王昌龄

作者: 王昌龄

朝代: 唐朝

收录: 207首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 王昌龄 >
 • 送狄宗亨

  qiū zài shuǐ qīng shān mù chán , luò yáng shù sè míng gāo yān 。秋在水清山暮蝉,洛阳树色鸣皋烟。 sòng jūn guī qù chóu bù jìn , yòu xī kōng dù liáng f

 • 上马当山神

  qīng cōng yī pǐ kūn lún qiān , zòu shàng dà wáng bù qǔ qián 。青骢一匹昆仑牵,奏上大王不取钱。 zhí wéi měng fēng bō gǔn zhòu , mò guài chāng líng bù

 • 咏史

  hé běn zhì luò yáng , zhàng cè yóu běi mén 。荷畚至洛阳,杖策游北门。 tiān xià jìn bīng jiǎ , chái láng mǎn zhōng yuán 。天下尽兵甲,豺狼满中原。 míng yí fān

 • 上同州使君伯

  dà xián běn gū lì , yǒu shí qǐ sī lún 。大贤本孤立,有时起丝纶。 bó fù zì tiān bǐng , yuán gōng zài shēng rén 。伯父自天禀,元功载生人。

 • 别皇甫五

  xù pǔ tán yáng gé chǔ shān , lí zūn bù yòng qǐ chóu yán 。溆浦潭阳隔楚山,离尊不用起愁颜。 míng cí líng xiǎng qī zhāo yīng , tiān zé jù cóng cǐ lù

 • 送人归江夏

  hán jiāng lǜ shuǐ chǔ yún shēn , mò dào lí yōu qiān yuǎn xīn 。寒江绿水楚云深,莫道离忧迁远心。 xiǎo xī shuāng fān guī è zhǔ , chóu jiāng gū yuè mèng

 • 梁苑

  liáng yuán qiū zhú gǔ shí yān , chéng wài fēng bēi yù mù tiān 。梁园秋竹古时烟,城外风悲欲暮天。 wàn chéng jīng qí hé chǔ zài , píng tái bīn kè yǒu s

 • 出塞

  liú mǎ xīn kuà bái yù ān , zhàn bà shā cháng yuè sè hán 。骝马新跨白玉鞍,战罢沙场月色寒。 chéng tóu tiě gǔ shēng yóu zhèn , xiá lǐ jīn dāo xuè wèi

 • 驾出长安(一作宋之问诗)

  shèng dé chāo qiān gǔ , huáng fēng shàn jiǔ wéi 。圣德超千古,皇风扇九围。 tiān huí wàn xiàng chū , jià dòng liù lóng fēi 。天回万象出,驾动六龙飞。 shū qì l

 • 奉赠张荆州

  zhù róng zhī fēng zǐ yún xián , cuì rú hé qí xuě zhǎn yán 。祝融之峰紫云衔,翠如何其雪崭岩。 yì xī yǒu lù yuán shí bì , wǒ yù cóng zhī wò qióng qi

 • 箜篌引

  lú xī jùn nán yè bó zhōu , yè wén liǎng àn qiāng róng ōu , qí shí yuè hēi yuán jiū jiū 。卢谿郡南夜泊舟,夜闻两岸羌戎讴,其时月黑猿啾啾。 wēi yǔ zhān yī

 • 赠宇文中丞(本畅当诗)

  pū běn huò luò rén , rǔ dāng zhōu jùn shǐ 。仆本濩落人,辱当州郡使。 liáng lì pō jí zǎo , xiè guī jīn jí yǐ 。量力颇及早,谢归今即已。 xiāo xiāo ruò líng

 • 段宥厅孤桐

  fèng huáng suǒ sù chǔ , yuè yìng gū tóng hán 。凤凰所宿处,月映孤桐寒。 gǎo yè líng luò jìn , kōng kē cāng cuì cán 。槁叶零落尽,空柯苍翠残。 xū xīn shuí n

