王维

作者: 王维

朝代: 唐朝

收录: 191首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 王维 >
 • 长生草

  lǎo gēn nà fù zhān chūn qíng , néng zhù xū gēn zì fā shēng 。 老根那复占春晴,能住虚根自发生。

 • 苑舍人能书梵字兼达梵音,皆曲尽其妙,戏为

  míng rú dài zhào mǎn gōng chē 。 名儒待诏满公车。 cái zǐ wéi láng diǎn shí qú 。 才子为郎典石渠。 lián huā fǎ cáng xīn xuán wù , bèi yè jīng wén shǒu zì shū 。 莲花法藏心悬悟,贝叶经文手自书。 chǔ cí gòng xǔ

 • 句 人家在仙掌

  rén jiā zài xiān zhǎng , yún qì yù shēng yī 。 人家在仙掌,云气欲生衣。 dì yī bǎi èr shí jiǔ juàn 第一百二十九卷

 • 疑梦

  mò jīng chǒng rǔ kōng yōu xǐ , mò jì ēn chóu làng kǔ xīn 。 莫惊宠辱空忧喜,莫计恩雠浪苦辛。 huáng dì kǒng qiū hé chǔ wèn , ān zhī bù shì mèng zhōng shēn 。 黄帝孔丘何处问,安知不是梦中身。

 • 叹白发

  sù xī zhū yán chéng mù chǐ , xū yú bái fā biàn chuí tiáo 。 宿昔朱颜成暮齿,须臾白发变垂髫。 yī shēng jī xǔ shāng xīn shì , bù xiàng kōng mén hé chǔ xiāo 。 一生几许伤心事,不向空门何处销。

 • 戏嘲史寰

  qīng fēng xì yǔ shī méi huā , zhòu mǎ xiān guò bì yù jiā 。 清风细雨湿梅花,骤马先过碧玉家。 zhèng zhí chǔ wáng gōng lǐ zhì , mén qián chū xià qī xiāng chē 。 正值楚王宫里至,门前初下七香车。

 • 寄河上段十六

  yǔ jūn xiāng jiàn jí xiāng qīn , wén dào jūn jiā zài mèng jīn 。 与君相见即相亲,闻道君家在孟津。 wéi jiàn xíng zhōu shì jiè wèn , kè zhōng shí yǒu luò yáng rén 。 为见行舟试借问,客中时有洛阳人。

 • 戏题盘石

  kě lián pán shí lín quán shuǐ , fù yǒu chuí yáng fú jiǔ bēi 。 可怜盘石临泉水,复有垂杨拂酒杯。 ruò dào chūn fēng bù jiě yì , hé yīn chuī sòng luò huā lái 。 若道春风不解意,何因吹送落花来。

 • 戏题辋川别业

  liǔ tiáo fú dì bù xū zhē , sōng shù pī yún cóng gēng cháng 。 柳条拂地不须折,松树披云从更长。 téng huā yù àn cáng náo zǐ , bǎi yè chū qí yǎng shè xiāng 。 藤花欲暗藏猱子,柏叶初齐养麝香。

 • 与卢员外象过崔处士兴宗林亭

  lǜ shù zhòng yīn gài sì lín , qīng tái rì hòu zì wú chén 。 绿树重阴盖四邻,青苔日厚自无尘。 kē tóu jī jù cháng sōng xià , bái yǎn kàn tā shì shàng rén 。 科头箕踞长松下,白眼看他世上人。

 • 灵云池送从弟

  jīn bēi huǎn zhuó qīng gē zhuǎn , huà gě qīng yí yàn wǔ huí 。 金杯缓酌清歌转,画舸轻移艳舞回。 zì tàn jī líng lín shuǐ bié , bù tóng hóng yàn xiàng chí lái 。 自叹鶺鴒临水别,不同鸿雁向池来。

 • 送韦评事

  yù zhú jiāng jūn qǔ yòu xián , shā cháng zǒu mǎ xiàng jū yán 。 欲逐将军取右贤,沙场走马向居延。 yáo zhī hàn shǐ xiāo guān wài , chóu jiàn gū chéng luò rì biān 。 遥知汉使萧关外,愁见孤城落日边。

