李白

作者: 李白

朝代: 唐朝

收录: 988首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 李白 >
 • 拟恨赋

  chén dēng tài shān , yī wàng sōng lǐ 。晨登太山,一望嵩里。 sōng qiū gǔ hán , cǎo sù fén huǐ 。松楸骨寒,草宿坟毁。 fú shēng kě jiē , dà yùn tóng cǐ 。浮生

 • 感兴其六

  jiā gǔ yǐn fēng cǎo , cǎo shēn miáo qiě xī 。嘉谷隐丰草,草深苗且稀。 nóng fū jì bù yì , gū suì jiāng ān guī 。农夫既不异,孤穗将安归。 cháng kǒng wěi chó

 • 感兴其五

  xī guó yǒu měi nǚ , jié lóu qīng yún duān 。西国有美女,结楼青云端。 é méi yàn xiǎo yuè , yī xiào qīng chéng huān 。蛾眉艳晓月,一笑倾城欢。 gāo jié bù kě

 • 古风其四十五

  bā huāng chí jīng biāo , wàn wù jìn diāo luò 。八荒驰惊飚,万物尽凋落。 fú yún bì tuí yáng , hóng bō zhèn dà hè 。浮云蔽颓阳,洪波振大壑。 lóng fèng tuō w

 • 古风其四十四

  lǜ luó fēn wēi ruí , liáo rào sōng bǎi zhī 。绿萝纷葳蕤,缭绕松柏枝。 cǎo mù yǒu suǒ tuō , suì hán shàng bù yí 。草木有所托,岁寒尚不移。 nài hé yāo táo

 • 古风其四十三

  zhōu mù bā huāng yì , hàn huáng wàn chéng zūn 。周穆八荒意,汉皇万乘尊。 yín lè xīn bù jí , xióng háo ān zú lùn 。淫乐心不极,雄豪安足论。 xī hǎi yàn wáng

 • 古风其四十二

  yáo yì shuāng bái ōu , míng fēi cāng jiāng liú 。摇裔双白鸥,鸣飞沧江流。 yí yǔ hǎi rén xiá , qǐ yī yún hè chóu 。宜与海人狎,岂伊云鹤俦。 jì xíng sù shā

 • 古风其六

  dài mǎ bù sī yuè , yuè qín bù liàn yàn 。代马不思越,越禽不恋燕。 qíng xìng yǒu suǒ xí , tǔ fēng gù qí rán 。情性有所习,土风固其然。 xī bié yàn mén guā

 • 古风其五

  tài bái hé cāng cāng , xīng chén shàng sēn liè 。太白何苍苍,星辰上森列。 qù tiān sān bǎi lǐ , miǎo ěr yǔ shì jué 。去天三百里,邈尔与世绝。 zhōng yǒu lǜ f

 • 古风其四

  fèng fēi jiǔ qiān rèn , wǔ zhāng bèi cǎi zhēn 。凤飞九千仞,五章备彩珍。 xián shū qiě xū guī , kōng rù zhōu yǔ qín 。衔书且虚归,空入周与秦。 héng jué lì s

 • 古风其三

  秦皇扫六合?;⑹雍涡墼??;咏>龈≡?。诸侯尽西来。明断自天启。大略驾群才。收兵铸金人。函谷正东开。铭功会稽岭。骋望琅琊台。刑徒七十万。起土骊山隈。尚采不死药。茫然使心哀。连弩射海鱼。长鲸正崔嵬。额鼻象五

 • 古风其二

  chán chú báo tài qīng , shí cǐ yáo tái yuè 。蟾蜍薄太清,蚀此瑶台月。 yuán guāng kuī zhōng tiān , jīn pò suì lún méi 。圆光亏中天,金魄遂沦没。 dì dōng rù

 • 上清宝鼎诗(前见《东观馀论》,后见《王直

  wǒ jū qīng kōng biǎo , jūn chǔ hóng āi zhōng 。我居清空表,君处红埃中。 xiān rén chí yù chǐ , fèi jūn duō shǎo cái 。仙人持玉尺,废君多少才。 yù chǐ bù kě

