王维

作者: 王维

出自: 全唐诗 卷126_58

收录: 2014-02-06

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 王维 >

郑果州相过

lì rì zhào cán chūn , chū qíng cǎo mù xīn 。
丽日照残春,初晴草木新。
chuáng qián mó jìng kè , shù xià guàn yuán rén 。
床前磨镜客,树下灌园人。
wǔ mǎ jīng qióng xiàng , shuāng tóng zhú lǎo shēn 。
五马惊穷巷,双童逐老身。
zhōng chú bàn cū fàn , dāng shù ruǎn jiā pín 。
中厨办粗饭,当恕阮家贫。