王勃

作者: 王勃

朝代: 唐朝

收录: 75首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 王勃 >
 • 河阳桥代窦郎中佳人答杨中舍

  pī fēng tīng niǎo cháng hé lù , lín jīn zhī nǚ yáo xiāng dù 。披风听鸟长河路,临津织女遥相妒。 pàn zhī qiū xī dài tí huán , nà jí chūn zhāo xié shǒu

 • 出境游山二首

  yuán shuǐ zhōng wú lù , shān ā ruò yǒu rén 。源水终无路,山阿若有人。 qū yáng xiān dòng shí , zǒu tù yù tóu jīn 。驱羊先动石,走兔欲投巾。 dòng wǎn qiū quá

 • 九日怀封元寂

  jiǔ rì jiāo yuán wàng , píng yě biàn shuāng wēi 。九日郊原望,平野遍霜威。 lán qì tiān xīn zhuó , huā xiāng rǎn bié yī 。兰气添新酌,花香染别衣。 jiǔ qiū liá

 • 落花落(以下诗集不载)

  luò huā luò , luò huā fēn fēn mò 。落花落,落花纷纷漠。 lǜ yè qīng fū yìng dān è , yǔ jūn péi huí shàng jīn gé 。绿叶青跗映丹萼,与君裴回上金阁。 yǐng fú

 • 寒夜怀友杂体二首

  běi shān yān wù shǐ máng máng , nán jīn shuāng yuè zhèng cāng cāng 。北山烟雾始茫茫,南津霜月正苍苍。 qiū shēn kè sī fēn wú yǐ , fù zhí zhēng hóng zhō

 • 蜀中九日

  jiǔ yuè jiǔ rì wàng xiāng tái , tā xí tā xiāng sòng kè bēi 。九月九日望乡台,他席他乡送客杯。 rén qíng yǐ yàn nán zhōng kǔ , hóng yàn nà cóng běi dì

 • 秋江送别二首

  zǎo shì tā xiāng zhí zǎo qiū , jiāng tíng míng yuè dài jiāng liú 。早是他乡值早秋,江亭明月带江流。 yǐ jué shì chuān shāng bié niàn , fù kàn jīn shù y

 • 九日

  jiǔ rì zhòng yáng jié , kāi mén yǒu jú huā 。九日重阳节,开门有菊花。 bù zhī lái sòng jiǔ , ruò gè shì táo jiā 。不知来送酒,若个是陶家。

 • 普安建阴题壁

  jiāng hàn shēn wú jí , liáng mín bù kě pān 。江汉深无极,梁岷不可攀。 shān chuān yún wù lǐ , yóu zǐ jī shí huán 。山川云雾里,游子几时还。

 • 羁春

  kè xīn qiān lǐ juàn , chūn shì yī zhāo guī ??托那Ю锞?,春事一朝归。 huán shāng běi yuán lǐ , zhòng jiàn luò huā fēi ?;股吮痹袄?,重见落花飞。

 • 晚留凤州

  bǎo jī cí jiù yì , xiān fèng lì yí xū 。宝鸡辞旧役,仙凤历遗墟。 qù cǐ jìn chéng què , qīng shān míng yuè chū 。去此近城阙,青山明月初。

 • 秋日仙游观赠道士(一作骆宾王诗)

  shí tú fēn dì yǔ , yín dié dòng líng gōng 。石图分帝宇,银牒洞灵宫。 huí dān yíng xiù kōng , fù cuì shàng yán lóng ?;氐ぽ俞犊?,复翠上岩栊。 wù nóng jīn z

 • 三月曲水宴得烟字

  péng zé guān chū qù , hé yáng fù shǐ chuán 。彭泽官初去,河阳赋始传。 tián yuán guī jiù guó , shī jiǔ jiān cháng yán 。田园归旧国,诗酒间长筵。 liè shì kuī

 • 泥溪

  mǐ zhào líng bēn hè , dī biān niè jùn qí 。弭棹凌奔壑,低鞭蹑峻岐。 jiāng tāo chū àn xiǎn , fēng dèng rù yún wēi 。江涛出岸险,峰磴入云危。 liū jí chuán wé

 • 伤裴录事丧子

  lán jiē shuāng hòu zǎo , sōng lù xī tái shēn 。兰阶霜候早,松露穸台深。 pò sàn zhū tāi méi , fāng xiāo yù shù chén 。魄散珠胎没,芳销玉树沉。 lù wén xī sù

 • 深湾夜宿

  jīn tú lín jù hè , cūn yǔ jià wēi cén 。津涂临巨壑,村宇架危岑。 yàn jué tān shēng yǐn , fēng jiāo shù yǐng shēn 。堰绝滩声隐,风交树影深。 jiāng tóng mù l

 • 焦岸早行和陆四

  qīn xīng wéi lǚ guǎn , chéng yuè jiè zhēng chóu 。侵星违旅馆,乘月戒征俦。 fù zhàng mí qíng sè , xū yán biàn àn liú 。复嶂迷晴色,虚岩辨暗流。 yuán yín shān

 • 易阳早发

  chì zhuāng qīn xiǎo yuè , bēn cè hòu cán xīng 。饬装侵晓月,奔策候残星。 wēi gé xún dān zhàng , huí liáng shǔ cuì píng 。危阁寻丹障,回梁属翠屏。 yún jiān mí

 • 羁游饯别

  kè xīn xuán lǒng lù , yóu zǐ juàn jiāng gān ??托男ぢ?,游子倦江干。 jǐn fēng zhāo qì jìng , xiǎo mì yè chuāng hán 。槿丰朝砌静,筱密夜窗寒。 qín shēng xiā

 • 铜雀妓二首

  jīn fèng lín tóng què , zhāng hé wàng yè chéng 。金凤邻铜雀,漳河望邺城。 jūn wáng wú chǔ suǒ , tái xiè ruò píng shēng 。君王无处所,台榭若平生。 wǔ xí fēn

 • 长柳

  chén zhēng fàn yān dèng , xī qì zài yún guān 。晨征犯烟磴,夕憩在云关。 wǎn fēng qīng jìn hè , xīn yuè zhào chéng wān 。晚风清近壑,新月照澄湾。 jiāo tóng qi

 • 上巳浮江宴韵得遥字

  shàng sì nián guāng cù , zhōng chuān xīng xù yáo 。上巳年光促,中川兴绪遥。 lǜ qí shān yè mǎn , hóng xiè piàn huā xiāo 。绿齐山叶满,红泄片花销。 quán shēng x

 • 秋日别王长史

  bié lù yú qiān lǐ , shēn ēn zhòng bǎi nián 。别路馀千里,深恩重百年。 zhèng bēi xī hòu rì , gēng dòng běi liáng piān 。正悲西候日,更动北梁篇。 yě sè lóng h

 • 观内怀仙

  yù jià cán shū yǐn , jīn tán jiù jì mí 。玉架残书隐,金坛旧迹迷。 qiān huā xún zǐ jiàn , bù yè xià qīng xī 。?;ㄑ白辖?,步叶下清溪。 qióng jiāng yóu lèi

 • 圣泉宴

  pī jīn chéng shí dèng , liè jí fǔ chūn quán 。披襟乘石磴,列籍俯春泉。 lán qì xūn shān zhuó , sōng shēng yùn yě xián 。兰气熏山酌,松声韵野弦。 yǐng piāo chu

 • 忽梦游仙

  pū běn jiāng shàng kè , qiān jì zài fāng nèi 。仆本江上客,牵迹在方内。 wù mèi xiāo hàn jiān , jū rán yǒu líng duì 。寤寐霄汉间,居然有灵对。 xī ěr dēng xi