 • 上崔相百忧章(时在浔阳狱)

  gòng gōng hè nù , tiān wéi zhōng cuī 。共公赫怒,天维中摧。 kūn jīng pēn dàng , yáng tāo qǐ léi 。鲲鲸喷荡,扬涛起雷。 yú lóng xiàn rén , chéng cǐ huò tāi

 • 姑孰十咏(一作李赤诗)·姑孰溪

  ài cǐ xī shuǐ xián , chéng liú xīng wú jí 。爱此溪水闲,乘流兴无极。 yàng jí pà ōu jīng , chuí gān dài yú shí 。漾楫怕鸥惊,垂竿待鱼食。 bō fān xiǎo xiá y

 • 醉后答丁十八以诗讥余捶碎黄鹤楼(此诗杨慎

  huáng hè gāo lóu yǐ chuí suì , huáng hè xiān rén wú suǒ yī ?;坪赘呗ヒ汛匪?,黄鹤仙人无所依。 huáng hè shàng tiān sù yù dì , què fàng huáng hè jiāng

 • 鲁郡尧祠送窦明府薄华还西京(时久病初起作

  zhāo cè lí méi guā , jǔ biān lì bù kān 。朝策犁眉騧,举鞭力不堪。 qiáng fú chóu jí xiàng hé chǔ , jiǎo jīn wēi fú yáo cí nán 。强扶愁疾向何处,角巾微服尧

 • 醉后赠王历阳(历阳,和州也)

  shū tū qiān tù háo , shī cái liǎng niú yāo 。书秃千兔毫,诗裁两牛腰。 bǐ zōng qǐ lóng hǔ , wǔ xiù fú yún xiāo 。笔踪起龙虎,舞袖拂云霄。 shuāng gē èr hú j

 • 襄阳曲

  xiāng yáng xíng lè chǔ , gē wǔ bái tóng dī 。襄阳行乐处,歌舞白铜鞮。 jiāng chéng huí lù shuǐ , huā yuè shǐ rén mí 。江城回渌水,花月使人迷。 shān gōng zuì

 • 夜坐吟

  tà tà mǎ tóu shuí jiàn guò , yǎn kàn běi dǒu zhí tiān hé 。踏踏马头谁见过,眼看北斗直天河。 xī fēng luó mù shēng cuì bō , qiān huá xiào qiè pín qīng

 • 少年子

  qīng yún shǎo nián zǐ , xié dàn zhāng tái zuǒ 。青云少年子,挟弹章台左。 ān mǎ sì biān kāi , tū rú liú xīng guò 。鞍马四边开,突如流星过。 jīn wán luò fēi

 • 前有一尊酒行二首

  chūn fēng dōng lái hū xiāng guò , jīn zūn lù jiǔ shēng wēi bō 。春风东来忽相过,金樽渌酒生微波。 luò huā fēn fēn shāo jué duō , měi rén yù zuì zhū y

 • 蔡氏五弄·渌水曲

  lù shuǐ míng qiū yuè , nán hú cǎi bái pín 。渌水明秋月,南湖采白蘋。 hé huā jiāo yù yǔ , chóu shā dàng zhōu rén 。荷花娇欲语,愁杀荡舟人。

 • 凤凰曲

  yíng nǚ chuī yù xiāo , yín nòng tiān shàng chūn 。嬴女吹玉箫,吟弄天上春。 qīng luán bù dú qù , gēng yǒu xié shǒu rén 。青鸾不独去,更有携手人。 yǐng miè cǎi

 • 湖边采莲妇

  xiǎo gū zhī bái zhù , wèi jiě jiāng rén yǔ 。小姑织白纻,未解将人语。 dà sǎo cǎi fú róng , xī hú qiān wàn zhòng 。大嫂采芙蓉,溪湖千万重。 cháng xiōng xíng

 • 采莲曲

  ruò yé xī biān cǎi lián nǚ , xiào gé hé huā gòng rén yǔ 。若耶溪边采莲女,笑隔荷花共人语。 rì zhào xīn zhuāng shuǐ dǐ míng , fēng piāo xiāng xiù kōng

