杜甫

作者: 杜甫

朝代: 唐朝

收录: 602首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 杜甫 >
 • 石文诗

  shī wáng běn zài chén fāng guó , jiǔ yè mén zhī lín zhuàn shú , shēng zhèn fú sāng xiǎng tiān fú 。 诗王本在陈芳国,九夜扪之麟篆熟,声振扶桑享天福。

 • 寒食夜苏二宅

  hán shí míng kān zuò , chūn cān xī yǐ chuí 。 寒食明堪坐,春参夕已垂。 hǎo fēng jīng liǔ yè , qīng fēng zhào huā zhī 。 好风经柳叶,清风照花枝。 kè lèi wén gē yǎn , guī xīn wèi jiǔ zhī 。 客泪闻歌掩,归心畏

 • 汉州王大录事宅作

  nán xī lǎo bìng kè , xiāng jiàn xià jiān yú 。 南溪老病客,相见下肩舆。 jìn fā kàn wū mào , cuī chún zhǔ bái yú 。 近发看乌帽,催莼煮白鱼。 zhái zhōng píng àn shuǐ , shēn wài mǎn chuáng shū 。 宅中平岸水,身

 • 画像题诗

  yíng dàn dōng fēng qí jiǎn lǘ , xuán hē dòng shǒu nuǎn rán xū 。 迎旦东风骑蹇驴,旋呵冻手暖髯须。 luò yáng wú xiàn dān qīng shǒu , huán yǒu gōng fū huà wǒ wú ? 洛阳无限丹青手,还有功夫画我无?

 • 句 君看墙头桃树花

  jūn kàn qiáng tóu táo shù huā , jìn shì xíng rén yǎn zhōng xuè 。 君看墙头桃树花,尽是行人眼中血。

 • 见王监兵马使说,近山有白黑二鹰,罗者久取

  xuě fēi yù lì jìn qīng qiū , bù xī qí máo zī yuǎn yóu 。 雪飞玉立尽清秋,不惜奇毛恣远游。 zài yě zhī jiào xīn lì pò , qiān rén hé shì wǎng luó qiú 。 在野只教心力破,千人何事网罗求。 yī shēng zì liè zhī w

 • 夏夜李尚书筵送宇文石首赴县联句

  ài kè shàng shū guì , zhī guān zhái xiāng xián 。 爱客尚书贵,之官宅相贤。 -- dù fǔ jiǔ xiāng qīng zuò cè , fān yǐng zhù jiāng biān 。 --杜甫酒香倾坐侧,帆影驻江边。 -- lǐ zhī fāng dí biǎo láng guān ruì , f

 • 九月一日过孟十二仓曹、十四主簿兄弟

  lí zhàng qīn hán lù , péng mén qǐ shǔ yān 。 藜杖侵寒露,蓬门启曙烟。 lì xī jīng shù xiē , lǎo kùn bō shū mián 。 力稀经树歇,老困拨书眠。 qiū jué zhuī suí jìn , lái yīn xiào yǒu piān 。 秋觉追随尽,来因孝友

 • 过客相寻

  qióng lǎo zhēn wú shì , jiāng shān yǐ dìng jū 。 穷老真无事,江山已定居。 dì yōu wàng guàn zhì , kè zhì bà qín shū 。 地幽忘盥栉,客至罢琴书。 guà bì yí kuāng guǒ , hū ér wèn zhǔ yú 。 挂壁移筐果,呼儿问煮鱼

 • 奉汉中王手札

  guó yǒu qián kūn dà , wáng jīn shū fù zūn 。 国有乾坤大,王今叔父尊。 pōu fú lái shǔ dào , guī gài qǔ jīng mén 。 剖符来蜀道,归盖取荆门。 xiá xiǎn tōng zhōu guò , shuǐ cháng zhù hǎi bēn 。 峡险通舟过,水长

