韦应物

作者: 韦应物

朝代: 唐朝

收录: 544首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 韦应物 >
 • 行路难(一作连环歌)

  jīng shān zhī bái yù xī , liáng gōng diāo zhuó shuāng huán lián , yuè shí zhōng yāng jìng xīn chuān 。荆山之白玉兮,良工雕琢双环连,月蚀中央镜心穿。 gù rén z

 • 鹧鸪啼(一作李峤诗)

  kě lián zhè gū fēi , fēi xiàng shù nán zhī ??闪佯撤?,飞向树南枝。 nán zhī rì zhào nuǎn , běi zhī shuāng lù zī 。南枝日照暖,北枝霜露滋。 lù zī bù kān

 • 和晋陵陆丞早春游望(一作杜审言诗)

  dú yǒu huàn yóu rén , piān jīng wù hòu xīn 。独有宦游人,偏惊物候新。 yún xiá chū hǎi shǔ , méi liǔ dù jiāng chūn 。云霞出海曙,梅柳渡江春。 shū qì cuī huá

 • 话旧(亭中对兄姊话兰陵崇贤怀真已来故事,

  cún wáng sān shí zài , shì guò xī chéng kōng 。存亡三十载,事过悉成空。 bù xī zhān yī lèi , bìng huà yī xiāo zhōng 。不惜沾衣泪,并话一宵中。

 • 同李二过亡友郑子故第(李与之故,非予所识

  kè chē míng wèi miè , méi shì hèn yīng cháng ??统得疵?,没世恨应长。 xié yuè zhī hé zhào , yōu lín pàn zì fāng 。斜月知何照,幽林判自芳。 gù rén jīng sh

 • 月溪与幼遐、君贶同游(时二子还城)

  àn xiǎo fù huí xī , huí xī qū rú yuè 。岸筱覆回溪,回溪曲如月。 chén chén shuǐ róng lǜ , jì jì liú yīng xiē 。沉沉水容绿,寂寂流莺歇。 qiǎn shí fāng líng

 • 登宝意寺上方旧游(寺在武功,曾居此寺)

  cuì lǐng xiāng tái chū bàn tiān , wàn jiā yān shù mǎn qíng chuān 。翠岭香台出半天,万家烟树满晴川。 zhū sēng jìn zhù bù xiāng shí , zuò tīng wēi zhōng

 • 伤逝(此后十九首,尽同德精舍旧居伤怀时所

  rǎn bái yī wéi hēi , fén mù jìn chéng huī 。染白一为黑,焚木尽成灰。 niàn wǒ shì zhōng rén , shì qù yì bù huí 。念我室中人,逝去亦不回。 jié fā èr shí zà

 • 答郑骑曹青橘绝句(一作故人重九日求橘书中

  lián jūn wò bìng sī xīn jú , shì zhāi yóu suān yì wèi huáng 。怜君卧病思新橘,试摘犹酸亦未黄。 shū hòu yù tí sān bǎi kē , dòng tíng xū dài mǎn lín

 • 答秦十四校书(秦系)

  zhī yǎn shān fēi sān shí qiū , yú xū cuì bì qì chuáng tóu 。知掩山扉三十秋,鱼须翠碧弃床头。 mò dào xiè gōng fāng zài jùn , wǔ yán jīn rì wéi jūn x

 • 答令狐侍郎(令狐峘)

  yī xiōng nǎi yī jí , yī shì fù yī fēi 。一凶乃一吉,一是复一非。 shú néng táo sī lǐ , liàng zài shí qí wēi 。孰能逃斯理,亮在识其微。 sān chù gù wú yùn

 • 酬刘侍郎使君(刘太真)

  qióng shù líng shuāng xuě , cōng qiàn rú fāng chūn 。琼树凌霜雪,葱茜如芳春。 yīng xián suī chū shǒu , běn zì yù jiē rén 。英贤虽出守,本自玉阶人。 sù xī péi

 • 答僴奴、重阳二甥(僴奴赵氏甥伉,重阳崔氏

  qì zhí zēng shǒu zhuō , wán yōu suì wàng xuān 。弃职曾守拙,玩幽遂忘喧。 shān jiàn yī qiāo jí , zhú shù yīn qīng yuán 。山涧依硗瘠,竹树荫清源。 pín jū yān

