孟郊

作者: 孟郊

朝代: 唐朝

收录: 364首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 孟郊 >
 • 赠??屠钤傲?/a>

  tiān dì yǒu líng shù , dé zhī zhě wéi jūn 。 天地有灵术,得之者惟君。 -- mèng jiāo zhù lú dì qū wài , jī huǒ shāo fēn yūn 。 --孟郊筑炉地区外,积火烧氛氲。 -- hán yù zhào hǎi shuò yōu guài , mǎn kōng xiāo

 • 有所思联句

  xiāng sī rào wǒ xīn , rì xī qiān wàn zhòng 。 相思绕我心,日夕千万重。 nián guāng zuò wǎn miǎn , chūn lèi xiāo yán róng 。 年光坐婉娩,春泪销颜容。 -- mèng jiāo tái jìng huì jiù huī , tíng cǎo zī shēn róng

 • 遣兴联句

  wǒ xīn suí yuè guāng , xiě jūn tíng zhōng yāng 。 我心随月光,写君庭中央。 -- mèng jiāo yuè guāng yǒu shí huì , wǒ xīn ān suǒ wàng 。 --孟郊月光有时晦,我心安所忘。 -- hán yù cháng kǒng jīn shí qì , duàn wé

 • 吊卢殷

  shī rén duō qīng qiào , è sǐ bào kōng shān 。 诗人多清峭,饿死抱空山。 bái yún jì wú zhǔ , fēi chū yì děng xián 。 白云既无主,飞出意等闲。 jiǔ bìng chuáng xí shī , hù sāng tóng pū chán 。 久病床席尸,护丧童

 • 哭李丹员外,并寄杜中丞

  shēng sǐ fāng zhī jiāo tài cún , rěn jiāng zé yá bào yōu hún 。 生死方知交态存,忍将齰齖报幽魂。 shí nián tóng zài píng yuán kè , gēng qiǎn hé rén kū qǐn mén 。 十年同在平原客,更遣何人哭寝门。

 • 哭刘言史

  shī rén yè gū qiào , è sǐ liáng yǐ duō 。 诗人业孤峭,饿死良已多。 xiāng bēi yǔ xiāng xiào , léi léi qí nài hé 。 相悲与相笑,累累其奈何。 jīng yì liú yán shǐ , shī cháng qīng zhū hé 。 精异刘言史,诗肠倾珠

 • 吊江南老家人春梅

  niàn ěr jīn lì jìn , wéi wǒ yī shí ēn 。 念尔筋力尽,违我衣食恩。 nài hé cū guǎng ér , shēng biān jiàn sǐ hén 。 奈何粗犷儿,生鞭见死痕。 jiù shǐ cháng yǐ lǐ , xīn yuàn jiāng shuí tūn 。 旧使常以礼,新怨将谁

 • 峡哀

  xī duō xiāng yǔ xiào , jīn shuí xiāng yǔ āi 。 昔多相与笑,今谁相与哀。 xiá āi kū yōu hún , jiào jiào fēng chuī lái 。 峡哀哭幽魂,噭噭风吹来。 duò pò bào kōng yuè , chū méi nán zì cái 。 堕魄抱空月,出没难

 • 杏殇

  dòng shǒu mò nòng zhū , nòng zhū zhū yì fēi 。 冻手莫弄珠,弄珠珠易飞。 jīng shuāng mò jiǎn chūn , jiǎn chūn wú guāng huī 。 惊霜莫翦春,翦春无光辉。 líng luò xiǎo huā rǔ , lán bān xī yīng yī 。 零落小花乳,

 • 览崔爽遗文,因纾幽怀

  duò lèi shù shǒu wén , bēi jié qiān lǐ fén 。 堕泪数首文,悲结千里坟。 cāng mín qiě liú wǒ , bái rì kōng yí jūn 。 苍旻且留我,白日空遗君。 xiān hè wèi cháo yuè , shuāi fèng xiān zhuì yún 。 仙鹤未巢月,衰凤

 • 悼亡

  shān tóu míng yuè yè zēng huī , zēng huī bù zhào zhòng quán xià 。 山头明月夜增辉,增辉不照重泉下。 quán xià shuāng lóng wú zài qī , jīn cán yù yàn kōng xiāo huà 。 泉下双龙无再期,金蚕玉燕空销化。 zhāo yún m

 • 吊李元宾坟

  xiǎo shàng huāng liáng yuán , diào bǐ jì liáo hún 。 晓上荒凉原,吊彼寂寥魂。 yǎn yān cǐ shí lèi , ěr qī zài rì yán 。 眼咽此时泪,耳凄在日言。 míng míng qiān wàn nián , fén suǒ gū sōng gēn 。 冥冥千万年,坟

 • 哭秘书包大监

  zhé rén wò bìng rì , jiàn zǐ qì yù nián 。 哲人卧病日,贱子泣玉年。 cháng kǒng bǎo jìng pò , míng yuè nán zài yuán 。 ??直灯?,明月难再圆。 wén zì wèi gǎi sù , shēng róng hū guī xuán 。 文字未改素,声容忽

 • 悼幼子

  yī bì huáng hāo mén , bù wén bái rì shì 。 一闭黄蒿门,不闻白日事。 shēng qì sàn chéng fēng , kū hái huà wéi dì 。 生气散成风,枯骸化为地。 fù wǒ shí nián ēn , qiàn ěr qiān xíng lèi 。 负我十年恩,欠尔千行泪

 • 逢江南故昼上人会中郑方回

  xiāng féng shī yì zhōng , wàn gǎn yīn yǔ zhì 。 相逢失意中,万感因语至。 zhuī sī dōng lín rì , yǎn yì běi máng lèi 。 追思东林日,掩抑北邙泪。 kuāng qiè yǒu yí wén , jiāng shān jiù qīng qì 。 筐箧有遗文,江

 • 伤旧游

  qù chūn huì chǔ jīn chūn guī , huā shù bù jiǎn rén shù xī 。 去春会处今春归,花数不减人数

 • 吊房十五次卿少府

  rì gāo fāng dé qǐ , dú shǎng xiē xiē chūn 。 日高方得起,独赏些些春。 kě xī wǎn zhuǎn yīng , hǎo yīn yǔ tā rén 。 可惜宛转莺,好音与他人。 xī nián cǐ qì wèi , huán zǒu qū jiāng bīn 。 昔年此气味,还走曲江滨

 • 哭卢贞国

  yī bié nán yǔ qī , cún wáng yì hán yù 。 一别难与期,存亡易寒燠。 xià mǎ rù jūn mén , shēng bēi bù chéng kū 。 下马入君门,声悲不成哭。 zì néng fù cái yì , dāng jì shēn róng lù 。 自能富才艺,当冀深荣禄。 hu

 • 悼吴兴汤衡评事

  jūn shēng zhá shuǐ qīng , jūn mò zhá shuǐ hún 。 君生霅水清,君殁霅水浑。 kōng líng gǔ ròu qíng , kū dé bái rì hūn 。 空令骨肉情,哭得白日昏。 dà yè bù fù xiǎo , gǔ sōng cháng bì mén 。 大夜不复晓,古松长闭

 • 哀孟云卿嵩阳荒居

  qī qī bào yōu dú , yàn yàn chén huāng jū 。 戚戚抱幽独,宴宴沉荒居。 bù wén xīn huān xiào , dàn dǔ jiù shī shū 。 不闻新欢笑,但睹旧诗书。 yì bò yì mí kǔ , gēng shān shí wú yú 。 艺檗意弥苦,耕山食无余。 dì

