孟浩然

作者: 孟浩然

朝代: 唐朝

收录: 319首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 孟浩然 >
 • 戏题(一作戏赠主人)

  kè zuì mián wèi qǐ , zhǔ rén hū jiě chéng ??妥砻呶雌?,主人呼解酲。 yǐ yán jī shǔ shú , fù dào wèng tóu qīng 。已言鸡黍熟,复道瓮头清。

 • 檀溪寻故人(一题作檀溪寻古)

  huā bàn chéng lóng zhú , chí fēn yuè mǎ xī ?;ò槌闪?,池分跃马溪。 tián yuán rén bù jiàn , yí xiàng dòng zhōng qī 。田园人不见,疑向洞中栖。

 • 夜泊宣城界(一题作旅行欲泊宣州界)

  xī sāi yán jiāng dǎo , nán líng wèn yì lóu 。西塞沿江岛,南陵问驿楼。 hú píng jīn jì kuò , fēng zhǐ kè fān shōu 。湖平津济阔,风止客帆收。 qù qù huái qián

 • 行出东山望汉川(一题作行至汉川作)

  yì xiàn fēi wú tǔ , lián shān jìn lǜ huáng 。异县非吾土,连山尽绿篁。 píng tián chū guō shǎo , pán bǎn rù yún cháng 。平田出郭少,盘坂入云长。 wàn hè guī y

 • 岘山送张去非游巴东(一题作岘山亭送朱大)

  xiàn shān nán guō wài , sòng bié měi dēng lín 。岘山南郭外,送别每登临。 shā àn jiāng cūn jìn , sōng mén shān sì shēn 。沙岸江村近,松门山寺深。 yī yán yú y

 • 春意(一题作春怨)

  jiā rén néng huà méi , zhuāng bà chū lián wéi 。佳人能画眉,妆罢出帘帷。 zhào shuǐ kōng zì ài , zhē huā jiāng yí shuí 。照水空自爱,折花将遗谁。 chūn qíng du

 • 夜渡湘水(一作崔国辅诗)

  kè zhōu tān lì shè , àn lǐ dù xiāng chuān ??椭厶袄?,暗里渡湘川。 lù qì wén fāng dù , gē shēng shí cǎi lián 。露气闻芳杜,歌声识采莲。 bǎng rén tóu àn

 • 张七及辛大见寻南亭醉作(一作张七及辛大见

  shān gōng néng yǐn jiǔ , jū shì hǎo dàn zhēng 。山公能饮酒,居士好弹筝。 shì wài jiāo chū dé , lín zhōng qì yǐ bìng 。世外交初得,林中契已并。 nà liáng fēng

 • 春中喜王九相寻(一题作晚春)

  èr yuè hú shuǐ qīng , jiā jiā chūn niǎo míng 。二月湖水清,家家春鸟鸣。 lín huā sǎo gēng luò , jìng cǎo tà huán shēng 。林花扫更落,径草踏还生。 jiǔ bàn lái

 • 裴司士、员司户见寻(一题作裴司士见访)

  fǔ liáo néng wǎng jià , jiā yùn fù xīn kāi 。府僚能枉驾,家酝复新开。 luò rì chí shàng zhuó , qīng fēng sōng xià lái 。落日池上酌,清风松下来。 chú rén jù j

 • 陪李侍御访聪上人禅居(一作陪柏台友访聪上

  xīn féng bǎi tái yǒu , gòng yè cōng gōng chán 。欣逢柏台友,共谒聪公禅。 shí shì wú rén dào , shéng chuáng jiàn hǔ mián 。石室无人到,绳床见虎眠。 yīn yá chá

 • 夏日浮舟过陈大水亭(一作浮舟过滕逸人别业

  shuǐ tíng liáng qì duō , xián zhào wǎn lái guò 。水亭凉气多,闲棹晚来过。 jiàn yǐng jiàn sōng zhú , tán xiāng wén jì hé 。涧影见松竹,潭香闻芰荷。 yě tóng fú

