李贺

作者: 李贺

朝代: 唐朝

收录: 30首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 李贺 >
 • 静女春曙曲

  nèn yè lián fāng bào xīn ruǐ , qì lù zhī zhī dī yāo lèi 。 嫩叶怜芳抱新蕊,泣露枝枝滴夭泪。 fěn chuāng xiāng yān tuí xiǎo yún , jǐn duī huā mì cáng chūn shuì 。 粉窗香咽颓晓云,锦堆花密藏春睡。 liàn píng kǒn

 • 句 不见山巅树

  bù jiàn shān diān shù , cuī wù xià wéi xīn 。 不见山巅树,摧杌下为薪。 rì dǔ jǐng zhōng ní , shàng chū zuò āi chén 。 日睹井中泥,上出作埃尘。 qíng zhī yī qiū qù , bù xiè qiān lǐ yìn 。 情知一丘趣,不谢千里

 • 谣俗

  shàng lín hú dié xiǎo , shì bàn hàn jiā jūn 。 上林胡蝶小,试伴汉家君。 fēi xiàng nán chéng qù , wù luò shí liú qún 。 飞向南城去,误落石榴裙。 mài mài huā mǎn shù , xuān xuān yàn rào yún 。 脉脉花满树,翾翾

 • 莫愁曲

  cǎo shēng lóng pō xià , yā zào chéng dié tóu 。 草生龙坡下,鸦噪城堞头。 hé rén cǐ chéng lǐ , chéng jiǎo zāi shí liú 。 何人此城里,城角栽石榴。 qīng sī xì wǔ mǎ , huáng jīn luò shuāng niú 。 青丝系五马,黄

 • 高平县东私路

  qīn qīn hú yè xiāng , mù huā zhì hán yǔ 。 侵侵槲叶香,木花滞寒雨。 jīn xī shān shàng qiū , yǒng xiè wú rén chǔ 。 今夕山上秋,永谢无人处。 shí xī yuǎn huāng sè , táng shí xuán xīn kǔ 。 石谿远荒涩,棠实悬辛

 • 南园

  fāng lǐng huì dài zhē jiǎo jīn , dù ruò yǐ lǎo lán tiáo chūn 。 方领蕙带折角巾,杜若已老兰苕春。 nán shān xiāo xiù lán yù hé , xiǎo yǔ guī qù fēi liáng yún 。 南山削秀蓝玉合,小雨归去飞凉云。 shú xìng nuǎn x

 • 感讽六首

  rén jiān chūn dàng dàng , zhàng nuǎn xiāng yáng yáng 。 人间春荡荡,帐暖香扬扬。 fēi guāng rǎn yōu hóng , kuā jiāo lái dòng fáng 。 飞光染幽红,夸娇来洞房。 wǔ xí ní jīn shé , tóng zhú luó huā chuáng 。 舞席

 • 出城别张又新,酬李汉

  lǐ zǐ bié shàng guó , nán shān kōng tóng chūn 。 李子别上国,南山崆峒春。 bù wén jīn xī gǔ , chà wèi jiān qíng rén 。 不闻今夕鼓,差慰煎情人。 zhào yī fù mìng báo , mǎ qīng jiā yè pín 。 赵壹赋命薄,马卿家业

 • 五粒小松歌

  shé zǐ shé sūn lín wān wān , xīn xiāng jī lì hóng yá fàn 。 蛇子蛇孙鳞蜿蜿,新香几粒洪崖饭。 lǜ bō jìn yè mǎn nóng guāng , xì shù lóng rán jiǎo dāo jiǎn 。 绿波浸叶满浓光,细束龙髯铰刀剪。 zhǔ rén bì shàng

 • 许公子郑姬歌

  xǔ shǐ shì jiā wài qīn guì , gōng jǐn qiān duān mǎi chén zuì 。 许史世家外亲贵,宫锦千端买沉醉。 tóng tuó jiǔ shú hōng míng jiāo , gǔ dī dà liǔ yān zhōng cuì 。 铜驼酒熟烘明胶,古堤大柳烟中翠。 guì kāi kè hu

