刘长卿

作者: 刘长卿

朝代: 唐朝

收录: 508首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 刘长卿 >
 • 山鸲鹆歌(一作韦应物诗)

  shān qú yù , cháng zài cǐ shān yín gǔ mù 。山鸲鹆,长在此山吟古木。 cháo zhā xiāng hū xiǎng kōng gǔ , āi míng wàn biàn rú chéng qū 。嘲哳相呼响空谷,哀鸣

 • 登润州万岁楼(一作皇甫冉诗)

  gāo lóu dú shàng sī yī yī , jí pǔ yáo shān hé cuì wēi 。高楼独上思依依,极浦遥山合翠微。 jiāng kè bù kān pín běi wàng , sāi hóng hé shì yòu nán fē

 • 送孔巢父赴河南军(一作皇甫冉诗)

  jiāng nán xiāng sòng gé yān bō , kuàng fù xīn qiū yī yàn guò 。江南相送隔烟波,况复新秋一雁过。 wén dào quán jūn zhēng běi lǔ , yòu yán shī jiāng huì

 • 秋夜有怀高三十五適,兼呈空上人(一作皇甫

  wǎn jié féng jūn qù dào shēn , jié máo zāi shù jìn dōng lín 。晚节逢君趣道深,结茅栽树近东林。 wú shī jī dù zēng mó dǐng , gāo shì hé nián suì fā x

 • 感怀

  qiū fēng luò yè zhèng kān bēi , huáng jú cán huā yù dài shuí 。秋风落叶正堪悲,黄菊残花欲待谁。 shuǐ jìn piān féng hán qì zǎo , shān shēn cháng jiàn r

 • 郧上送韦司士归上都旧业(司士即郑公之孙,

  qián zhāo jiù yè xiǎng yí chén , jīn rì tā xiāng dú ěr shēn 。前朝旧业想遗尘,今日他乡独尔身。 yún dì guó chú wéi guò kè , dù líng jiā zài yǒu hé r

 • 三月李明府后亭泛舟(一作皇甫冉诗)

  jiāng nán fēng jǐng fù rú hé , wén dào xīn tíng gēng yù guò 。江南风景复如何,闻道新亭更欲过。 chǔ chǔ rèn lán chūn pǔ lù , qī qī jí cǎo yuǎn shān

 • 送李将军(一作送开府侄随故李使君旅亲却赴

  zhēng xī zhū jiāng yī rú jūn , bào dé shuí néng bù gù xūn 。征西诸将一如君,报德谁能不顾勋。 shēn zhú sāi hóng lái wàn lǐ , shǒu pī huāng cǎo kàn gū

 • 送孙逸归庐山(得帆字)

  lú fēng jué dǐng chǔ yún xián , chǔ kè dōng guī qī cǐ yán 。炉峰绝顶楚云衔,楚客东归栖此岩。 péng lǐ hú biān xiāng jú yòu , xún yáng guō wài àn fēng

 • 自江西归至旧任官舍,赠袁赞府(时经刘展平

  què jiàn tóng guān xǐ fù bēi , cǐ shēng hé xìng yǒu guī qī 。却见同官喜复悲,此生何幸有归期。 kōng tíng kè zhì féng yáo luò , 空庭客至逢摇落,

 • 将赴岭外,留题萧寺远公院(寺即梁朝萧内史

  zhú fáng yáo bì shàng fāng yōu , tái jìng cāng cāng fǎng xī yóu 。竹房遥闭上方幽,苔径苍苍访昔游。 nèi shǐ jiù shān kōng rì mù , nán zhāo gǔ mù xiàng

 • 谪官后卧病官舍,简贺兰侍郎(一作贬睦州祖

  qīng chūn yī xiù gòng chēng yí , bái shǒu chuí sī hèn bù yí 。青春衣绣共称宜,白首垂丝恨不遗。 jiāng shàng jī huí jīn yè yuè , jìng zhōng wú fù shǎo

 • 晚春归山居,题窗前竹(一作钱起:暮春归故

  xī shàng cán chūn huáng niǎo xī , xīn yí huā jìn xìng huā fēi 。溪上残春黄鸟稀,辛夷花尽杏花飞。 shǐ lián yōu zhú shān chuāng xià , bù gǎi qīng yīn dà