 • 宴荣二山池(一作宴荣山人池亭)

  jiǎ dì kāi jīn xué , róng qī lè zì duō 。甲第开金穴,荣期乐自多。 lì sī zhī dùn mǎ , chí yǎng yòu jūn é 。枥嘶支遁马,池养右军鹅。 zhú yǐn xié qín rù ,

 • 送吴宣从事(一作送苏六从军)

  cái yǒu mù zhōng shì , níng wú sāi shàng xūn 。才有幕中士,宁无塞上勋。 hàn bīng jiāng miè lǔ , wáng càn shǐ cóng jūn 。汉兵将灭虏,王粲始从军。 jīng pèi biā

 • 京还赠张(一作王)维

  fú yī hé chǔ qù , gāo zhěn nán shān nán 。拂衣何处去,高枕南山南。 yù xùn wǔ dǒu lù , qí rú qī bù kān 。欲徇五斗禄,其如七不堪。 zǎo zhāo fēi wǎn qǐ , s

 • 寻裴处士

  shè shuǐ gēng dēng lù , suǒ xiàng jiē qīng zhēn 。涉水更登陆,所向皆清贞。 hán cǎo bù cáng jìng , líng fēng zhī yǒu rén 。寒草不藏径,灵峰知有人。 yōu zāi li

 • 越中送张少府归秦中

  shì dēng qín lǐng wàng qín chuān , yáo yì qīng mén chūn kě lián 。试登秦岭望秦川,遥忆青门春可怜。 zhòng yuè sòng jūn cóng cǐ qù , guā shí xū jí shào

 • wēi yún dàn hé hàn , shū yǔ dī wú tóng 。微云淡河汉,疏雨滴梧桐。 zhú zhú huái liáng yù , xiāo xiāo gù lè míng 。逐逐怀良驭,萧萧顾乐鸣。( shěng shì qí jì

 • 过融上人兰若

  shān tóu chán shì guà sēng yī , chuāng wài wú rén xī niǎo fēi 。山头禅室挂僧衣,窗外无人溪鸟飞。 huáng hūn bàn zài xià shān lù , què tīng quán shēng li

 • 初秋

  bù jué chū qiū yè jiàn cháng , qīng fēng xí xí zhòng qī liáng 。不觉初秋夜渐长,清风习习重凄凉。 yán yán shǔ tuì máo zhāi jìng , jiē xià cóng suō yǒu

 • 渡浙江问舟中人

  cháo luò jiāng píng wèi yǒu fēng , biǎn zhōu gòng jì yǔ jūn tóng 。潮落江平未有风,扁舟共济与君同。 shí shí yǐn lǐng wàng tiān mò , hé chǔ qīng shān sh

 • 送杜十四之江南

  jīng wú xiāng jiē shuǐ wéi xiāng , jūn qù chūn jiāng zhèng miǎo máng 。荆吴相接水为乡,君去春江正渺茫。 rì mù zhēng fān hé chǔ bó , tiān yá yī wàng du

 • 戏题

  yī zuò xì zèng zhǔ rén kè zuì mián wèi qǐ , zhǔ rén hū jiě chéng 。一作戏赠主人客醉眠未起,主人呼解酲。 yǐ yán jī shǔ shú , fù dào wèng tóu qīng 。已

 • 问舟子

  xiàng xī wèn zhōu zǐ , qián chéng fù jī duō 。向夕问舟子,前程复几多。 wān tóu zhèng kān bó , huái lǐ zú fēng bō 。湾头正堪泊,淮里足风波。

 • 初下浙江舟中口号

  bā yuè guān cháo bà , sān jiāng yuè hǎi xún 。八月观潮罢,三江越海浔。 huí zhān wèi què lù , wú fù zǐ móu xīn ?;卣拔恒诼?,无复子牟心。

 • 同储十二洛阳道中作

  zhū dàn fán huá zǐ , jīn jī yóu xiá rén 。珠弹繁华子,金羁游侠人。 jiǔ hān bái rì mù , zǒu mǎ rù hóng chén 。酒酣白日暮,走马入红尘。

