韩愈 作者:韩愈 唐朝诗人

感春四首

出自:全唐诗 卷338-24 收录时间:2014-02-06
wǒ suǒ sī xī zài hé suǒ , qíng duō dì xiá xī biàn chǔ chǔ 。
我所思兮在何所,情多地遐兮遍处处。
dōng xī nán běi jiē yù wǎng , qiān jiāng gé xī wàn shān zǔ 。
东西南北皆欲往,千江隔兮万山阻。
chūn fēng chuī yuán zá huā kāi , zhāo rì zhào wū bǎi niǎo yǔ 。
春风吹园杂花开,朝日照屋百鸟语。
sān bēi qǔ zuì bù fù lùn , yī shēng cháng hèn nài hé xǔ 。
三杯取醉不复论,一生长恨奈何许。
huáng tiān píng fēn chéng sì shí , chūn qì màn dàn zuì kě bēi 。
皇天平分成四时,春气漫诞最可悲。
zá huā zhuāng lín cǎo gài dì , bái rì zuò shàng qīng tiān wéi 。
杂花妆林草盖地,白日坐上倾天维。
fēng xuān niǎo yān liú bù dé , hóng è wàn piàn cóng fēng chuī 。
蜂喧鸟咽留不得,红萼万片从风吹。
qǐ rú qiū shuāng suī cǎn liè , cuī luò lǎo wù shuí xī zhī 。
岂如秋霜虽惨冽,摧落老物谁惜之。
wéi cǐ jìng xū gū jiǔ yǐn , zì wài tiān dì qì bù yí 。
为此径须沽酒饮,自外天地弃不疑。
jìn lián lǐ dù wú jiǎn shù , làn màn cháng zuì duō wén cí 。
近怜李杜无检束,烂漫长醉多文辞。
qū yuán lí sāo èr shí wǔ , bù kěn bū chuò zāo yǔ lí 。
屈原离骚二十五,不肯餔啜糟与醨。
xī zāi cǐ zǐ qiǎo yán yǔ , bù dào shèng chǔ níng fēi chī 。
惜哉此子巧言语,不到圣处宁非痴。
xìng féng yáo shùn míng sì mù , tiáo lǐ pǐn huì jiē dé yí 。
幸逢尧舜明四目,条理品汇皆得宜。
píng míng chū mén mù guī shè , mǐng dīng mǎ shàng zhī wéi shuí 。
平明出门暮归舍,酩酊马上知为谁。
zhāo qí yī mǎ chū , míng jiù yī chuáng wò 。
朝骑一马出,暝就一床卧。
shī shū jiàn yù pāo , jié xíng jiǔ yǐ duò 。
诗书渐欲抛,节行久已惰。
guān qī gǎn fā tū , yǔ wù jīng chǐ duò 。
冠欹感发秃,语误惊齿堕。
gū fù píng shēng xīn , yǐ yǐ zhī hé nài 。
孤负平生心,已矣知何奈。
wǒ hèn bù rú jiāng tóu rén , cháng wǎng héng jiāng zhē zǐ lín 。
我恨不如江头人,长网横江遮紫鳞。
dú sù huāng bēi shè fú yàn , mài nà zū fù guān bù chēn 。
独宿荒陂射凫雁,卖纳租赋官不嗔。
guī lái huān xiào duì qī zǐ , yī shí zì gěi níng xiū pín 。
归来欢笑对妻子,衣食自给宁羞贫。
jīn zhě wú duān dú shū shǐ , zhì huì zhī zú láo jīng shén 。
今者无端读书史,智慧只足劳精神。
huà shé zhù zú wú chǔ yòng , liǎng bìn shuāng bái qū āi chén 。
画蛇著足无处用,两鬓霜白趋埃尘。
qián chóu màn jiě zuò zì léi , yǔ zhòng yì qù shuí xiāng qīn 。
乾愁漫解坐自累,与众异趣谁相亲。
shù bēi jiāo cháng suī zàn zuì , jiǎo jiǎo wàn lǜ xǐng huán xīn 。
数杯浇肠虽暂醉,皎皎万虑醒还新。
bǎi nián wèi mǎn bù dé sǐ , qiě kě qín mǎi pāo qīng chūn 。
百年未满不得死,且可勤买抛青春。
未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析

诗人韩愈的简介

韩愈(768~824) 字退之,号昌黎,故世称韩昌黎,谥号文公,故世称韩文公,唐朝河南河阳(今河南孟州)人,另有祖籍邓州一说,是唐宋八大家之一。自谓郡望昌黎,世称韩昌黎(“郡望”一词,是“郡”与“望”的合称?!翱ぁ笔切姓?,“望”是名门望族,“郡望”连用,即表示某一地域国范围内的名门大族。而韩愈... 查看更多

相关诗词推荐: