唐彦谦 作者:唐彦谦 唐朝诗人

早行遇雪

出自:全唐诗 卷671-63 收录时间:2014-02-06
xià mǎ tiān wèi míng , fēng gāo xuě hé jí 。
下马天未明,风高雪何急。
xū yú lù yù mí , qǐng kè shān jìn bái 。
须臾路欲迷,顷刻山尽白。
jī quǎn jì wú shēng , shǔ guāng shè hán sè 。
鸡犬寂无声,曙光射寒色。
huāng cūn jué yān huǒ , rán dòng bù páo shī 。
荒村绝烟火,髯冻布袍湿。
wáng shì bù kě huǎn , xíng xíng dòng qī cè 。
王事不可缓,行行动凄恻。
未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析

相关诗词推荐: