李白

作者: 李白

出自: 全唐诗:卷171_1

收录: 2017-06-19

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 李白 >

赠别舍人弟台卿之江南

qù guó kè xíng yuǎn , huán shān qiū mèng cháng 。
去国客行远,还山秋梦长。
wú tóng luò jīn jǐng , yī yè fēi yín chuáng 。
梧桐落金井,一叶飞银床。
jué bà lǎn míng jìng , bìn máo sà yǐ shuāng 。
觉罢揽明镜,鬓毛飒已霜。
liáng tú wěi wàn cǎo , gǔ mào chéng kū sāng 。
良图委蔓草,古貌成枯桑。
yù dào xīn xià shì , shí rén yí yè guāng 。
欲道心下事,时人疑夜光。
yīn wéi dòng tíng yè , piāo luò zhī xiāo xiāng 。
因为洞庭叶,飘落之潇湘。
líng dì jīng jì shì , zhé jū wǒ hé shāng 。
令弟经济士,谪居我何伤。
qián qiú yǐn chǐ shuǐ , zhù lùn tán xīng wáng 。
潜虬隐尺水,著论谈兴亡。
kè yù wáng zǐ qiáo , kǒu chuán bù sǐ fāng 。
客遇王子乔,口传不死方。
rù dòng guò tiān dì , dēng zhēn zhāo yù huáng 。
入洞过天地,登真朝玉皇。
wú jiāng fǔ ěr bèi , huī shǒu suì áo xiáng 。
吾将抚尔背,挥手遂翱翔。