 • 舟中送李十八(一作送僧)

  shì zǐ shēn xīn wú yǒu fēn , dú jiāng yī bō qù rén qún 。释子身心无有分,独将衣钵去人群。 xiāng sī wǎn wàng xī lín sì , wéi yǒu zhōng shēng chū bái

 • 送薛据宰涉县(自永乐主簿陟状,寻复选受此

  gù rén hé shān xiù , dú lì fēng shén yì 。故人河山秀,独立风神异。 rén xǔ bái méi cháng , tiān zī qīng yún qì 。人许白眉长,天资青云器。 xióng cí biàn wén

 • 哭张员外继(公及夫人相次没于洪州)

  tòng kū zhōng líng xià , dōng liú yǔ bié lí 。恸哭钟陵下,东流与别离。 èr xīng lái bù fǎn , shuāng jiàn méi xiāng suí 。二星来不返,双剑没相随。 dú jì xiān

 • 石梁湖有寄(一作怀陆兼)

  gù rén qiān lǐ dào , cāng bō yī nián bié 。故人千里道,沧波一年别。 yè shàng míng yuè lóu , xiāng sī chǔ tiān kuò 。夜上明月楼,相思楚天阔。 xiāo xiāo qīng

 • 送邵州判官往南(一作皇甫冉诗)

  kàn jūn fā yuán xí , sì mǔ zhì huáng huáng ??淳⒃?,驷牡志皇皇。 shǐ bà cāng jiāng líng , huán suí fěn shǔ láng 。始罢沧江令,还随粉署郎。 hǎi yí jūn w

 • 送从弟贬袁州(一作皇甫冉诗,题作送从弟豫

  hé shì chéng qiān kè , sī guī bù jiàn xiāng 。何事成迁客,思归不见乡。 yóu wú jīng wàn lǐ , diào qū xiàng sān xiāng 。游吴经万里,吊屈向三湘。 shuǐ yǔ jīng

 • 宿严维宅送包佶(一作皇甫冉诗)

  jiāng hú tóng bì dì , fēn shǒu zì yī yī 。江湖同避地,分首自依依。 jìn shì jīn wéi kè , jīng qiū kōng niàn guī 。尽室今为客,惊秋空念归。 suì chǔ wú bié s

 • 题灵祐上人法华院木兰花(其树岭南,移植此

  tíng zhǒng nán zhōng shù , nián huá jī dù xīn 。庭种南中树,年华几度新。 yǐ yī chū dì cháng , dú fā jiù yuán chūn 。已依初地长,独发旧园春。 yìng rì chéng h

 • 惠福寺与陈留诸官茶会(得西字)

  dào cǐ jī shì qiǎn , zì xián chén wǎng mí 。到此机事遣,自嫌尘网迷。 yīn zhī wàn fǎ huàn , jìn yǔ fú yún qí 。因知万法幻,尽与浮云齐。 shū zhú yìng gāo zh

 • 奉饯元侍郎加豫章采访兼赐章服(时初停节度

  rèn zhòng jiān wū fǔ , shí píng yǎn bào tāo 。任重兼乌府,时平偃豹韬。 chéng qīng xiāng shuǐ biàn , fēn bié chǔ shān gāo 。澄清湘水变,分别楚山高。 huā duì t

 • 和袁郎中破贼后军行过剡中山水,谨上太尉(

  yǎn lù chú jīng jí , wáng shī bà gǔ pí 。剡路除荆棘,王师罢鼓鼙。 nóng guī cāng hǎi pàn , wéi jiě chì chéng xī 。农归沧海畔,围解赤城西。 shè zuì chūn yáng

 • 送丘为赴上都(一作送皇甫曾)

  dì xiāng hé chǔ shì , qí lù kōng chuí qì 。帝乡何处是,歧路空垂泣。 chǔ sī chóu mù duō , chuān chéng dài cháo jí 。楚思愁暮多,川程带潮急。 cháo guī rén bù

 • 湘中纪行十首·石围峰(一作石菌山)

  qián shān dài qiū sè , dú wǎng qiū jiāng wǎn 。前山带秋色,独往秋江晚。 dié zhàng rù yún duō , gū fēng qù rén yuǎn 。叠嶂入云多,孤峰去人远。 yín yuán bù k