 • 哭李观

  zhì shì bù dé lǎo , duō wéi zhí qì shāng 。 志士不得老,多为直气伤。 ruǎn gōng zhōng rì kū , shòu mìng gù nán cháng 。 阮公终日哭,寿命固难长。 yán zǐ jì cú xiè , kǒng mén wú huī guāng 。 颜子既殂谢,孔门无

 • 李少府厅吊李元宾遗字

  líng luò sān sì zì , hū chéng qiān wàn nián 。 零落三四字,忽成千万年。 nà zhī míng mò kè , bù yǒu bǔ wáng piān 。 那知冥寞客,不有补亡篇。 xié yuè diào kōng bì , lǚ rén nán dú mián 。 斜月吊空壁,旅人难独眠

 • 吊元鲁山

  bó zhì yǒu yú bǎo , lǔ shān cháng jī kōng 。 搏鸷有余饱,鲁山长饥空。 háo rén yù xiān féi , lǔ shān fàn hāo péng 。 豪人饫鲜肥,鲁山饭蒿蓬。 shí míng jiē bà guān , shí lì nǎi yáo nóng 。 食名皆霸官,食力乃尧

 • 吊国殇

  tú yán rén zuì líng , bái gǔ luàn zòng héng 。 徒言人最灵,白骨乱纵横。 rú hé dāng chūn sǐ , bù jí qún cǎo shēng 。 如何当春死,不及群草生。 yáo shùn zǎi qián kūn , qì nóng bù qì bīng 。 尧舜宰乾坤,器农不器

 • 吊比干墓

  yīn xīn dì tiān xià , yàn wéi tiān xià zūn 。 殷辛帝天下,厌为天下尊。 qián gāng jì yī duàn , xián yú wú èr mén 。 乾刚既一断,贤愚无二门。 nìng shì fú shēn běn , zhōng shì sāng jǐ yuán 。 佞是福身本,忠是丧

 • 谢李輈再到

  děng xián bài rì wǎn , fū qī yóu xiāng chuāng 。 等闲拜日晚,夫妻犹相疮。 kuàng shì xián rén yuān , hé bì kū fēi yáng 。 况是贤人冤,何必哭飞扬。 zuó yè mèng dé jiàn , wéi jūn cáng zhōng cháng 。 昨夜梦得剑

 • 忽不贫,喜卢仝书船归洛

  pín mèng hū bù pín , qǐng wèn mèng hé rú 。 贫孟忽不贫,请问孟何如。 lú tóng guī luò chuán , cuī wéi dàn zài shū 。 卢仝归洛船,崔嵬但载书。 jiāng cháo qīng fān fān , huái cháo bì xú xú 。 江潮清翻翻,淮潮碧

 • 读经

  chuí lǎo bào fó jiǎo , jiào qī dú huáng jīng 。 垂老抱佛脚,教妻读黄经。 jīng huáng míng xiǎo pǐn , yī zhǐ qiān míng xīng 。 经黄名小品,一纸千明星。 zēng dú dà bān ruò , xì gǎn xī xiǎng tīng 。 曾读大般若,

 • 上昭成阁不得,于从侄僧悟空院叹嗟

  yù shàng qiān jí gé , wèn tiān sān sì yán 。 欲上千级阁,问天三四言。 wèi chǐ shù shí dēng , xīn mù fēng làng fān 。 未尺数十登,心目风浪翻。 shǒu shǒu bǎ jīng pò , jiǎo jiǎo tà zhuì hún 。 手手把惊魄,脚脚

 • 魏博田兴尚书听嫂命不立非夫人诗

  jūn zǐ dān gǔ lǐ , rú chán yú tūn gōu 。 君子耽古礼,如馋鱼吞钩。 zuó wén jìng sǎo yán , chè xīn dōng běi liú 。 昨闻敬嫂言,掣心东北流。 wèi bó tián shàng shū , yǔ lǐ xiāng chóu móu 。 魏博田尚书,与礼相绸

