng bīn jìn lè fāng 。 主人寂无为,众宾进乐方。 cháng yán zuò xì kè , dǒu jī jiān guān fáng 。 长筵坐戏客,斗鸡

 • 妬诗

  jiē ěr tóng qīn , zēng bù shì zhì , níng bǐ yě róng , ān cǐ dù jì , 嗟尔同衾。曾不是志。宁彼冶容。安此妬忌。

 • 寡妇诗

  gāo fén yù xī wēi wēi , sōng bǎi sēn xī chéng xíng 。 高坟郁兮巍巍,松柏森兮成行。

 • 洛神赋

  huáng chū sān nián , yú zhāo jīng shī , huán jì luò chuān 。 黄初三年,余朝京师,还济洛川。 gǔ rén yǒu yán , sī shuǐ zhī shén , míng yuē mì fēi 。 古人有言,斯水之神,名曰宓妃。 gǎn sòng yù duì chǔ wáng sh

 • 喜雨诗

  tiān fù hé mí guǎng , bāo yù cǐ qún shēng 。 天覆何弥广,苞育此留生。 qì zhī bì qiáo cuì , huì zhī zé zī róng 。 弃之必憔悴,惠之则滋荣。 qìng yún cóng běi lái , yù shù xī nán zhēng 。 庆云从北来,郁述西南征

 • 诗 双鹤俱遨游

  shuāng hè jù áo yóu , xiāng shī dōng hǎi bàng 。 双鹤俱遨游,相失东海傍。 xióng fēi cuàn běi shuò , cí jīng fù nán xiāng 。 雄飞窜北朔,雌惊赴南湘。 qì wǒ jiāo jǐng huān , lí bié gè yì fāng 。 弃我交颈欢,离

 • 离友诗

  xiǎo xù xiāng rén yǒu xià hóu wēi zhě , shǎo yǒu chéng rén zhī fēng 。 小序乡人有夏侯威者,少有成人之风。 yú shàng qí wéi rén , yǔ zhī nì hǎo 。 余尚其为人,与之昵好。 wáng shī zhèn lǚ , sòng yú yú wèi bā

 • 离友诗

  liáng fēng sù xī bái lù zī , mù gǎn qì xī tiáo yè cí 。 凉风肃兮白露滋,木感气兮条叶辞。 lín lù shuǐ xī dēng chóng jī , zhē qiū huá xī cǎi líng zhī 。 临渌水兮登崇基,折秋华兮采灵芝。 xún yǒng guī xī zèng

 • 离友诗

  rì nì yǐng xī tiān wēi yīn , jīng jiǒng lù xī zào běi lín 。 日匿影兮天微阴,经逈路兮造北林。

 • 诗 皇考建世业

  huáng kǎo jiàn shì yè , yú cóng zhēng sì fāng 。 皇考建世业,余从征四方。 zhì fēng ér mù yǔ , wàn lǐ mēng lù shuāng 。 栉风而沐雨,万里蒙露霜。 jiàn jǐ bù lí shǒu , kǎi jiǎ wéi yī cháng 。 剑戟不离手,铠甲为

 • 芙蓉池诗

  xiāo yáo fú róng chí , piān piān xì qīng zhōu 。 逍遥芙蓉池,翩翩戏轻舟。 nán yáng qī shuāng hú , běi liǔ yǒu míng jiū 。 南阳栖双鹄,北柳有鸣鸠。

 • 言志诗

  qìng yún wèi shí xīng , yún lóng qián zuò yú 。 庆云未时兴,云龙潜作鱼。 shén luán shī qí chóu , huán cóng yàn què jū 。 神鸾失其俦,还从燕雀居。

 • 诗 游鸟翔故巢

  yóu niǎo xiáng gù cháo , hú sǐ fǎn qiū xué 。 游鸟翔故巢,狐死反邱穴。 wǒ xìn guī gù xiāng , ān dé dàn lí bié 。 我信归故乡,安得惮离别。

 • 诗 君王礼英贤

  jūn wáng lǐ yīng xián , bù lìn qiān jīn bì 。 君王礼英贤,不吝千金璧。 cóng róng bīng jǐng tái , qīng chí yìng huá báo 。 从容冰井台,清池映华

 • 七哀诗

  nán fāng yǒu zhàng qì , chén niǎo bù dé fēi 。 南方有障气,晨鸟不得飞。

 • 七哀诗

  gāo mù shuí wéi róng , míng jìng àn bù zhì 。 膏沐谁为容,明镜闇不治。

 • 离别诗

  rén yuǎn jīng hún jìn , wù mèi mèng róng guāng 。 人远精魂近,寤寐梦容光。

 • 诗 一顾千金重

  yī gù qiān jīn zhòng , hé bì zhū yù qián 。 一顾千金重,何必珠玉钱。

 • 诗 弹筝奋逸响

  dàn zhēng fèn yì xiǎng , xīn shēng hǎo rù shén 。 弹筝奋逸响,新声好入神。

 • 正会诗

  chū suì yuán zuò , jí rì wéi liáng 。 初岁元祚,吉日惟良。 nǎi wéi jiā huì , yàn cǐ gāo táng 。 乃为嘉会,燕此高堂。 zūn bēi liè xù , diǎn ér yǒu zhāng 。 尊卑列叙,典而有章。 yī cháng xiān jié , fǔ fú xuá

 • 闺情诗

  yǒu měi yī rén , bèi fú xiān luó 。 有美一人,被服纤罗。 yāo zī yàn lì , wěng ruò chūn huá 。 妖姿艳丽,蓊若春华。 hóng yán wěi yè , yún jì cuó é 。 红颜睃烨,云髻嵯峨。 dàn qín fǔ jié , wéi wǒ xián gē 。

 • 公燕诗

  gōng zǐ jìng ài kè , zhōng yàn bù zhī pí 。 公子敬爱客,终宴不知疲。 qīng yè yóu xī yuán , fēi gài xiāng zhuī suí 。 清夜游西园,飞盖相追随。 míng yuè chéng qīng yǐng , liè sù zhèng cān chà 。 明月澄清影,列

 • 侍太子坐诗

  bái rì yào qīng chūn , shí yǔ jìng fēi chén 。 白日曜青春,时雨静飞尘。 hán bīng bì yán jǐng , liáng fēng piāo wǒ shēn 。 寒冰辟炎景,凉风飘我身。 qīng lǐ yíng jīn shāng , yáo zhuàn zòng héng chén 。 清醴盈

 • 赠徐干诗

  jīng fēng piāo bái rì , hū rán guī xī shān 。 惊风飘白日,忽然归西山。 yuán jǐng guāng wèi mǎn , zhòng xīng càn yǐ fán 。 圆景光未满,众星灿以繁。 zhì shì yíng shì yè , xiǎo rén yì bù xián 。 志士营世业,小

 • 赠丁仪诗

  chū qiū liáng qì fā , tíng shù wēi xiāo luò 。 初秋凉气发,庭树微销落。 níng shuāng yī yù chú , qīng fēng piāo fēi gé 。 凝霜依玉除,清风飘飞阁。 zhāo yún bù guī shān , lín yǔ chéng chuān zé 。 朝云不归山,

 • 赠王粲诗

  duān zuò kǔ chóu sī , lǎn yī qǐ xī yóu 。 端坐苦愁思,揽衣起西游。 shù mù fā chūn huá , qīng chí jī cháng liú 。 树木发春华,清池激长流。 zhōng yǒu gū yuān yāng , āi míng qiú pǐ chóu 。 中有孤鸳鸯,哀鸣求匹

 • 赠丁仪王粲诗

  cóng jūn dù hán gǔ , qū mǎ guò xī jīng 。 从军度函谷,驱马过西京。 shān cén gāo wú jí , jīng wèi yáng zhuó qīng 。 山岑高无极,泾渭扬浊清。 zhuàng huò dì wáng jū , jiā lì shū bǎi chéng 。 壮或帝王居,佳丽殊

 • 赠丁翼诗

  jiā bīn tián chéng què , fēng shàn chū zhōng chú 。 嘉宾填城阙,丰膳出中厨。 wú yǔ èr sān zǐ , qū yàn cǐ chéng yú 。 吾与二三子,曲宴此城隅。 qín zhēng fā xī qì , qí sè yáng dōng ōu 。 秦筝发西气,齐瑟扬东讴

