贺知章

作者: 贺知章

朝代: 唐朝

收录: 24首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 贺知章 >
 • 奉和圣制送张说巡边

  huāng jǐng jìn huái zhōng , tī háng yǐ zì tōng ?;你骄』持?,梯航已自通。 jiǔ gōng suī bù zhàn , wǔ yuè shàng chí róng 。九攻虽不战,五月尚持戎。 qiǎn shù zh

 • 相和歌辞·采莲曲

  jī shān bà wù yù cuó é , jìng shuǐ wú fēng yě zì bō ?;桨瘴碛翎隙?,镜水无风也自波。 mò yán chūn dù fāng fēi jìn , bié yǒu zhōng liú cǎi jì hé

 • 董孝子黯复仇

  shí nián xīn shì kǔ , wéi wéi fù ēn chóu 。十年心事苦,惟为复恩仇。 liǎng yì jì yǐ jìn , bì shān wú bái tóu 。两意既已尽,碧山吾白头。

 • 采莲曲

  jī shān yún wù yù cuó é , jìng shuǐ wú fēng yě zì bō ?;皆莆碛翎隙?,镜水无风也自波。 mò yán chūn dù fāng fēi jìn , bié yǒu zhōng liú cǎi jì hé

 • 奉和圣制送张说巡边

  huāng jìng jìn huái zhōng , tī háng yǐ zì tōng ?;木尘』持?,梯航已自通。 jiǔ gōng suī bù zhàn , wǔ yuè shàng chí róng 。九攻虽不战,五月尚持戎。 qiǎn shù zh

 • 奉和圣制送张说上集贤学士赐宴赋得谟字

  xī xué chuí xuán lǎn , dōng táng fā shèng mó 。西学垂玄览,东堂发圣谟。 tiān guāng zhú wǔ diàn , shí zǎi jí hóng dū 。天光烛武殿,时宰集鸿都。 kū xiǔ zhān h

 • 送人之军

  cháng jīng jué mài sāi , fù jiàn duàn cháng liú 。常经绝脉塞,复见断肠流。 sòng zǐ chéng jīn bié , líng rén qǐ xī chóu 。送子成今别,令人起昔愁。 lǒng yún qí

 • 望人家桃李花

  shān yuán yè yǔ dù xiān jiā , zhāo fā dōng yuán táo lǐ huā 。山源夜雨渡仙家,朝发东园桃李花。 táo huā hóng xī lǐ huā bái , zhào zhuó chéng yú fù nán

 • 奉和御制春台望

  qīng yáng bù wáng dào , xuán lǎn táo zhēn xìng 。青阳布王道,玄览陶真性。 xīn ruò tiān xià chūn , gāo yú yù zhōng shèng 。欣若天下春,高逾域中圣。 shén gāo l

 • 晓发

  jiāng gāo wén shǔ zhōng , qīng yì lǐ huán qióng 。江皋闻曙钟,轻枻理还舼。 hǎi cháo yè yuē yuē , chuān lù chén róng róng 。海潮夜约约,川露晨溶溶。 shǐ jiàn s

 • 太和

  zhāo zhāo yǒu táng , tiān bǐ wàn guó 。昭昭有唐,天俾万国。 liè zǔ yīng mìng , sì zōng shùn zé 。列祖应命,四宗顺则。 shēn xī wú jiāng , zōng wǒ tóng dé 。

 • 寿和

  wéi yǐ míng fā , yǒu huái zài yīn 。惟以明发,有怀载殷。 lè yíng ér fǎn , lǐ shùn qí yīn 。乐盈而反,礼顺其禋。 lì qīng yǐ xiàn , jiàn yù shì qīn 。立清以

 • 雍和

  sù yè yòu mì , bù gǎn níng yàn 。夙夜宥密,不敢宁宴。 wǔ qí jì chén , bā yīn zài xiàn 。五齐既陈,八音在县。 zī shèng yǐ jié , fáng zǔ sī jiàn 。粢盛以洁,

 • 肃和

  huáng zhī shì zhī , wǒ qí sù yè ?;旗笫庆?,我其夙夜。 yín wèi chéng jié , fěi huáng níng shè 。夤畏诚洁,匪遑宁舍。 lǐ yǐ cóng yù , jiàn jué máo jiè 。礼

 • 太和

  sù wǒ chéng mìng , yú zhāo huáng zhī 。肃我成命,于昭黄祗。 qiú miǎn ér sì , zhì jiàng zài sī 。裘冕而祀,陟降在斯。 wǔ yīn kè bèi , bā biàn yù shī 。五音

 • 顺和

  zhì zāi hán róu dé , wàn wù zī yǐ shēng 。至哉含柔德,万物资以生。 cháng shùn chēng hòu zài , liú qiān tōng biàn yíng 。常顺称厚载,流谦通变盈。 shèng xīn sh

 • 回乡偶书

  lí bié jiā xiāng suì yuè duō , jìn lái rén shì bàn xiāo mó 。离别家乡岁月多,近来人事半消磨。 wéi yǒu mén qián jìng hú shuǐ , chūn fēng bù gǎi jiù sh

 • 题袁氏别业

  zhǔ rén bù xiāng shí , ǒu zuò wéi lín quán 。主人不相识,偶坐为林泉。 mò màn chóu gū jiǔ , náng zhōng zì yǒu qián 。莫漫愁沽酒,囊中自有钱。

 • 回乡偶书

  shǎo xiǎo lí jiā lǎo dà huí , xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 。少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。 ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí , xiào wèn kè cóng hé

 • 咏柳

  bì yù zhuāng chéng yī shù gāo , wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 。碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。 bù zhī xì yè shuí cái chū , èr yuè chūn fēng sì jiǎn

 • 回乡偶书二首

  shǎo xiǎo lí xiāng lǎo dà huí , xiāng yīn nán gǎi bìn máo shuāi 。 少小离乡老大回,乡音难改鬓毛衰。 ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí , xiào wèn kè cóng hé chǔ lái 。 儿童相见不相识,笑问客从何处来。 lí bié ji

 • 答朝士

  sà lòu yín pán shèng gé lì , jìng hú chún cài luàn rú sī 。 忪镂银盘盛蛤蜊,镜湖莼菜乱如丝。 xiāng qū jìn lái jiā cǐ wèi , zhē qú bù dào shì wú ér 。 乡曲近来佳此味,遮渠不道是吴儿。

 • 答朝士

  jīn jí lòu yín pán shèng gé lì , jìng hú chún cài luàn rú sī 。 钅及镂银盘盛蛤蜊,镜湖莼菜乱如丝。 xiāng qū jìn lái jiā cǐ wèi , zhē qú bù dào shì wú ér 。 乡曲近来佳此味,遮渠不道是吴儿。

 • 奉和圣制送张说巡边 首十

  huāng jǐng jìn huái zhōng , tī háng yǐ zì tōng 。 荒憬尽怀忠,梯航已自通。 jiǔ gōng suī bù zhàn , wǔ yuè shàng chí róng 。 九攻虽不战,五月尚持戎。 qiǎn shù zhēng zhōu dié , huī biān zhòng hàn gōng 。 遣戍征

  124条记录