 • 送中弟(一作送崔肃懿)

  qiū fēng rù shū hù , lí rén qǐ chén zhāo 。秋风入疏户,离人起晨朝。 shān jùn duō fēng yǔ , xī lóu gēng xiāo tiáo 。山郡多风雨,西楼更萧条。 jiē yú huái hǎi

 • 自尚书郎出为滁州刺史(留别朋友兼示诸弟)

  shǎo nián bù yuǎn shì , bǐng hù dōng xī jīng 。少年不远仕,秉笏东西京。 zhōng suì shǒu huái jùn , fèng mìng nǎi zhēng xíng 。中岁守淮郡,奉命乃征行。 sù cán s

 • 杂言送黎六郎(寿阳公之子)

  bīng hú jiàn dǐ wèi wéi qīng , shǎo nián rú yù yǒu shī míng 。冰壶见底未为清,少年如玉有诗名。 wén huà sōng fēng duō yě sì , bù xián huáng shòu xiàng

 • 送崔押衙相州(顷任内黄令)

  lǐ lè rú jiā zǐ , yīng háo yàn zhào fēng 。礼乐儒家子,英豪燕赵风。 qū jī cháng lǐ yì , zǒu mǎ què cóng róng 。驱鸡尝理邑,走马却从戎。 bái rèn qiān fū b

 • 寄二严(士良,婺牧。士元,郴牧)

  sī zhú jiǔ yǐ lǎn , jīn rì yù jūn xiān 。丝竹久已懒,今日遇君忺。 dǎ pò zhī zhū qiān dào wǎng , zǒng wéi jī líng liǎng gè yán 。打破蜘蛛千道网,总为鶺鴒两

 • 答韩库部(协)

  liáng yù biǎo zhēn dù , lì zǎo pō wéi gōng 。良玉表贞度,丽藻颇为工。 míng liè jīn guī jí , xīn yǔ sù shì tóng 。名列金闺籍,心与素士同。 rì yàn xià zhāo

 • 答贡士黎逢(时任京兆功曹)

  mào děng fāng shàng dá , zhū shēng ān kě xī 。茂等方上达,诸生安可希。 qī shén dàn wù biǎo , huàn hàn bù líng cí 。栖神澹物表,涣汗布令词。 rú bǐ kūn shān

 • 答刘西曹(时为京兆功曹)

  gōng guǎn yè yún jì , wēi liáng qún shù qiū 。公馆夜云寂,微凉群树秋。 xī cáo dé shí yàn , huá yuè gòng yān liú 。西曹得时彦,华月共淹留。 cháng xiào jǔ qī

 • 听江笛送陆侍御(同丘员外赋题)

  yuǎn tīng jiāng shàng dí , lín shāng yī sòng jūn 。远听江上笛,临觞一送君。 huán chóu dú sù yè , gēng xiàng jùn zhāi wén ?;钩疃浪抟?,更向郡斋闻。

 • 送房杭州(孺复)

  zhuān chéng wèi sì shí , zàn zhé qǐ cuō tuó 。专城未四十,暂谪岂蹉跎。 fēng yǔ wú mén yè , cè chuàng bié qíng duō 。风雨吴门夜,恻怆别情多。

 • 赠别河南李功曹(宏辞登科拜官)

  gěng gěng bào sī qī , liáo liáo dú yǎn fēi 。耿耿抱私戚,寥寥独掩扉。 lín shāng zì bù yǐn , kuàng yǔ gù rén wéi 。临觞自不饮,况与故人违。 gù rén fāng zhuó

 • 送唐明府赴溧水(三任县事)

  sān wéi bǎi lǐ zǎi , yǐ guò shí yú nián 。三为百里宰,已过十馀年。 zhī tàn guān rú jiù , xuán wén yì lǚ qiān 。只叹官如旧,旋闻邑屡迁。 yú yán bīn hǎi lì

 • 送李二归楚州(时李季弟牧楚州,被讼赴急)

  qíng rén nán chǔ bié , fù yǒng zài yuán shī 。情人南楚别,复咏在原诗。 hū cǐ jiē qí lù , huán líng qì sù sī 。忽此嗟岐路,还令泣素丝。 fēng bō zhāo xī yu

 • 送李十四山东游(一作山人东游)

  shèng zhāo yǒu yí yì , pī dǎn yè zhì zūn 。圣朝有遗逸,披胆谒至尊。 qǐ shì mào róng chǒng , shì jiāng jiù yuán yuán 。岂是贸荣宠,誓将救元元。 quán háo fēi

 • 示全真元常(元常,赵氏生)

  yú cí jùn fú qù , ěr wéi wài shì qiān 。余辞郡符去,尔为外事牵。 níng zhī fēng xuě yè , fù cǐ duì chuáng mián 。宁知风雪夜,复此对床眠。 shǐ huà nán chí y

 • 途中寄杨邈、裴绪,示褒子(永阳县馆中作)

  shàng zǎi lǐng huái yòu , xià guó shǔ xīng chí 。上宰领淮右,下国属星驰。 wù yě téng xiǎo qí , shuāng gān liè dòng qí 。雾野腾晓骑,霜竿裂冻旗。 xiāo xiāo zh

 • 览褒子卧病一绝,聊以题示(沈氏生全真)

  niàn zǐ bào chén jí , shuāng lù biàn chú chéng 。念子抱沉疾,霜露变滁城。 dú cǐ gāo chuāng xià , zì rán wú shì qíng 。独此高窗下,自然无世情。

 • 简陟、巡、建二甥(卢氏生)

  hū xiàn hòu shēng lián tà huà , dú yī hán zhú yī zhāi kōng 。忽羡后生连榻话,独依寒烛一斋空。 shí liú huān xiào shì cóng bié , bǎ jiǔ yín shī dài ěr

 • 寄畅当(闻以子弟被召从军)

  kòu zéi qǐ dōng shān , yīng jùn fāng wèi xián ??茉羝鸲?,英俊方未闲。 wén jūn xīn yīng mù , jí jí dòng jīng guān 。闻君新应募,籍籍动京关。 chū shēn wén

 • 沣上西斋寄诸友(七月中善福之西斋作)

  jué àn lín xī yě , kuàng rán chén shì yáo 。绝岸临西野,旷然尘事遥。 qīng chuān xià lǐ yǐ , máo dòng shàng tiáo yáo 。清川下逦迤,茅栋上岧峣。 wán yuè ài ji

 • 寄洪州幕府卢二十一侍御(自南昌令拜,顷同

  hū bào nán chāng líng , chéng cōng rù jùn chéng 。忽报南昌令,乘骢入郡城。 tóng shí qū fǔ kè , cǐ rì wàng chén yíng 。同时趋府客,此日望尘迎。 wén yuàn tái

 • 扬州偶会前洛阳卢耿主簿(应物顷贰洛阳常有

  chǔ sāi gù rén xī , xiāng féng běn bù qī 。楚塞故人稀,相逢本不期。 yóu cún xiù lǐ zì , hū guài bìn zhōng sī 。犹存袖里字,忽怪鬓中丝。 kè shè yíng zūn ji

 • 杂曲歌辞·宫中调笑

  hú mǎ , hú mǎ , yuǎn fàng yàn zhī shān xià 。胡马,胡马,远放燕支山下。 páo shā páo xuě dú sī , dōng wàng xī wàng lù mí 。咆沙咆雪独嘶,东望西望路迷。 mí l

 • 杂曲歌辞·突厥三台

  yàn mén shān shàng yàn chū fēi , mǎ yì lán zhōng mǎ zhèng féi 。雁门山上雁初飞,马邑阑中马正肥。 rì gàn shān xī féng yì shǐ , yīn qín nán běi sòng zh

 • 杂曲歌辞·三台二首

  yī nián yī nián lǎo qù , míng rì hòu rì huā kāi 。一年一年老去,明日后日花开。 wèi bào cháng ān píng dìng , wàn guó qǐ dé xián bēi 。未报长安平定,万国岂

 • 杂曲歌辞·行路难

  jīng shān zhī bái yù xī , liáng gōng diāo zhuó shuāng huán lián , yuè shí zhōng yāng jìng xīn chuān 。荆山之白玉兮,良工雕琢双环连,月蚀中央镜心穿。 gù rén z

 • 相和歌辞·相逢行

  èr shí dēng hàn zhāo , yīng shēng mài jīn gǔ 。二十登汉朝,英声迈今古。 shì cóng dōng fāng lái , yòu yù yè míng zhǔ 。适从东方来,又欲谒明主。 yóu hān xīn f