刘禹锡

作者: 刘禹锡

朝代: 唐朝

收录: 637首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 刘禹锡 >
 • 乐天是月长斋鄙夫此时愁卧里闾非远云雾难披

  wǔ yuè cháng zhāi yuè , wén xīn kǔ xíng xīn 。 五月长斋月,文心苦行心。 lán cōng bù rù hù , zhān bǔ zì chéng lín 。 兰葱不入户,薝卜自成林。 -- liú yǔ xī hù jiè xiān cí jiǔ , xián xuān yì chè qín 。 --刘

 • 梦扬州乐妓和诗

  huā zuò chán juān yù zuò zhuāng , fēng liú zhēng sì jiù xú niáng 。 花作婵娟玉作妆,风流争似旧徐娘。 yè shēn qū qū wān wān yuè , wàn lǐ suí jūn yī cùn cháng 。 夜深曲曲湾湾月,万里随君一寸肠。

 • 洛滨病卧,户部李侍郎见惠药物,谑以文星之

  yǐn jī zhī yí duì luò huī , gù rén shū xìn dào chái fēi 。 隐几支颐对落晖,故人书信到柴扉。 zhōu nán liú zhì shāng shān lǎo , xīng xiàng rú jīn shǔ shǎo wēi 。 周南留滞商山老,星象如今属少微。

 • 故洛城古墙

  fěn luò jiāo fēi zhī jī chūn , fēng chuī yǔ sǎ xuán chéng chén 。 粉落椒飞知几春,风吹雨洒旋成尘。 mò yán yī piàn wēi jī zài , yóu guò wú qióng lái wǎng rén 。 莫言一片?;?,犹过无穷来往人。

 • 楼上

  jiāng shàng lóu gāo èr shí tī , tī tī dēng biàn yǔ yún qí 。 江上楼高二十梯,梯梯登遍与云齐。 rén cóng bié pǔ jīng nián qù , tiān xiàng píng wú jìn chǔ dī 。 人从别浦经年去,天向平芜尽处低。

 • 梁国祠

  liáng guó sān láng wēi dé zūn , nǚ wū xiāo gǔ zǒu xiāng cūn 。 梁国三郎威德尊,女巫箫鼓走乡村。 wàn jiā cháng jiàn kōng shān shàng , yǔ qì cāng máng shēng miào mén 。 万家长见空山上,雨气苍茫生庙门。

 • 杨柳枝

  chūn jiāng yī qū liǔ qiān tiáo , èr shí nián qián jiù bǎn qiáo 。 春江一曲柳千条,二十年前旧板桥。 zēng yǔ měi rén qiáo shàng bié , hèn wú xiāo xī dào jīn zhāo 。 曾与美人桥上别,恨无消息到今朝。

 • 赴连山途次德宗山陵寄张员外

  cháng shí bìng miǎn fèng tiān yán , wěi pèi dī zān cǎi zhàng jiān 。 常时并冕奉天颜,委佩低簪彩仗间。 jīn rì dú lái zhāng lè dì , wàn zhòng yún shuǐ wàng qiáo shān 。 今日独来张乐地,万重云水望桥山。

 • 尝茶

  shēng pāi fāng cóng yīng zī yá , lǎo láng fēng jì zhé xiān jiā 。 生拍芳丛鹰觜芽,老郎封寄谪仙家。 jīn xiāo gēng yǒu xiāng jiāng yuè , zhào chū fēi fēi mǎn wǎn huā 。 今宵更有湘江月,照出菲菲满碗花。

 • 喜康将军见访

  zhé jū chóu jì sì yōu qī , bǎi cǎo dāng mén máo shè dī 。 谪居愁寂似幽栖,百草当门茅舍低。 yè liè jiāng jūn hū xiāng fǎng , zhè gū jīng qǐ rào lí tí 。 夜猎将军忽相访,鹧鸪惊起绕篱啼。

 • 赠刘景擢第

  xiāng zhōng cái zǐ shì liú láng , wàng zài cháng shā zhù guì yáng 。 湘中才子是刘郎,望在长沙住桂阳。 zuó rì hóng dū xīn shàng dì , wǔ líng nián shǎo ràng qīng guāng 。 昨日鸿都新上第,五陵年少让清光。

 • 闻道士弹思归引

  xiān gōng yī zòu sī guī yǐn , zhú kè chū wén zì xuàn rán 。 仙公一奏思归引,逐客初闻自泫然。 mò guài yīn qín bēi cǐ qū , yuè shēng cháng kǔ yǐ sān nián 。 莫怪殷勤悲此曲,越声长苦已三年。

 • 田顺郎歌

  qīng gē bù shì shì jiān yīn , yù diàn cháng wén chēng zhǔ xīn 。 清歌不是世间音,玉殿尝闻称主心。 wéi yǒu shùn láng quán xué dé , yī shēng fēi chū jiǔ zhòng shēn 。 唯有顺郎全学得,一声飞出九重深。