 • 杂曲歌辞·少年行二首

  xī líng xiá nián shǎo , sòng kè guò cháng tíng 。西陵侠年少,送客过长亭。 qīng huái jiā liǎng lù , bái mǎ rú liú xīng 。青槐夹两路,白马如流星。 wén dào yǔ

 • 相和歌辞·长信怨

  jīn jǐng wú tóng qiū yè huáng , zhū lián bù juàn yè lái shuāng 。金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。 jīn lú yù zhěn wú yán sè , wò tīng nán gōng qīng l

 • 横吹曲辞·出塞

  qín shí míng yuè hàn shí guān , wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán 。秦时明月汉时关,万里长征人未还。 dàn shǐ lóng chéng fēi jiāng zài , bù jiào hú mǎ dù

 • 录自《文镜秘府论》

  yǔ jūn yuǎn xiāng zhī , bù dào yún hǎi shēn 。与君远相知,不道云海深。 jì huān zhōu dé zuì yóu jǐ zhāo , běn xìng yì rán nuò 。寄欢州得罪由己招,本性易然诺

 • 录自《河岳英灵集》

  cāng dí hán cāng jiāng , shí tóu àn biān yǐn 。苍荻寒沧江,石头岸边饮。 tiān zhàng sēn sēn liàn xuě níng , shēn qí tiě cōng zì bì yīng 。天仗森森练雪凝,

 • 录自《海录碎事》

  jià xìng wēn quán rì , yán shuāng zǐ yuè chū 。驾幸温泉日,严霜子月初。 cháng tíng jiǔ wèi xǐng , qiān lǐ fēng dòng dì 。长亭酒未醒,千里风动地。

 • 还山贻湛法师

  yòu wén wú shēng lǐ , cháng yù guān cǐ shēn 。幼闻无生理,常欲观此身。 xīn jì hǎn jiān zhú , qū qí duō zài chén 。心迹罕兼逐,岖崎多在尘。 wǎn tú guī jiù

 • 秋思

  è shì huáng yè luò , qiè wàng zì dēng tái 。阏氏黄叶落,妾望自登台。 yuè chū bì yún duàn , dān yú qiū sè lái 。月出碧云断,单于秋色来。 hú bīng shā sāi h

 • 送乔林

  cǎo lǜ xiǎo píng jīn , huā kāi yī shuǐ bīn 。草绿小平津,花开一水滨。 jīn jūn bù dé yì , gū fù dì xiāng chūn 。今君不得意,辜负帝乡春。 kǒu bù yán jīn bó

 • 奉酬睢阳路太守见贻之作

  shèng cái yīng mìng shì , gāo jià dòng liáng shí 。盛才膺命世,高价动良时。 dì jiǎn dēng fān hàn , rén hé fā yǒng sī 。帝简登藩翰,人和发咏思。 shén xiān qù

 • 与苏卢二员外期游丈八寺而苏不至因有此作

  gòng yǎng tóu tuó xíng , néng wàng shì dì qíng 。共仰头陀行,能忘世谛情。 huí kàn shuāng shù què , xiāng qù yī niú míng ?;乜此縻?,相去一牛鸣。 fǎ xiàng k

 • 秋日

  fǎn zhào rù lǘ xiàng , yōu lái yǔ shuí yǔ 。反照入闾巷,忧来与谁语。 gǔ dào wú rén xíng , qiū fēng dòng hé shǔ 。古道无人行,秋风动禾黍。

 • 咏青

  wù bì tiān guāng yuǎn , chūn huí rì dào lín 。雾辟天光远,春回日道临。 cǎo nóng hé pàn sè , huái jié lù páng yīn 。草浓河畔色,槐结路旁阴。 yù yìng jūn wán

 • 寒食卧疾喜李少府见寻

  ruò guān zǎo dēng lóng , jīn lái xǐ zài féng 。弱冠早登龙,今来喜再逢。 hé zhī chūn yuè liǔ , yóu yì suì hán sōng 。何知春月柳,犹忆岁寒松。 yān huǒ lín há