 • 长门怨二首

  tiān huí běi dǒu guà xī lóu , jīn wū wú rén yíng huǒ liú 。天回北斗挂西楼,金屋无人萤火流。 yuè guāng yù dào cháng mén diàn , bié zuò shēn gōng yī du

 • 相逢行二首

  zhāo qí wǔ huā mǎ , yè dì chū yín tái 。朝骑五花马,谒帝出银台。 xiù sè shuí jiā zǐ , yún chē zhū bó kāi 。秀色谁家子,云车珠箔开。 jīn biān yáo zhǐ diǎn

 • 登高丘而望远

  dēng gāo qiū ér wàng yuǎn hǎi , liù áo gǔ yǐ shuāng , sān shān liú ān zài ?登高丘而望远海,六鳌骨已霜,三山流安在? fú sāng bàn cuī zhē , bái rì chén

 • 白鼻騧

  yín ān bái bí guā , lǜ dì zhàng ní jǐn 。银鞍白鼻騧,绿地障泥锦。 xì yǔ chūn fēng huā luò shí , huī biān zhí jiù hú jī yǐn 。细雨春风花落时,挥鞭直就胡姬

 • 春感

  máng máng nán yǔ běi , dào zhí shì nán xié 。茫茫南与北,道直事难谐。 yú jiá qián shēng shù , yáng huā yù sǎn jiē 。榆荚钱生树,杨花玉糁街。 chén yíng yóu z

 • 题舒州司空山瀑布

  duàn yá rú xiāo guā , lán guāng pò yá lǜ 。断崖如削瓜,岚光破崖绿。 tiān hé cóng zhōng lái , bái yún zhǎng chuān gǔ 。天河从中来,白云涨川谷。 yù àn chì wé

 • 题峰顶寺

  夜宿峰顶寺。举手扪星辰。不敢高声语??志焐先?。 yè sù fēng dǐng sì , jǔ shǒu mén xīng chén , bù gǎn gāo shēng yǔ , kǒng jīng tiān shàng rén ,

 • 题许宜平庵壁

  wǒ yín chuán shè yǒng , lái fǎng zhēn rén jū 。我吟传舍咏,来访真人居。 yān lǐng mí gāo jì , yún lín gé tài xū 。烟岭迷高迹,云林隔太虚。 kuī tíng dàn xiāo

 • 鞠歌行

  lì mò sì hàn gōng fēi , qiān mò sì huáng jiā nǚ 。丽莫似汉宫妃,谦莫似黄家女。 huáng nǚ chí qiān chǐ fā gāo , hàn fēi shì lì tiān tíng qù ?;婆智?/p>

 • 胡无人行

  shí wàn yǔ lín ér , lín táo pò zhì zhī 。十万羽林儿,临洮破郅支。 shā tiān hú dì gǔ , jiàng zú hàn yíng qí 。杀添胡地骨,降足汉营旗。 sāi kuò niú yáng sà

 • 战城南

  战地何昏昏。战士如群蚁。气重日轮红。血染蓬蒿紫。乌乌衔人肉。食闷飞不起。昨日城上人。今日城下鬼。旗色如罗星。鼙声殊未已。妾家夫与儿。俱在鼙声里。 zhàn dì hé hūn hūn , zhàn shì rú qún

 • 赋得鹤送史司马赴崔相公幕

  zhēng róng chéng xiāng fǔ , qīng qiē fèng huáng chí 。峥嵘丞相府,清切凤凰池。 xiàn ěr yáo tái hè , gāo qī qióng shù zhī 。羡尔瑶台鹤,高栖琼树枝。 guī fēi q

 • 送袁明府任长沙

  bié lí yáng liǔ qīng , zūn jiǔ biǎo dān chéng 。别离杨柳青,樽酒表丹诚。 gǔ dào xié qín qù , shēn shān jiàn xiá yíng 。古道携琴去,深山见峡迎。 nuǎn fēng huā

 • 送友生游峡中

  fēng jìng yáng liǔ chuí , kàn huā yòu bié lí 。风静杨柳垂,看花又别离。 jī nián tóng zài cǐ , jīn rì gè qū chí 。几年同在此,今日各驱驰。 xiá lǐ wén yuán

  首页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ? 末页