 • 夜闻商人船中筝

  dà biàn gāo fān yī bǎi chǐ , xīn shēng cù zhù shí sān xián 。 大艑高帆一百尺,新声促柱十三弦。 yáng zhōu shì lǐ shāng rén nǚ , lái zhān jiāng xī míng yuè tiān 。 扬州市里商人女,来占江西明月天。

 • 寄湖州韩中丞

  lǎo láng rì rì yōu cāng bìn , yuǎn shǒu nián nián yàn bái pín 。 老郎日日忧苍鬓,远守年年厌白蘋。 zhōng rì xiāng sī bù xiāng jiàn , cháng pín xiāng jiàn shì hé rén 。 终日相思不相见,长频相见是何人。

 • 杨柳枝

  yáng zǐ jiāng tóu yān jǐng mí , suí jiā gōng shù fú jīn dī 。 杨子江头烟景迷,隋家宫树拂金堤。 cuó é yóu yǒu dāng shí sè , bàn zhàn bō zhōng shuǐ niǎo qī 。 嵯峨犹有当时色,半蘸波中水鸟栖。

 • 陪崔大尚书及诸阁老宴杏园

  gēng jiāng hé miàn shàng chūn tái , bǎi shì wú chéng lǎo yòu cuī 。 更将何面上春台,百事无成老又催。 wéi yǒu luò huā wú sú tài , bù xián qiáo cuì mǎn tóu lái 。 唯有落花无俗态,不嫌憔悴满头来。

 • 曹刚

  dà xián cáo zá xiǎo xián qīng , pēn xuě hán fēng yì sī shēng 。 大弦嘈囋小弦清,喷雪含风意思生。 yī tīng cáo gāng dàn báo mèi , rén shēng bù hé chū jīng chéng 。 一听曹刚弹薄媚,人生不合出京城。

 • 寄毗陵杨给事三首

  huī háo qǐ zhì lái dōng shěng , niè zú xiū míng yè wài tái 。 挥毫起制来东省,蹑足修名谒外台。 hǎo zhù gāo jiàn mò chóu chàng , chū wén rù wǔ shì quán cái 。 好著櫜鞬莫惆怅,出文入武是全才。 zēng zhǔ yú shū

 • 登清晖楼

  xún yáng jiāng sè cháo tiān mǎn , péng lǐ qiū shēng yàn sòng lái 。 浔阳江色潮添满,彭蠡秋声雁送来。 nán wàng lú shān qiān wàn rèn , gòng kuā xīn chū dòng liáng cái 。 南望庐山千万仞,共夸新出栋梁材。

 • 赴和州于武昌县再遇毛仙翁十八兄因成一绝

  wǔ chāng shān xià shǔ jiāng dōng , zhòng xiàng xiān zhōu jiàn gé hóng 。 武昌山下蜀江东,重向仙舟见葛洪。 yòu dé àn qián qīn lǐ bài , dà luó tiān jué yù hán fēng 。 又得案前亲礼拜,大罗天诀玉函封。

 • 重答柳柳州

  ruò guān tóng huái cháng zhě yōu , lín qí huí xiǎng jìn yōu yōu 。 弱冠同怀长者忧,临岐回想尽悠悠。 ǒu gēng ruò biàn yí shēn lǎo , huáng fā xiāng kàn wàn shì xiū 。 耦耕若便遗身老,黄发相看万事休。

 • 答前篇

  xiǎo ér nòng bǐ bù néng chēn , wǎn bì shū chuāng qiě dāng qín 。 小儿弄笔不能嗔,涴壁书窗且当勤。 wén bǐ mèng xióng yóu wèi zhào , nǚ zhōng shuí shì wèi fū rén 。 闻彼梦熊犹未兆,女中谁是卫夫人。

 • 答后篇

  xī rì yōng gōng jì xìng míng , yuǎn láo xīn kǔ xiě xī jīng 。 昔日慵工记姓名,远劳辛苦写西京。 jìn lái jiàn yǒu lín chí xīng , wéi bào yuán cháng yù kàng xíng 。 近来渐有临池兴,为报元常欲抗行。

 • 和滑州李尚书上巳忆江南禊事

  bái mǎ jīn tóu chūn rì chí , shā zhōu guī yàn fú jīng qí 。 白马津头春日迟,沙州归雁拂旌旗。 liǔ yíng wéi yǒu jūn zhōng xì , bù sì jiāng nán sān yuè shí 。 柳营唯有军中戏,不似江南三月时。

 • 酬柳柳州家鸡之赠

  rì rì lín chí nòng xiǎo chú , huán sī xiě lùn fù guān nú 。 日日临池弄小雏,还思写论付官奴。 liǔ jiā xīn yàng yuán hé jiǎo , qiě jìn jiāng yá liǎn shǒu tú 。 柳家新样元和脚,且尽姜芽敛手徒。

 • 酬仆射牛相公,晋国池上别后至甘棠馆,忽梦

  yǐ jiē chí shàng bié hún jīng , hū bào mèng zhōng xié shǒu xíng 。 已嗟池上别魂惊,忽报梦中携手行。 cǐ yè dú guī huán qǐ mèng , lǎo rén wú shuì dào tiān míng 。 此夜独归还乞梦,老人无睡到天明。