 • 怀仙

  hè cén yǒu qí jìng , lín zhōu fù xiān jiā 。鹤岑有奇径,麟洲富仙家。 zǐ quán shù zhū yè , xuán yán liè dān pā 。紫泉漱珠液,玄岩列丹葩。 cháng xī pī chén

 • 山亭夜宴

  guì yǔ yōu jīn jī , shān tíng liáng yè yǒng 。桂宇幽襟积,山亭凉夜永。 sēn chén yě jìng hán , sù mù yán fēi jìng 。森沉野径寒,肃穆岩扉静。 zhú huì nán tīn

 • 春日宴乐游园赋韵得接字

  dì lǐ hán guāng jìn , shén gāo chūn wàng jiā 。帝里寒光尽,神皋春望浃。 méi jiāo luò wǎn yīng , liǔ diàn jīng chū yè 。梅郊落晚英,柳甸惊初叶。 liú shuǐ chōu

 • 上巳浮江宴韵得址字

  pī guān yù jīng lù , zhù shǎng jīn tái zhǐ 。披观玉京路,驻赏金台址。 yì xīng huái jiǔ xiān , liáng chén qīng sì měi 。逸兴怀九仙,良辰倾四美。 sōng yín bái

 • 倬彼我系

  zhuō bǐ wǒ xì , chū zì yǒu zhōu 。倬彼我系,出自有周。 fēn jiāng xī shè , pài bié zhī liú 。分疆锡社,派别支流。 jū wèi shì sòng , chén yíng xiāng liú 。居

 • 扶风昼届离京浸远

  dì lǐ jīn jīng qù , fú fēng shí zhù lái 。帝里金茎去,扶风石柱来。 shān chuān shū wèi yǐ , xíng lù fāng yōu zāi 。山川殊未已,行路方悠哉。

 • 始平晚息

  guān què cháng ān jìn , jiāng shān shǔ lù shē 。观阙长安近,江山蜀路赊。 kè xíng zhāo fù xī , wú chǔ shì xiāng jiā ??托谐聪?,无处是乡家。

 • 寒夜思友三首

  jiǔ bié qīn huái bào , tā xiāng biàn róng sè 。久别侵怀抱,他乡变容色。 yuè xià diào míng qín , xiāng sī cǐ hé jí 。月下调鸣琴,相思此何极。 yún jiān zhēng

 • 冬郊行望

  guì mì yán huā bái , lí shū shù yè hóng 。桂密岩花白,梨疏树叶红。 jiāng gāo hán wàng jìn , guī niàn duàn zhēng péng 。江皋寒望尽,归念断征篷。

 • 山中

  cháng jiāng bēi yǐ zhì , wàn lǐ niàn jiāng guī 。长江悲已滞,万里念将归。 kuàng shǔ gāo fēng wǎn , shān shān huáng yè fēi ??鍪舾叻缤?,山山黄叶飞。

 • 早春野望

  jiāng kuàng chūn cháo bái , shān cháng xiǎo xiù qīng 。江旷春潮白,山长晓岫青。 tā xiāng lín nì jí , huā liǔ yìng biān tíng 。他乡临睨极,花柳映边亭。

 • 赠李十四四首

  yě kè sī máo yǔ , shān rén ài zhú lín 。野客思茅宇,山人爱竹林。 qín zūn wéi dài chǔ , fēng yuè zì xiāng xún 。琴尊唯待处,风月自相寻。 fēng yán diào guì

 • 别人四首

  jiǔ kè féng yú rùn , tā xiāng bié gù rén 。久客逢馀闰,他乡别故人。 zì rán kān xià lèi , shuí rěn wàng zhēng chén 。自然堪下泪,谁忍望征尘。 jiāng shàng fēng

 • 江亭夜月送别二首

  jiāng sòng bā nán shuǐ , shān héng sāi běi yún 。江送巴南水,山横塞北云。 jīn tíng qiū yuè yè , shuí jiàn qì lí qún 。津亭秋月夜,谁见泣离群。 luàn yān lóng