 • 扬子津望京口

  běi gù lín jīng kǒu , yí shān jìn hǎi bīn 。北固临京口,夷山近海滨。 jiāng fēng bái làng qǐ , chóu shā dù tóu rén 。江风白浪起,愁杀渡头人。

 • 檀溪寻故人

  yī zuò tán xī xún gǔ huā bàn chéng lóng zhú , chí fēn yuè mǎ xī 。一作檀溪寻古花伴成龙竹,池分跃马溪。 tián yuán rén bù jiàn , yí xiàng dòng zhōng qī

 • 寻菊花潭主人不遇

  xíng zhì jú huā tán , cūn xī rì yǐ xié 。行至菊花潭,村西日已斜。 zhǔ rén dēng gāo qù , jī quǎn kōng zài jiā 。主人登高去,鸡犬空在家。

 • 洛中访袁拾遗不遇

  luò yáng fǎng cái zǐ , jiāng lǐng zuò liú rén 。洛阳访才子,江岭作流人。 wén shuō méi huā zǎo , hé rú běi dì chūn 。闻说梅花早,何如北地春。

 • 北涧泛舟

  běi jiàn liú héng mǎn , fú zhōu chù chǔ tōng 。北涧流恒满,浮舟触处通。 yán huí zì yǒu qù , hé bì wǔ hú zhōng 。沿洄自有趣,何必五湖中。

 • 张郎中梅园中

  qǐ xí pū lán dù , zhū pán zhē jì hé 。绮席铺兰杜,珠盘折芰荷。 gù yuán liú bù zhù , yīng shì liàn xián gē 。故园留不住,应是恋弦歌。

 • 同张将蓟门观灯

  yì sú fēi xiāng sú , xīn nián gǎi gù nián 。异俗非乡俗,新年改故年。 jì mén kàn huǒ shù , yí shì zhú lóng rán 。蓟门看火树,疑是烛龙燃。

 • 送张郎中迁京

  bì xī cháng gòng shǎng , zhū dǐ hū qiān róng 。碧溪常共赏,朱邸忽迁荣。 yù yǒu xiāng sī yì , wén jūn qín shàng shēng 。豫有相思意,闻君琴上声。

 • 送友人之京

  jūn dēng qīng yún qù , yú wàng qīng shān guī 。君登青云去,余望青山归。 yún shān cóng cǐ bié , lèi shī bì luó yī 。云山从此别,泪湿薜罗衣。

 • 送朱大入秦

  yóu rén wǔ líng qù , bǎo jiàn zhí qiān jīn 。游人武陵去,宝剑直千金。 fēn shǒu tuō xiāng zèng , píng shēng yī piàn xīn 。分手脱相赠,平生一片心。

 • 登岘山亭,寄晋陵张少府

  xiàn shǒu fēng tuān jí , yún fān ruò niǎo fēi 。岘首风湍急,云帆若鸟飞。 píng xuān shì yī wèn , zhāng hàn yù lái guī ?凭轩试一问,张翰欲来归?

 • 赠王九

  yī zuò kǒu hào zèng wáng jiǔ rì mù tián jiā yuǎn , shān zhōng wù jiǔ yān 。一作口号赠王九日暮田家远,山中勿久淹。 guī rén xū zǎo qù , zhì zǐ wàng táo

 • 醉后赠马四

  sì hǎi zhòng rán nuò , wú cháng wén bái méi 。四海重然诺,吾尝闻白眉。 qín chéng yóu xiá kè , xiāng dé bàn hān shí 。秦城游侠客,相得半酣时。

 • 初年乐城馆中卧疾怀归作

  yì xiàn tiān yú pì , gū fān hǎi pàn guò 。异县天隅僻,孤帆海畔过。 wǎng lái xiāng xìn duàn , liú zhì kè qíng duō 。往来乡信断,留滞客情多。 xī yuè wén léi