贾岛

作者: 贾岛

朝代: 唐朝

收录: 387首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 贾岛 >
 • 过海联句

  shā niǎo fú huán méi , shān yún duàn fù lián 。 沙鸟浮还没,山云断复连。 -- gāo lì shǐ zhào chuān bō dǐ yuè , chuán yā shuǐ zhōng tiān 。 --高丽使棹穿波底月,船压水中天。 -- jiǎ dǎo --贾岛

 • 赴南巴留别苏台知己

  rén guò méi lǐng shàng , suì suì běi fēng hán 。 人过梅岭上,岁岁北风寒。 luò rì gū zhōu qù , qīng shān wàn lǐ kàn 。 落日孤舟去,青山万里看。 yuán shēng xiāng shuǐ jìng , cǎo sè dòng tíng kuān 。 猿声湘水静

 • 冬夜送人

  píng míng zǒu mǎ shàng cūn qiáo , huā luò méi xī xuě wèi xiāo 。 平明走马上村桥,花落梅溪雪未消。 rì duǎn tiān hán chóu sòng kè , chǔ shān wú xiàn lù tiáo tiáo 。 日短天寒愁送客,楚山无限路迢迢。

 • 句 晴风吹柳絮

  qíng fēng chuī liǔ xù , xīn huǒ qǐ chú yān 。 晴风吹柳絮,新火起厨烟。 cháng jiāng fēng sòng kè , gū guǎn yǔ liú rén 。 长江风送客,孤馆雨留人。 gǔ àn bēng jiāng jìn , píng shā cháng wèi xiū 。 古岸崩将尽,

 • 马嵬

  cháng chuān jī chǔ shù qīng qīng , gū yì wēi lóu duì cuì píng 。 长川几处树青青,孤驿危楼对翠屏。 yī zì shàng huáng chóu chàng hòu , zhì jīn lái wǎng mǎ tí xīng 。 一自上皇惆怅后,至今来往马蹄腥。

 • 送友人之南陵

  mò tàn tú láo xiàng huàn tú , bù qún qì àn yǒu shuí rú 。 莫叹徒劳向宦途,不群气岸有谁如。 nán líng zàn zhǎng chóu xiāng yìn , běi què zhōng xíng jiǎ yì shū 。 南陵暂掌仇香印,北阙终行贾谊书。 hǎo chèn jiāng

 • 行次汉上

  xí jiā chí zhǎo cǎo qī qī , lán shù guāng zhōng xìn mǎ tí 。 习家池沼草萋萋,岚树光中信马蹄。 hàn zhǔ miào qián xiāng shuǐ bì , yī shēng fēng jiǎo xī yáng dī 。 汉主庙前湘水碧,一声风角夕阳低。

 • 李斯井

  jǐng cún shàng cài nán mén wài , zhì cǐ jǐng shí lái xiāng qín 。 井存上蔡南门外,置此井时来相秦。 duàn gěng shù xún chuí gǔ zhòu , qǔ jiāng hán shuǐ shì hé rén 。 断绠数寻垂古甃,取将寒水是何人。

 • 题诗后

  èr jù sān nián dé , yī yín shuāng lèi liú 。 二句三年得,一吟双泪流。 zhī yīn rú bù shǎng , guī wò gù shān qiū 。 知音如不赏,归卧故山秋。

 • lí wài qīng yīn jiē yào lán , xiǎo fēng jiāo jiá bì láng gān 。 篱外清阴接药栏,晓风交戛碧琅玕。 zǐ yóu méi hòu zhī yīn shǎo , fěn jié shuāng yún màn suì hán 。 子猷没后知音少,粉节霜筠漫岁寒。

 • 上杜驸马

  yù shān tū wù yā qián kūn , chū dé zhū mén rù jǐ mén 。 玉山突兀压乾坤,出得朱门入戟门。 qī shì jiǔ zhòng tiān zǐ nǚ , shēn wéi yī pǐn líng gōng sūn 。 妻是九重天子女,身为一品令公孙。 yuān yāng diàn lǐ cā

 • 莲峰歌

  jǐn lì chán yuán yù xī shuǐ , xiǎo lái wēi yǔ téng huā zǐ 。 锦砾潺湲玉溪水,晓来微雨藤花紫。 rǎn rǎn shān jī hóng wěi cháng , yī shēng qiáo fǔ jīng fēi qǐ 。 冉冉山鸡红尾长,一声樵斧惊飞起。 sōng là shū kō

 • 送道者

  dú xiàng shān zhōng jiàn , jīn zhāo yòu bié lí 。 独向山中见,今朝又别离。 yī xīn wú guà zhù , wàn lǐ dú hé zhī 。 一心无挂住,万里独何之。 dào chǔ jué yān huǒ , féng rén huà gǔ shí 。 到处绝烟火,逢人话古时

 • 清明日园林寄友人

  jīn rì qīng míng jié , yuán lín shèng shì piān 。 今日清明节,园林胜事偏。 qíng fēng chuī liǔ xù , xīn huǒ qǐ chú yān 。 晴风吹柳絮,新火起厨烟。 dù cǎo kāi sān jìng , wén zhāng yì èr xián 。 杜草开三径,文

 • 送人南游

  cǐ bié tiān yá yuǎn , gū zhōu fàn hǎi zhōng 。 此别天涯远,孤舟泛海中。 yè xíng cháng rèn huǒ , fān qù měi yīn fēng 。 夜行常认火,帆去每因风。 mán guó rén duō fù , yán fāng yǔ bù tóng 。 蛮国人多富,炎方语

 • 早行 早起赴前程

  zǎo qǐ fù qián chéng , lín jī shàng wèi míng 。 早起赴前程,邻鸡尚未鸣。 zhǔ rén dēng xià bié , léi mǎ àn zhōng xíng 。 主人灯下别,羸马暗中行。 tà shí xīn shuāng huá , chuān lín sù niǎo jīng 。 蹋石新霜滑,

 • 送人南归

  fēn shǒu xiàng tiān yá , tiáo tiáo fàn hǎi bō 。 分手向天涯,迢迢泛海波。 suī rán nán dì yuǎn , jiàn shuō běi rén duō 。 虽然南地远,见说北人多。 shān nuǎn huā cháng fā , qiū shēn yàn bù guò 。 山暖花常发,

 • 春行

  qù qù xíng rén yuǎn , chén suí mǎ bù qióng 。 去去行人远,尘随马不穷。 lǚ qíng xié rì hòu , chūn sè zǎo yān zhōng 。 旅情斜日后,春色早烟中。 liú shuǐ chuān kōng guǎn , xián huā fā gù gōng 。 流水穿空馆,闲

 • 题郑常侍厅前竹

  lǜ zhú lín shī jiǔ , chán juān sī bù qióng 。 绿竹临诗酒,婵娟思不穷。 luàn zhī dī jī xuě , fán yè yà hán fēng 。 乱枝低积雪,繁叶亚寒风。 xiāo sà yí quán guò , yíng huí yǒu jìng tōng 。 萧飒疑泉过,萦回有径

 • 代旧将

  jiù shì shuō rú mèng , shuí dāng xìn lǎo fū 。 旧事说如梦,谁当信老夫。 zhàn cháng jī chǔ zài , bù qū yī rén wú 。 战场几处在,部曲一人无。 luò rì shōu bìng mǎ , qíng tiān shài zhèn tú 。 落日收病马,晴天晒

 • 老将

  dǎn zhuàng luàn xū bái , jīn chuāng dù bǎi hái 。 胆壮乱须白,金疮蠹百

 • 黄鹄下太液池

  gāo fēi kōng wài hú , xià xiàng jīn zhōng chí 。 高飞空外鹄,下向禁中池。 àn yìn xíng zōng qiǎn , bō yáo lì yǐng wēi 。 岸印行踪浅,波摇立影危。 lái cóng qiān lǐ dǎo , wǔ fú wàn nián zhī 。 来从千里岛,舞拂

 • 客思

  cù zhī shēng jiān jiān sì zhēn , gēng shēn cì zhù lǚ rén xīn 。 促织声尖尖似针,更深刺著旅人心。 dú yán dú yǔ yuè míng lǐ , jīng jué mián tóng yǔ sù qín 。 独言独语月明里,惊觉眠童与宿禽。

 • 盐池院观鹿

  tiáo fēng wǔ lǎo shì xiāng lián , cǐ lù lái cóng ruò gè biān 。 条峰五老势相连,此鹿来从若个边。 bié yǒu yě mí rén bù jiàn , yī shēng cháng yǐn bái yún quán 。 别有野麋人不见,一生长饮白云泉。

 • 哭孟东野

  lán wú xiāng qì hè wú shēng , kū jìn qiū tiān yuè bù míng 。 兰无香气鹤无声,哭尽秋天月不明。 zì cóng dōng yě xiān shēng sǐ , cè jìn yún shān dé sàn xíng 。 自从东野先生死,侧近云山得散行。

 • 过京索先生坟

  jīng suǒ xiān shēng sān chǐ fén , qiū fēng mò mò tǔ hán yún 。 京索先生三尺坟,秋风漠漠吐寒云。 cóng lái yǒu hèn jūn duō kū , jīn rì hé rén gēng kū jūn 。 从来有恨君多哭,今日何人更哭君。

 • 题戴胜

  xīng diǎn huā guān dào shì yī , zǐ yáng gōng nǚ huà shēn fēi 。 星点花冠道士衣,紫阳宫女化身飞。 néng chuán shàng jiè chūn xiāo xī , ruò dào péng shān mò fàng guī 。 能传上界春消息,若到蓬山莫放归。

 • 题隐者居

  suī yǒu chái mén cháng bù guān , piàn yún gū mù bàn shēn xián 。 虽有柴门常不关,片云孤木伴身闲。 yóu xián zhù jiǔ rén zhī chǔ , jiàn nǐ yí jiā gēng shàng shān 。 犹嫌住久人知处,见拟移家更上山。

 • 经苏秦墓

  shā mái gǔ zhuàn zhē bēi wén , liù guó xīng wáng shì xì jūn 。 沙埋古篆折碑文,六国兴亡事系君。 jīn rì qī liáng wú chǔ shuō , luàn shān qiū jìn yǒu hán yún 。 今日凄凉无处说,乱山秋尽有寒云。

 • 杨秘书新居

  chéng jiǎo xīn jū lín jìng sì , shí cóng xīn gé shàng jīng lóu 。 城角新居邻静寺,时从新阁上经楼。 nán shān quán rù gōng zhōng qù , xiān xiàng shī rén mén wài liú 。 南山泉入宫中去,先向诗人门外流。

 • 听乐山人弹易水

  zhū sī xián dǐ yàn quán jí , yàn jiāng yún sūn bái rì dàn 。 朱丝弦底燕泉急,燕将云孙白日弹。 yíng shì guī shān líng yǐ jué , shēng shēng yóu dài fā chōng guān 。 嬴氏归山陵已掘,声声犹带发冲冠。

 • 宿村家亭子

  chuáng tóu zhěn shì xī zhōng shí , jǐng dǐ quán tōng zhú xià chí 。 床头枕是溪中石,井底泉通竹下池。 sù kè wèi mián guò yè bàn , dú wén shān yǔ dào lái shí 。 宿客未眠过夜半,独闻山雨到来时。

 • 送称上人

  guī shǔ nǐ cóng wū xiá guò , hé shí dé rù jiù fáng chán 。 归蜀拟从巫峡过,何时得入旧房禅。 sì zhōng lái hòu shuí shēn huà , qǐ tǎ zāi sōng xiàng yě tián 。 寺中来后谁身化,起塔栽松向野田。

 • 题鱼尊师院

  lǎo zǐ táng qián huā wàn shù , xiān shēng zēng jiàn jī huí chūn 。 老子堂前花万树,先生曾见几回春。 yè jiān bái shí píng míng chī , bù nǐ jiào rén kū cǐ shēn 。 夜煎白石平明吃,不拟教人哭此身。

 • 送僧

  chí shàng shí shí sōng xuě luò , fén xiāng yān qǐ jiàn gū dēng 。 池上时时松雪落,焚香烟起见孤灯。 jìng yè yì shuí lái duì zuò , qū jiāng nán àn sì zhōng sēng 。 静夜忆谁来对坐,曲江南岸寺中僧。

 • 送张道者

  xīn suì bào qín hé chǔ qù , luò yáng sān shí liù fēng xī 。 新岁抱琴何处去,洛阳三十六峰西。 shēng lái wèi shí shān rén miàn , bù dé yī tīng wū yè tí 。 生来未识山人面,不得一听乌夜啼。

 • 赠李文通

  yíng dāng wàn shèng gāng tóu xià , shì lì qiān nián bù xiǔ gōng 。 营当万胜冈头下,誓立千年不朽功。 tiān zǐ shǒu qíng xīn yuè fǔ , jiàn guān qǐng zèng lǐ wén tōng 。 天子手擎新钺斧,谏官请赠李文通。

 • 题虢州三堂赠吴郎中

  wú qióng cǎo shù xī shuí zāi , xīn qǐ lín hú bái shí tái 。 无穷草树昔谁栽,新起临湖白石台。 bàn àn ní shā gū hè lì , sān táng fēng yǔ sì mén kāi 。 半岸泥沙孤鹤立,三堂风雨四门开。 hé fān tuán lù jīng qi

 • 题青龙寺

  jié shí shān rén yī zhóu shī , zhōng nán shān běi shù rén zhī 。 碣石山人一轴诗,终南山北数人知。 nǐ kàn qīng lóng sì lǐ yuè , dài wú yī diǎn yè yún shí 。 拟看青龙寺里月,待无一点夜云时。

 • 夏夜登南楼

  shuǐ àn hán lóu dài yuè jī , xià lín chū jiàn yuè yáng xī 。 水岸寒楼带月跻,夏林初见岳阳溪。 yī diǎn xīn yíng bào qiū xìn , bù zhī hé chǔ shì pú tí 。 一点新萤报秋信,不知何处是菩提。