 • 奉和裴令公夜宴

  tiān xià cāng shēng wàng bù xiū , dōng shān suī yǒu dàn shí yóu 。 天下苍生望不休,东山虽有但时游。 cóng lái hǎi shàng xiān táo shù , kěn zhú rén jiān fēng lù qiū 。 从来海上仙桃树,肯逐人间风露秋。

 • 秋夜安国观闻笙

  zhī nǚ fēn míng yín hàn qiū , guì zhī wú yè gòng sōu liú 。 织女分明银汉秋,桂枝梧叶共飕飗。 yuè lù mǎn tíng rén jì jì , ní cháng yī qū zài gāo lóu 。 月露满庭人寂寂,霓裳一曲在高楼。

 • 遥和韩睦州元相公二君子

  yù rén zǐ shòu xiāng huī yìng , què yào shuāng xū yī liǎng jīng 。 玉人紫绶相辉映,却要霜须一两茎。 qí nài wú chéng kōng lǎo qù , měi lín míng jìng ruò wéi qíng 。 其奈无成空老去,每临明镜若为情。

 • 吴兴敬郎中见惠斑竹杖兼示一绝聊以谢之

  yī jīng jiǒng jiǒng láng gān sè , shù jié zhòng zhòng dài mào wén 。 一茎炯炯琅玕色,数节重重玳瑁文。 zhǔ dào gāo shān wèi dēng chǔ , qīng yún lù shàng yuàn féng jūn 。 拄到高山未登处,青云路上愿逢君。

 • 酬杨八副使将赴湖南途中见寄一绝

  zhī zhú zhēng nán guān chǔ cái , yuǎn láo shū xìn dào yáng tái 。 知逐征南冠楚材,远劳书信到阳台。 míng zhāo ruò shàng jūn shān shàng , yī dào bā jiāng zì cǐ lái 。 明朝若上君山上,一道巴江自此来。

 • 重寄表臣二首

  duì jiǔ lín liú nài bié hé , jūn jīn yǐ zuì wǒ cuō tuó 。 对酒临流奈别何,君今已醉我蹉跎。 fēn míng jì qǔ xīng xīng bìn , tā rì xiāng féng yīng gēng duō 。 分明记取星星鬓,他日相逢应更多。 shì jiān rén shì

 • 重寄绝句

  huái xī jì shì píng ān dì , yā lù jīn wú yǔ xí fēi 。 淮西既是平安地,鸦路今无羽檄飞。 wén dào táng zhōu zuì qīng jìng , zhàn cháng gēng jìn yě huā xī 。 闻道唐州最清静,战场耕尽野花

 • 酬马大夫登洭口戍见寄

  xīn cí jiāng yìn fú zhāo yīng , lín shuǐ dēng shān sì tǐ qīng 。 新辞将印拂朝缨,临水登山四体轻。 yóu niàn tiān yá wèi guī kè , zhàng yún shēn chǔ shǒu gū chéng 。 犹念天涯未归客,瘴云深处守孤城。

 • 答杨八敬之绝句

  bǎo shuāng gū zhú shēng piān qiē , dài huǒ jiāo tóng yùn běn bēi 。 饱霜孤竹声偏切,带火焦桐韵本悲。 jīn rì zhī yīn yī liú tīng , shì jūn xīn shì bù píng shí 。 今日知音一留听,是君心事不平时。

 • 酬杨侍郎凭见寄

  xiáng luán què dǐ xiè huáng ēn , yīng shàng cāng làng jiù shuǐ hén 。 翔鸾阙底谢皇恩,缨上沧浪旧水痕。 shū fù huī jīn hū xiāng yì , yuǎn qíng cháng jù yǔ zhāo hún 。 疏傅挥金忽相忆,远擎长句与招魂。

 • 赠元九侍御文石枕以诗奖之

  wén zhāng sì jǐn qì rú hóng , yí jiàn huá zān lǜ diàn zhōng 。 文章似锦气如虹,宜荐华簪绿殿中。 zòng shǐ liáng biāo shēng dàn xī , yóu kān fú shì yù tóu fēng 。 纵使凉飙生旦夕,犹堪拂拭愈头风。

 • 酬元九院长自江陵见寄

  wú shì xún huā zhì xiān jìng , děng xián zāi shù bǐ fēng jūn 。 无事寻花至仙境,等闲栽树比封君。 jīn mén tōng jí zhēn duō shì , huáng zhǐ chú shū měi rì wén 。 金门通籍真多士,黄纸除书每日闻。

 • 赴连州途经洛阳,诸公置酒相送,张员外贾以

  zhé zài sān xiāng zuì yuǎn zhōu , biān hóng bù dào shuǐ nán liú 。 谪在三湘最远州,边鸿不到水南流。 rú jīn zàn jì zūn qián xiào , míng rì cí jūn bù bù chóu 。 如今暂寄樽前笑,明日辞君步步愁。