 • 送王尊师归蜀中拜扫

  dà luó tiān shàng shén xiān kè , zhuó jǐn jiāng tóu huā liǔ chūn 。 大罗天上神仙客,濯锦江头花柳春。 bù wéi bì jī chēng shǐ zhě , wéi líng bái hè bào xiāng rén 。 不为碧鸡称使者,唯令白鹤报乡人。

 • 赠裴旻将军

  yāo jiān bǎo jiàn qī xīng wén , bì shàng diāo gōng bǎi zhàn xūn 。 腰间宝剑七星文,臂上雕弓百战勋。 jiàn shuō yún zhōng qín xiá lǔ , shǐ zhī tiān shàng yǒu jiāng jūn 。 见说云中擒黠虏,始知天上有将军。

 • 少年行四首

  xīn fēng měi jiǔ dǒu shí qiān , xián yáng yóu xiá duō shǎo nián 。 新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。 xiāng féng yì qì wéi jūn yǐn , xì mǎ gāo lóu chuí liǔ biān 。 相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。 chū shēn shì

 • 阙题二首

  jīng xī bái shí chū , tiān hán hóng yè xī 。 荆谿白石出,天寒红叶

 • 书事 轻阴阁小雨

  qīng yīn gé xiǎo yǔ , shēn yuàn zhòu yōng kāi 。 轻阴阁小雨,深院昼慵开。 zuò kàn cāng tái sè , yù shàng rén yī lái 。 坐看苍苔色,欲上人衣来。

 • 山茱萸

  zhū shí shān xià kāi , qīng xiāng hán gēng fā 。 朱实山下开,清香寒更发。 xìng yǔ cóng guì huā , chuāng qián xiàng qiū yuè 。 幸与丛桂花,窗前向秋月。

 • 崔兴宗写真咏

  huà jūn nián shǎo shí , rú jīn jūn yǐ lǎo 。 画君年少时,如今君已老。 jīn shí xīn shí rén , zhī jūn jiù shí hǎo 。 今时新识人,知君旧时好。

 • 杂诗三首

  jiā zhù mèng jīn hé , mén duì mèng jīn kǒu 。 家住孟津河,门对孟津口。 cháng yǒu jiāng nán chuán , jì shū jiā zhōng fǒu 。 常有江南船,寄书家中否。 jūn zì gù xiāng lái , yīng zhī gù xiāng shì 。 君自故乡来,

 • 菩提寺禁口号又示裴迪

  ān dé shè luó wǎng , fú yī cí shì xuān 。 安得舍罗网,拂衣辞世喧。 yōu rán cè lí zhàng , guī xiàng táo huā yuán 。 悠然策藜杖,归向桃花源。

 • 红牡丹

  lǜ yàn xián qiě jìng , hóng yī qiǎn fù shēn 。 绿艳闲且静,红衣浅复深。 huā xīn chóu yù duàn , chūn sè qǐ zhī xīn 。 花心愁欲断,春色岂知心。

 • 崔九弟欲往南山马上口号与别

  chéng yú yī fēn shǒu , jī rì huán xiāng jiàn 。 城隅一分手,几日还相见。 shān zhōng yǒu guì huā , mò dài huā rú xiàn 。 山中有桂花,莫待花如霰。

 • 别辋川别业

  yī chí dòng chē mǎ , chóu chàng chū sōng luó 。 依迟动车马,惆怅出松萝。 rěn bié qīng shān qù , qí rú lǜ shuǐ hé 。 忍别青山去,其如绿水何。

 • 临高台送黎拾遗

  xiāng sòng lín gāo tái , chuān yuán yǎo hé jí 。 相送临高台,川原杳何极。 rì mù fēi niǎo huán , xíng rén qù bù xī 。 日暮飞鸟还,行人去不息。

 • 赠韦穆十八

  yǔ jūn qīng yǎn kè , gòng yǒu bái yún xīn 。 与君青眼客,共有白云心。 bù xiàng dōng shān qù , rì líng chūn cǎo shēn 。 不向东山去,日令春草深。