 • 赠崔十三评事公辅

  piāo piāo xī jí mǎ , lái zì wò wā chí 。 飘飘西极马,来自渥洼池。 sà xí dìng shān guì , dī huái fēng yǔ zhī 。 飒飁定山桂,低徊风雨枝。 wǒ wén lóng zhèng zhí , dào qū ěr hé wéi 。 我闻龙正直,道屈尔何为。 qi

 • 王竟携酒,高亦同过,共用寒字

  wò bìng huāng jiāo yuǎn , tōng xíng xiǎo jìng nán 。 卧病荒郊远,通行小径难。 gù rén néng lǐng kè , xié jiǔ zhòng xiāng kàn 。 故人能领客,携酒重相看。 zì kuì wú guī cài , kōng fán xiè mǎ ān 。 自愧无鲑菜,

 • 题桃树

  xiǎo jìng shēng táng jiù bù xié , wǔ zhū táo shù yì cóng zhē 。 小径升堂旧不斜,五株桃树亦从遮。 gāo qiū zǒng wèi pín rén shí , lái suì huán shū mǎn yǎn huā 。 高秋总喂贫人实,来岁还舒满眼花。 lián hù měi y

 • 赠陈二补阙

  shì rú duō gǔ méi , fū zǐ dú shēng míng 。 世儒多汩没,夫子独声名。 xiàn nà kāi dōng guān , jūn wáng wèn cháng qīng 。 献纳开东观,君王问长卿。 zào diāo hán shǐ jí , tiān mǎ lǎo néng xíng 。 皂雕寒始急,天马

 • 送韦书记赴安西

  fū zǐ xū tōng guì , yún ní xiāng wàng xuán 。 夫子欻通贵,云泥相望悬。 bái tóu wú jiè zài , zhū fú yǒu āi lián 。 白头无藉在,朱绂有哀怜。 shū jì fù sān jié , gōng chē liú èr nián 。 书记赴三捷,公车留二年。

 • 送蔡希曾都尉还陇右,因寄高三十五书记

  cài zǐ yǒng chéng pǐ , wān gōng xī shè hú 。 蔡子勇成癖,弯弓西射胡。 jiàn ér níng dǒu sǐ , zhuàng shì chǐ wéi rú 。 健儿宁斗死,壮士耻为儒。 guān shì xiān fēng dé , cái yuán tiāo zhàn xū 。 官是先锋得,材缘

 • 暂如临邑,至山昔山湖亭奉怀李员外率尔成兴

  yě tíng bī hú shuǐ , xiē mǎ gāo lín jiān 。 野亭逼湖水,歇马高林间。 tuó hǒu fēng bēn làng , yú tiào rì yìng shān 。 鼍吼风奔浪,鱼跳日映山。 zàn yóu zǔ cí bó , què wàng huái qīng guān 。 暂游阻词伯,却望怀

 • 临邑舍弟书至,苦雨黄河泛溢堤防之患簿....

  èr yí jī fēng yǔ , bǎi gǔ lòu bō tāo 。 二仪积风雨,百谷漏波涛。 wén dào hóng hé chè , yáo lián cāng hǎi gāo 。 闻道洪河坼,遥连沧海高。 zhí sī yōu qiǎo qiǎo , jùn guó sù áo áo 。 职思忧悄悄,郡国诉嗷嗷。 sh

 • 次空灵岸

  yún yún nì sù làng , luò luò zhǎn qīng tiào 。 沄沄逆素浪,落落展清眺。 xìng yǒu zhōu jí chí , dé jìn suǒ lì miào 。 幸有舟楫迟,得尽所历妙。 kōng líng xiá shí jùn , fēng guā yǐn bēn qiào 。 空灵霞石峻,枫栝

 • 天宝初,南曹小司寇舅于我太夫人堂下累土..

  yī kuì gōng yíng chǐ , sān fēng yì chū qún 。 一匮功盈尺,三峰意出群。 wàng zhōng yí zài yě , yōu chǔ yù shēng yún 。 望中疑在野,幽处欲生云。 cí zhú chūn yīn fù , xiāng lú xiǎo shì fēn 。 慈竹春阴覆,香炉晓

 • 句 寒食少天气

  hán shí shǎo tiān qì , dōng fēng duō liǔ huā 。 寒食少天气,东风多柳花。 ( jiàn hé bì shì lèi ) xiǎo táo zhī kè yì , chūn jìn shǐ kāi huā 。 (见合璧事类)小桃知客意,春尽始开花。 ( jiàn hé bì shì lèi )

 • 八哀诗·故右仆射相国张公九龄

  xiāng guó shēng nán jì , jīn pú wú liú kuàng 。 相国生南纪,金璞无留矿。 xiān hè xià rén jiān , dú lì shuāng máo zhěng 。 仙鹤下人间,独立霜毛整。 jiǎo rán jiāng hǎi sī , fù yǔ yún lù yǒng 。 矫然江海思,复

 • 又送

  shuāng fēng jì jì duì chūn tái , wàn zhú qīng qīng zhào kè bēi 。 双峰寂寂对春台,万竹青青照客杯。 xì cǎo liú lián qīn zuò ruǎn , cán huā chàng wàng jìn rén kāi 。 细草留连侵坐软,残花怅望近人开。 tóng zhōu z

 • 九日登梓州城

  kè xīn jīng mù xù , bīn yàn xià xiāng zhōu 。 客心惊暮序,宾雁下襄州。 gòng shǎng zhòng yáng jié , yán xún xì mǎ yóu 。 共赏重阳节,言寻戏马游。 hú fēng qiū shù liǔ , jiāng yǔ àn shān lóu 。 湖风秋戍柳,江雨

 • 阙题

  sān yuè xuě lián yè , wèi yīng shāng wù huá 。 三月雪连夜,未应伤物华。 zhī yuán chūn yù jìn , liú zhù bàn lí huā 。 只缘春欲尽,留著伴梨花。

 • 送王侍御往东川,放生池祖席

  dōng chuān shī yǒu hé , cǐ zèng qiè qīng wéi 。 东川诗友合,此赠怯轻为。 kuàng fù chuán zōng jìn , kōng rán xī bié lí 。 况复传宗近,空然惜别离。 méi huā jiāo jìn yě , cǎo sè xiàng píng chí 。 梅花交近野,草

 • 放船

  shōu fān xià jí shuǐ , juàn màn zhú huí tān 。 收帆下急水,卷幔逐回滩。 jiāng shì róng róng àn , shān yún niǎn niǎn hán 。 江市戎戎暗,山云淰淰寒。 cūn huāng wú jìng rù , dú niǎo guài rén kàn 。 村荒无径入,

 • 哭台州郑司户苏少监

  gù jiù shuí lián wǒ , píng shēng zhèng yǔ sū 。 故旧谁怜我,平生郑与苏。 cún wáng bù zhòng jiàn , sāng luàn dú qián tú 。 存亡不重见,丧乱独前途。 háo jùn hé rén zài , wén zhāng sǎo dì wú 。 豪俊何人在,文章

 • 阆州奉送二十四舅使自京赴任青城

  wén dào wáng qiáo xì , míng yīn tài shǐ chuán 。 闻道王乔舄,名因太史传。 rú hé bì jī shǐ , bǎ zhào zǐ wēi tiān 。 如何碧鸡使,把诏紫微天。 qín lǐng chóu huí mǎ , fú jiāng zuì fàn chuán 。 秦岭愁回马,涪江醉

 • 愁坐

  gāo zhāi cháng jiàn yě , chóu zuò gēng lín mén 。 高斋常见野,愁坐更临门。 shí yuè shān hán zhòng , gū chéng yuè shuǐ hūn 。 十月山寒重,孤城月水昏。 jiā méng dī zhǒng jiǒng , zuǒ dān quǎn róng cún 。 葭萌氐

 • 陪郑公秋晚北池临眺

  běi chí yún shuǐ kuò , huá guǎn bì qiū fēng 。 北池云水阔,华馆辟秋风。 dú hè yuán yī zhǔ , shuāi hé qiě yìng kōng 。 独鹤元依渚,衰荷且映空。 cǎi líng hán cì shàng , tà ǒu yě ní zhōng 。 采菱寒刺上,蹋藕野

 • 随章留后新亭会送诸君

  xīn tíng yǒu gāo huì , xíng zǐ dé liáng shí 。 新亭有高会,行子得良时。 rì dòng yìng jiāng mù , fēng míng pái jiàn qí 。 日动映江幕,风鸣排槛旗。 jué hūn zhōng bù gǎi , quàn jiǔ yù wú cí 。 绝荤终不改,劝酒

 • 客旧馆

  chén jì suí rén shì , chū qiū bié cǐ tíng 。 陈迹随人事,初秋别此亭。 zhòng lái lí yè chì , yī jiù zhú lín qīng 。 重来梨叶赤,依旧竹林青。 fēng màn hé shí juàn , hán zhēn zuó yè shēng 。 风幔何时卷,寒砧昨

 • 题郪县郭三十二明府茅屋壁

  jiāng tóu qiě xì chuán , wéi ěr dú xiāng lián 。 江头且系船,为尔独相怜。 yún sàn guàn tán yǔ , chūn qīng péng zé tián 。 云散灌坛雨,春青彭泽田。 pín jīng shì xiǎo guó , yī nǐ wèn gāo tiān 。 频惊适小国,一

 • 遣闷戏呈路十九曹长

  jiāng pǔ léi shēng xuān zuó yè , chūn chéng yǔ sè dòng wēi hán 。 江浦雷声喧昨夜,春城雨色动微寒。 huáng lí bìng zuò jiāo chóu shī , bái lù qún fēi dà jù gān 。 黄鹂并坐交愁湿,白鹭群飞大剧干。 wǎn jié jiàn

 • 赠裴南部,闻袁判官自来欲有按问

  chén mǎn lái wú zèng , táng héng dān fù qín 。 尘满莱芜甑,堂横单父琴。 rén jiē zhī yǐn shuǐ , gōng bèi bù tōu jīn 。 人皆知饮水,公辈不偷金。 liáng yù shū yīn shàng , qín tái jìng yù lín 。 梁狱书因上,秦台

 • 奉使崔都水翁下峡

  wú shù fú jiāng fá , míng ráo zǒng fā shí 。 无数涪江筏,鸣桡总发时。 bié lí zhōng bù jiǔ , zōng zú rěn xiāng yí 。 别离终不久,宗族忍相遗。 bái gǒu huáng niú xiá , zhāo yún mù yǔ cí 。 白狗黄牛峡,朝云暮雨

 • 送窦九归成都

  wén zhāng yì bù jìn , dòu zǐ cái zòng héng 。 文章亦不尽,窦子才纵横。 fēi ěr gēng kǔ jié , hé rén fú dà míng 。 非尔更苦节,何人符大名。 dú shū yún gé guān , wèn juàn jǐn guān chéng 。 读书云阁观,问绢锦官

 • 柳边

  zhī dào méi huā fā , nà zhī liǔ yì xīn 。 只道梅花发,那知柳亦新。 zhī zhī zǒng dào dì , yè yè zì kāi chūn 。 枝枝总到地,叶叶自开春。 zǐ yàn shí fān yì , huáng lí bù lù shēn 。 紫燕时翻翼,黄鹂不露身。 hàn

 • 花底

  zǐ è fú qiān ruǐ , huáng xū zhào wàn huā 。 紫萼扶千蕊,黄须照万花。 hū yí xíng mù yǔ , hé shì rù zhāo xiá 。 忽疑行暮雨,何事入朝霞。 kǒng shì pān ān xiàn , kān liú wèi jiè chē 。 恐是潘安县,堪留卫玠车。 s