 • 凭周况先辈于朝贤乞茶

  dào yì wù fá wèi , xīn xù bìng wú cóng 。 道意勿乏味,心绪病无悰。 mēng míng yù huā jìn , yuè ōu hé yè kōng 。 蒙茗玉花尽,越瓯荷叶空。 jǐn shuǐ yǒu xiān sè , shǔ shān ráo fāng cóng 。 锦水有鲜色,蜀山饶芳丛

 • 借车

  jiè chē zài jiā jù , jiā jù shǎo yú chē 。 借车载家具,家具少于车。 jiè zhě mò dàn zhǐ , pín qióng hé zú jiē 。 借者莫弹指,贫穷何足嗟。 bǎi nián tú yì zǒu , wàn shì jìn suí huā 。 百年徒役走,万事尽随花。

 • 喜符郎诗有天纵

  niàn fú bù yóu jí , yì dé wén zhāng jiē 。 念符不由级,屹得文章阶。 bái yù chōu yī háo , lǜ mín yǐ nán pái 。 白玉抽一毫,绿珉已难排。 tōu bǐ zuò wén zhāng , qǐ mò qián mó kāi 。 偷笔作文章,乞墨潜磨揩。 hǎ

 • 访嵩阳道士不遇

  xiān shēng wǔ bīng yóu , wén yàn cáng jīn dǐng 。 先生五兵游,文焰藏金鼎。 rì xià hè guò shí , rén jiān kōng luò yǐng 。 日下鹤过时,人间空落影。 cháng yán yī lì yào , bù duò shēng sǐ jìng 。 常言一粒药,不

 • 听蓝溪僧为元居士说维摩经

  gǔ shù shǎo zhī yè , zhēn sēng yì xiāng yī 。 古树少枝叶,真僧亦相依。 shān mù zì qū zhí , dào rén wú shì fēi 。 山木自曲直,道人无是非。 shǒu chí wéi mó jì , xīn xiàng jū shì guī 。 手持维摩偈,心向居士归。

 • 夏日谒智远禅师

  wú shī dāng jī zǔ , shuō fǎ yún wú kōng 。 吾师当几祖,说法云无空。 chán xīn sān jiè wài , yàn zuò tiān dì zhōng 。 禅心三界外,宴坐天地中。 yuàn jìng guǐ shén qù , shēn yǔ cǎo mù tóng 。 院静鬼神去,身与草

 • 列仙文·金母飞空歌

  jià wǒ bā jǐng yú , xū rán rù yù qīng 。 驾我八景舆,欻然入玉清。 lóng qún fú xiāo shàng , hǔ qí shè zhū bīng 。 龙群拂霄上,虎旗摄朱兵。 xiāo yáo sān xián jì , wàn liú wú zàn tíng 。 逍遥三弦际,万流无暂停

 • 列仙文·安度明

  dān xiá huàn shàng qīng , bā fēng gǔ tài hé 。 丹霞焕上清,八风鼓太和。 huí wǒ shén xiāo niǎn , suì zào lǐng yù ā 。 回我神霄辇,遂造岭玉阿。 duō jiē tiān dì wài , jiǔ wéi jiē wǒ jiā 。 咄嗟天地外,九围皆我

 • 列仙文·方诸青童君

  dà xiá fēi chén huī , yuán qì wú cháng xíng 。 大霞霏晨晖,元气无常形。 xuán pèi fēi xiāo wài , bā jǐng chéng gāo qīng 。 玄辔飞霄外,八景乘高清。 shǒu bǎ yù huáng mèi , xié wǒ chén zhōng shēng 。 手把玉皇袂

 • 列仙文·清虚真人

  xū jià kōng qīng xū , pái huái xī huá guǎn 。 欻驾空清虚,徘徊西华馆。 qióng lún jì chén chāo , hǔ qí zhú yān sàn 。 琼轮暨晨抄,虎骑逐烟散。 huì fēng zhèn dān jīng , míng zhú lǎng bā huàn 。 惠风振丹旌,明