 • 闻裴秀才迪吟诗因戏赠

  yuán yín yī hé kǔ , chóu zhāo fù bēi xī 。 猿吟一何苦,愁朝复悲夕。 mò zuò wū xiá shēng , cháng duàn qiū jiāng kè 。 莫作巫峡声,肠断秋江客。

 • 山中寄诸弟妹

  shān zhōng duō fǎ lǚ , chán sòng zì wéi qún 。 山中多法侣,禅诵自为群。 chéng guō yáo xiāng wàng , wéi yīng jiàn bái yún 。 城郭遥相望,唯应见白云。

 • 答裴迪辋口遇雨忆终南山之作

  miǎo miǎo hán liú guǎng , cāng cāng qiū yǔ huì 。 淼淼寒流广,苍苍秋雨晦。 jūn wèn zhōng nán shān , xīn zhī bái yún wài 。 君问终南山,心知白云外。

 • 皇甫岳云溪杂题五首·萍池

  chūn chí shēn qiě guǎng , huì dài qīng zhōu huí 。 春池深且广,会待轻舟回。 mí mí lǜ píng hé , chuí yáng sǎo fù kāi 。 靡靡绿萍合,垂杨扫复开。

 • 皇甫岳云溪杂题五首·上平田

  zhāo gēng shàng píng tián , mù gēng shàng píng tián 。 朝耕上平田,暮耕上平田。 jiè wèn wèn jīn zhě , níng zhī jǔ nì xián 。 借问问津者,宁知沮溺贤。

 • 皇甫岳云溪杂题五首·鸬鹚堰

  zhà xiàng hóng lián méi , fù chū qīng pú yáng 。 乍向红莲没,复出清蒲飏。 dú lì hé lí shī , xián yú gǔ chá shàng 。 独立何褵褷,衔鱼古查上。

 • 皇甫岳云溪杂题五首·莲花坞

  rì rì cǎi lián qù , zhōu cháng duō mù guī 。 日日采莲去,洲长多暮归。 nòng gāo mò jiàn shuǐ , wèi shī hóng lián yī 。 弄篙莫溅水,畏湿红莲衣。

 • 辋川集·椒园

  guì zūn yíng dì zǐ , dù ruò zèng jiā rén 。 桂尊迎帝子,杜若赠佳人。 jiāo jiāng diàn yáo xí , yù xià yún zhōng jūn 。 椒浆奠瑶席,欲下云中君。

 • 辋川集·北垞

  běi chá hú shuǐ běi , zá shù yìng zhū lán 。 北垞湖水北,杂树映朱阑。 wēi yǐ nán chuān shuǐ , míng miè qīng lín duān 。 逶迤南川水,明灭青林端。

 • 辋川集·白石滩

  qīng qiǎn bái shí tān , lǜ pú xiàng kān bǎ 。 清浅白石滩,绿蒲向堪把。 jiā zhù shuǐ dōng xī , huàn shā míng yuè xià 。 家住水东西,浣纱明月下。

 • 辋川集·金屑泉

  rì yǐn jīn xiè quán , shǎo dāng qiān yú suì 。 日饮金屑泉,少当千馀岁。 cuì fèng yì wén chī , yǔ jié zhāo yù dì 。 翠凤翊文螭,羽节朝玉帝。

 • 辋川集·柳浪

  fēn xíng jiē qǐ shù , dǎo yǐng rù qīng yī 。 分行接绮树,倒影入清漪。 bù xué yù gōu shàng , chūn fēng shāng bié lí 。 不学御沟上,春风伤别离。

 • 辋川集·南垞

  qīng zhōu nán chá qù , běi chá miǎo nán jí 。 轻舟南垞去,北垞淼难即。 gé pǔ wàng rén jiā , yáo yáo bù xiāng shí 。 隔浦望人家,遥遥不相识。

 • 辋川集·临湖亭

  qīng gě yíng shàng kè , yōu yōu hú shàng lái 。 轻舸迎上客,悠悠湖上来。 dāng xuān duì zūn jiǔ , sì miàn fú róng kāi 。 当轩对尊酒,四面芙蓉开。