 • 三良诗

  gōng míng bù kě wéi , zhōng yì wǒ suǒ ān 。 功名不可为,忠义我所安。 qín mù xiān xià shì , sān chén jiē zì cán 。 秦穆先下世,三臣皆自残。 shēng shí děng róng lè , jì méi tóng yōu huàn 。 生时等荣乐,既没同

 • 代刘勋妻王长杂诗

  shuí yán qù fù báo , qù fù qíng gēng zhòng 。 谁言去妇薄,去妇情更重。 qiān lǐ bù tuò jǐng , kuàng nǎi xī suǒ fèng 。 千里不唾井,况乃昔所奉。 yuǎn wàng wèi wéi yáo , chí chú bù dé gòng 。 远望未为遥,踟蹰不

 • 弃妇诗

  shí liú zhí qián tíng , lǜ yè yáo piǎo qīng 。 石榴植前庭,绿叶摇缥青。 dān huá zhuó liè liè , cuǐ cǎi yǒu guāng róng 。 丹华灼烈烈,璀彩有光荣。 guāng róng yè liú lí , kě yǐ xì shū líng 。 光荣晔流离,可以

 • 游仙诗

  rén shēng bù mǎn bǎi , qī qī shǎo huān yú 。 人生不满百,戚戚少欢娱。 yì yù fèn liù hé , pái wù líng zǐ xū 。 意欲奋六翮,排雾陵紫虚。 xū tuì tóng sōng qiáo , fān jì dēng dǐng hú 。 虚蜕同松乔,翻迹登鼎湖。

 • 杂诗 揽衣出中闺

  lǎn yī chū zhōng guī , xiāo yáo bù liǎng yíng 。 揽衣出中闺,逍遥步两楹。 xián fáng hé jì mò , lǜ cǎo bèi jiē tíng 。 闲房何寂寞,绿草被阶庭。 kōng shì zì shēng fēng , bǎi niǎo piān nán zhēng 。 空室自生风,

 • 杂诗 悠悠远行客

  yōu yōu yuǎn xíng kè , qù jiā qiān yú lǐ 。 悠悠远行客,去家千余里。 chū yì wú suǒ zhī , rù yì wú suǒ zhǐ 。 出亦无所之,入亦无所止。 fú yún yì rì guāng , bēi fēng dòng dì qǐ 。 浮云翳日光,悲风动地起。

 • 杂诗 美玉生盘石

  měi yù shēng pán shí , bǎo jiàn chū lóng yuān 。 美玉生盘石,宝剑出龙渊。 dì wáng lín zhāo fú , bǐng cǐ wēi bǎi mán 。 帝王临朝服,秉此威百蛮。 lì dāo bù jiàn guì , zá róu dāo rèn jiān 。 历刀不见贵,杂糅刀

 • 怨诗行

  míng yuè zhào gāo lóu , liú guāng zhèng pái huái 。 明月照高楼,流光正徘徊。 shàng yǒu chóu sī fù , bēi tàn yǒu yú āi 。 上有愁思妇,悲叹有余哀。 jiè wèn tàn zhě shuí , zì yún dàng zǐ qī 。 借问叹者谁,自云

 • 朔风诗 子好芳草

  zǐ hǎo fāng cǎo , qǐ wàng ěr yí 。 子好芳草,岂忘尔贻。 fán huá jiāng mào , qiū shuāng cuì zhī 。 繁华将茂,秋霜悴之。 jūn bù chuí juàn , qǐ yún qí chéng 。 君不垂眷,岂云其诚。 qiū lán kě yù , guì shù dōn

 • 朔风诗 弦歌荡思

  xián gē dàng sī , shuí yǔ xiāo yōu 。 弦歌荡思,谁与销忧。 lín chuān mù sī , hé wéi fàn zhōu 。 临川慕思,何为泛舟。 qǐ wú hé lè , yóu fēi wǒ lín 。 岂无和乐,游非我邻。 shuí wàng fàn zhōu , kuì wú bǎng r

 • 矫志诗

  zhī guì suī fāng , nán yǐ ěr yú 。 芝桂虽芳,难以饵鱼。 shī wèi sù cān , nán yǐ chéng jū 。 尸位素餐,难以成居。 cí shí yǐn tiě , yú jīn bù lián 。 磁石引铁,于金不连。 dà zhāo jǔ shì , yú bù wén yān 。