 • 兰香神女庙

  gǔ chūn nián nián zài , xián lǜ yáo nuǎn yún 。 古春年年在,闲绿摇暖云。 sōng xiāng fēi wǎn huá , liǔ zhǔ hán rì hūn 。 松香飞晚华,柳渚含日昏。 shā qì luò hóng mǎn , shí quán shēng shuǐ qín 。 沙砌落红满,

 • 染丝上春机

  yù yīng qì shuǐ tóng huā jǐng , qiàn sī chén shuǐ rú yún yǐng 。 玉罂泣水桐花井,蒨丝沉水如云影。 měi rén lǎn tài yàn zhī chóu , chūn suō pāo zhì míng gāo lóu 。 美人懒态燕脂愁,春梭抛掷鸣高楼。 cǎi xiàn jié

 • 秋凉诗,寄正字十二兄

  bì mén gǎn qiū fēng , yōu zī rèn qì kuò 。 闭门感秋风,幽姿任契阔。 dà yě shēng sù kōng , tiān dì kuàng sù shā 。 大野生素空,天地旷肃杀。 lù guāng qì cán huì , chóng xiǎng lián yè fā 。 露光泣残蕙,虫响连夜

 • 后园凿井歌

  jǐng shàng lù lu chuáng shàng zhuǎn 。 井上辘轳床上转。 shuǐ shēng fán , xián shēng qiǎn 。 水声繁,弦声浅。 qíng ruò hé , xún fèng qiàn 。 情若何,荀奉倩。 chéng tóu rì , cháng xiàng chéng tóu zhù 。 城头日,长

 • 秦宫诗

  yuè luó shān mèi yíng chūn fēng , yù kè qí lín yāo dài hóng 。 越罗衫袂迎春风,玉刻麒麟腰带红。 lóu tóu qū yàn xiān rén yǔ , zhàng dǐ chuī shēng xiāng wù nóng 。 楼头曲宴仙人语,帐底吹笙香雾浓。 rén jiān jiǔ

 • 梁公子

  fēng cǎi chū xiāo jiā , běn shì chāng pú huā 。 风彩出萧家,本是菖蒲花。 nán táng lián zǐ shú , xǐ mǎ zǒu jiāng shā 。 南塘莲子熟,洗马走江沙。 yù jiān yín mò lěng , cháng diàn fèng kē xié 。 御笺银沫冷,长

 • 代崔家送客

  xíng jìn liǔ yān xià , mǎ tí bái piān piān 。 行尽柳烟下,马蹄白翩翩。 kǒng suí xíng chǔ jìn , hé rěn zhòng yáng biān 。 恐随行处尽,何忍重扬鞭。

 • 花游曲

  chūn liǔ nán mò tài , lěng huā hán lù zī 。 春柳南陌态,冷花寒露姿。 jīn zhāo zuì chéng wài , fú jìng nóng sǎo méi 。 今朝醉城外,拂镜浓扫眉。 yān shī chóu chē zhòng , hóng yóu fù huà yī 。 烟湿愁车重,红油

 • 申胡子觱篥歌

  yán rè gǎn jūn jiǔ , hán jiáo lú zhōng shēng 。 颜热感君酒,含嚼芦中声。 huā niáng cēn suí tuǒ , xiū shuì fú róng píng 。 花娘篸绥妥,休睡芙蓉屏。 shuí jié tài píng guǎn , liè diǎn pái kōng xīng 。 谁截太平

 • 三月过行宫

  qú shuǐ hóng fán yōng yù qiáng , fēng jiāo xiǎo yè xué é zhuāng 。 渠水红繁拥御墙,风娇小叶学娥妆。 chuí lián jī dù qīng chūn lǎo , kān suǒ qiān nián bái rì cháng 。 垂帘几度青春老,堪锁千年白日长。

 • 金铜仙人辞汉歌

  mào líng liú láng qiū fēng kè , yè wén mǎ sī xiǎo wú jì 。 茂陵刘郎秋风客,夜闻马嘶晓无迹。 huà lán guì shù xuán qiū xiāng , sān shí liù gōng tǔ huā bì 。 画栏桂树悬秋香,三十六宫土花碧。 wèi guān qiān chē

 • 洛姝真珠

  zhēn zhū xiǎo niáng xià qīng kuò , luò yuàn xiāng fēng fēi chuò chuò 。 真珠小娘下清廓,洛苑香风飞绰绰。 hán bìn xié chāi yù yàn guāng , gāo lóu chàng yuè qiāo xuán dāng 。 寒鬓斜钗玉燕光,高楼唱月敲悬珰。 lán

 • 南园十三首

  huā zhī cǎo wàn yǎn zhōng kāi , xiǎo bái cháng hóng yuè nǚ sāi 。 花枝草蔓眼中开,小白长红越女腮。 kě lián rì mù yān xiāng luò , jià yǔ chūn fēng bù yòng méi 。 可怜日暮嫣香落,嫁与春风不用媒。 gōng běi tián

 • 帝子歌

  dòng tíng míng yuè yī qiān lǐ , liáng fēng yàn tí tiān zài shuǐ 。 洞庭明月一千里,凉风雁啼天在水。 jiǔ jié chāng pú shí shàng sǐ , xiāng shén dàn qín yíng dì zǐ 。 九节菖蒲石上死,湘神弹琴迎帝子。 shān tóu l

 • 河南府试十二月乐词·四月

  xiǎo liáng mù liáng shù rú jìn , qiān shān nóng lǜ shēng yún wài 。 晓凉暮凉树如尽,千山浓绿生云外。 yī wēi xiāng yǔ qīng fēn yūn , nì yè pán huā zhào qū mén 。 依微香雨青氛氲,腻叶蟠花照曲门。 jīn táng xián

 • 河南府试十二月乐词·八月

  shuāng qiè yuàn yè cháng , dú kè mèng guī jiā 。 孀妾怨夜长,独客梦归家。 bàng yán chóng jī sī , xiàng bì dēng chuí huā 。 傍檐虫缉丝,向壁灯垂花。 lián wài yuè guāng tǔ , lián nèi shù yǐng xié 。 帘外月光吐

 • 贵公子夜阑曲

  niǎo niǎo chén shuǐ yān , wū tí yè lán jǐng 。 袅袅沉水烟,乌啼夜阑景。 qū zhǎo fú róng bō , yāo wéi bái yù lěng 。 曲沼芙蓉波,腰围白玉冷。

 • 还自会稽歌

  yě fěn jiāo bì huáng , shī yíng mǎn liáng diàn 。 野粉椒壁黄,湿萤满梁殿。 tái chéng yīng jiào rén , qiū qīn mèng tóng niǎn 。 台城应教人,秋衾梦铜辇。 wú shuāng diǎn guī bìn , shēn yǔ táng pú wǎn 。 吴霜点

 • 送沈亚之歌

  wú xīng cái rén yuàn chūn fēng , táo huā mǎn mò qiān lǐ hóng 。 吴兴才人怨春风,桃花满陌千里红。 zǐ sī zhú duàn cōng mǎ xiǎo , jiā zhù qián táng dōng fù dōng 。 紫丝竹断骢马小,家住钱塘东复东。 bái téng jiāo

 • 李凭箜篌引

  wú sī shǔ tóng zhāng gāo qiū , kōng bái níng yún tuí bù liú 。 吴丝蜀桐张高秋,空白凝云颓不流。 jiāng é tí zhú sù nǚ chóu , lǐ píng zhōng guó dàn kōng hóu 。 江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。 kūn shān yù suì

  130条记录