 • 湘中纪行十首·洞山阳(一作洞阳山)

  jiù rì xiān chéng chǔ , huāng lín kè dào xī 。旧日仙成处,荒林客到稀。 bái yún jiāng quǎn qù , fāng cǎo rèn rén guī 。白云将犬去,芳草任人归。 kōng gǔ wú x

 • 早春

  wēi yǔ yè lái xiē , jiāng nán chūn sè huí 。微雨夜来歇,江南春色回。 běn jīng shí bù zhù , huán kǒng lǎo xiāng cuī 。本惊时不住,还恐老相催。 rén hǎo qiān c

 • 送康判官往新安(一作皇甫冉诗)

  bù xiàng xīn ān qù , nà zhī jiāng lù cháng 。不向新安去,那知江路长。 yuán shēng jìn lú huò , shuǐ sè shèng xiāo xiāng 。猿声近庐霍,水色胜潇湘。 yì lù shōu

 • 送人游越(一作郎士元诗)

  wèi xí fēng bō shì , chū wéi wú yuè yóu 。未习风波事,初为吴越游。 lù zhān hú sè xiǎo , yuè zhào hǎi mén qiū 。露沾湖色晓,月照海门秋。 méi shì mén hé zà

 • 寄灵一上人(一作皇甫冉诗,一作郎士元诗)

  gāo sēng běn xìng zhú , kāi shì jiù míng lín 。高僧本姓竺,开士旧名林。 yī qù chūn shān lǐ , qiān fēng bù kě xún 。一去春山里,千峰不可寻。 xīn nián fāng c

 • 寄灵一上人初还云门(一作皇甫曾诗)

  hán shuāng bái yún lǐ , fǎ lǚ zì xiāng xié 。寒霜白云里,法侣自相携。 zhú jìng tōng chéng xià , sōng fēng gé shuǐ xī 。竹径通城下,松风隔水西。 fāng tóng wò

 • 奉陪使君西庭送淮西魏判官(得山字)

  yǔ xí cuī guī hèn , chūn fēng zuì bié yán 。羽檄催归恨,春风醉别颜。 néng yāo wǔ mǎ sòng , zì zhú yī xīng huán 。能邀五马送,自逐一星还。 pò zhú cóng jūn

 • 送严维尉诸暨(严即越州人)

  ài ěr wén zhāng yuǎn , huán jiā yìn shòu róng 。爱尔文章远,还家印绶荣。 tuì gōng jiān sè yǎng , lín xià dài xiāng qíng 。退公兼色养,临下带乡情。 qiáo mù yì

 • 扬州雨中张十宅观妓(一作张谓诗)

  yè sè dài chūn yān , dēng huā fú gēng rán 。夜色带春烟,灯花拂更燃。 cán zhuāng tiān shí dài , yàn wǔ luò jīn diàn 。残妆添石黛,艳舞落金钿。 yǎn xiào pín q

 • 春过裴虬郊园(时裴不在,因以寄之)

  jiāo yuán chūn yù mù , táo xìng luò fēn fēn 。郊原春欲暮,桃杏落纷纷。 hé chǔ suí fāng cǎo , liú jiā jì bái yún 。何处随芳草,留家寄白云。 tīng yīng qíng ni

 • 寄万州崔使君(令钦)

  shí jiān fāng yòng wǔ , rú zhě rèn fú shěn 。时艰方用武,儒者任浮沈。 yáo luò qiū jiāng mù , lián jūn bā xiá shēn 。摇落秋江暮,怜君巴峡深。 qiū mén duō bá

 • 喜晴

  xiǎo rì xī fēng zhuǎn , qiū tiān wàn lǐ míng 。晓日西风转,秋天万里明。 hú tiān yī zhǒng sè , lín niǎo bǎi bān shēng 。湖天一种色,林鸟百般声。 jì jǐng fú y

 • 过桃花夫人庙(即息夫人)

  jì mò yīng qiān suì , táo huā xiǎng yī zhī 。寂寞应千岁,桃花想一枝。 lù rén kàn gǔ mù , jiāng yuè xiàng kōng cí 。路人看古木,江月向空祠。 yún yǔ fēi hé

 • 送张栩扶侍之睦州(此公旧任建德令)

  yáo yì xīn ān jiù , biǎn zhōu fù què huán 。遥忆新安旧,扁舟复却还。 qiǎn shēn kàn shuǐ shí , lái wǎng zhú yún shān 。浅深看水石,来往逐云山。 rù xiàn yú hu