 • 奉和卢明府九日岘山宴马二使君崔员外张郎中

  yǔ zhòu shuí kāi bì , jiāng shān cǐ yù pán 。宇宙谁开辟,江山此郁盘。 dēng lín jīn gǔ yòng , fēng sú suì shí guān 。登临今古用,风俗岁时观。 dì lǐ jīng zhō

 • 失题

  zhǔ jiā xīn dǐ dì , xiāng guó jiù chí tái 。主家新邸第,相国旧池台。 guǎn shì zhāo xián bì , lóu yīn jiào wéi wéi 。馆是招贤辟,楼因教囗囗。 xuān chē rén y

 • 与黄侍御北津泛舟

  jīn wú jiāo lóng huàn , rì xī cháng ān liú 。津无蛟龙患,日夕常安流。 běn yù bì cōng mǎ , hé rú tóng yì zhōu 。本欲避骢马,何如同鹢舟。 qǐ yī jīn rì xìng

 • 梅道士水亭

  jīn gāng bō ruò ào lì fēi lì , míng liú jí dào liú 。金刚波若傲吏非吏,名流即道流。 yǐn jū bù kě jiàn , gāo lùn mò néng chóu 。隐居不可见,高论莫能酬。 shu

 • 与张折冲游耆阇寺

  shì zǐ mí tiān xiù , jiāng jūn wǔ kù cái 。释子弥天秀,将军武库才。 héng xíng sāi běi jìn , dú bù hàn nán lái 。横行塞北尽,独步汉南来。 bèi yè jīn chuán

 • 寄是正字

  zhèng zì yún xiāng gé , jīng guò wǎn rú zuó 。正字芸香阁,经过宛如昨。 yōu rén zhú sāng yuán , guī wò jì wú xuān 。幽人竹桑园,归卧寂无喧。 gāo niǎo néng z

 • 夜泊庐江闻故人在东林寺以诗寄之

  jiāng lù jīng lú fù , sōng mén rù hǔ xī 。江路经庐阜,松门入虎溪。 wén jūn xún jì lè , qīng yè sù zhāo tí 。闻君寻寂乐,清夜宿招提。 shí jìng shān jīng qi

 • 题净眼师房

  bái gē fēi shí rì yù xié , chán fáng jì lì yǐn xiāng chá 。白鸽飞时日欲斜,禅房寂历饮香茶。 qīng rén chéng , qīng rén guó , zhǎn xīn tì tóu qīng qiě

 • 城旁

  jiàng xī néng qí shè , zhàn mǎ bǎi yú pǐ 。降奚能骑射,战马百余匹。 jiǎ zhàng míng hán chuān , shuāng wéi wéi wéi wéi 。甲仗明寒川,霜囗囗囗囗。 wéi wéi shā

 • sāng yè xià xū luò , kūn jī míng zhǔ tián 。桑叶下墟落,鹍鸡鸣渚田。 wù qíng měi shuāi jí , wú dào fāng yuān rán 。物情每衰极,吾道方渊然。

 • miǎo mò kè zǐ hún , shū shuò chuān shàng huī 。眇默客子魂,倏铄川上晖。 huán yún cǎn zhī mù , jiǔ yuè réng wèi guī ?;乖撇抑?,九月仍未归。

 • 失题

  shí yǔ zuì lín hè , yīn zhī duò nóng sāng 。时与醉林壑,因之堕农桑。 huái yān jiàn hán yè , lóu yuè shēn cāng máng ?;毖探ズ?,楼月深苍茫。

 • 送别

  chūn jiāng chóu sòng jūn , huì cǎo shēng yīn yūn 。春江愁送君,蕙草生氤氲。 zuì hòu bù néng yǔ , xiāng shān yǔ fēn fēn 。醉后不能语,乡山雨纷纷。