陈子昂

作者: 陈子昂

朝代: 唐朝

收录: 139首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 陈子昂 >
 • 感遇·之卅七

  zhāo rù yún zhōng jùn , běi wàng dān yú tái 。朝入云中郡,北望单于台。 hú qín hé mì ěr , shā shuò qì xióng zāi 。胡秦何密迩,沙朔气雄哉。 jiè jiè tiān jiā

 • 三月三日宴王明府山亭(见《岁时杂咏》)

  mù chūn jiā yuè , shàng sì fāng chén 。暮春嘉月,上巳芳辰。 qún gōng xì yǐn , yú luò zhī bīn 。群公禊饮,于洛之滨。

 • 题田洗马游岩桔槔

  wàng yuàn cháng wéi kè , shāng shān suì bù guī 。望苑长为客,商山遂不归。 shuí lián běi líng jǐng , wèi xī hàn yīn jī 。谁怜北陵井,未息汉阴机。

 • 南山家园林木交映,盛夏五月幽然清,独坐思

  jì liáo shǒu hán xiàng , yōu dú wò kōng lín 。寂寥守寒巷,幽独卧空林。 sōng zhú shēng xū bái , jiē tíng héng gǔ jīn 。松竹生虚白,阶庭横古今。 yù zhēng yán

 • 万州晓发放舟乘涨,还寄蜀中亲朋

  kōng méng yán yǔ jì , làn màn xiǎo yún guī ??諠餮矣牿?,烂熳晓云归。 xiào lǚ chéng míng fā , bēn ráo wù duàn jī 。啸旅乘明发,奔桡骛断矶。 cāng máng lín xi

 • 合州津口别舍弟至东阳峡,步趁不及,眷然有

  jiāng tán gòng wéi kè , zhōu pǔ dú mí jīn 。江潭共为客,洲浦独迷津。 sī jī fāng tíng shù , xīn duàn bái méi rén 。思积芳庭树,心断白眉人。 tóng qīn chéng ch

 • 感遇诗三十八首

  wēi yuè shēng xī hǎi , yōu yáng shǐ dài shēng 。微月生西海,幽阳始代升。 yuán guāng zhèng dōng mǎn , yīn pò yǐ zhāo níng 。圆光正东满,阴魄已朝凝。 tài jí sh

 • 秋日遇荆州府崔兵曹使宴

  yóu xuān fèng huáng shǐ , lín sǒu hé jī guān 。輶轩凤凰使,林薮鹖鸡冠。 jiāng hú yī xiāng xǔ , yún wù zuò jiāo huān 。江湖一相许,云雾坐交欢。 xīng jìn cuī

 • 奉和皇帝上礼抚事述怀应制

  dà jūn wàng zì wǒ , yīng yùn jū zǐ chén 。大君忘自我,应运居紫宸。 yī ràng qī míng bì , ōu gē qiě shùn rén 。揖让期明辟,讴歌且顺人。 xuān gōng dì tú shè

 • 春晦饯陶七于江南同用风字

  huáng hè yān yún qù , qīng jiāng qín jiǔ tóng ?;坪籽淘迫?,青江琴酒同。 lí fān fāng chǔ yuè , gōu shuǐ fù xī dōng 。离帆方楚越,沟水复西东。 fú róng shēng

 • 送殷大入蜀

  yú shān jīn bì lù , cǐ dì ráo yīng líng 。禺山金碧路,此地饶英灵。 sòng jūn yī wéi bié , qī duàn gù xiāng qíng 。送君一为别,栖断故乡情。 piàn yún shēng jí

 • 居延海树闻莺同作

  biān dì wú fāng shù , yīng shēng hū tīng xīn 。边地无芳树,莺声忽听新。 jiān guān rú yǒu yì , chóu jué ruò huái rén 。间关如有意,愁绝若怀人。 míng fēi shī

 • 同王员外雨后登开元寺南楼,因酬晖上人独坐

  zhōng fàn jīng xíng bà , xiāng lín zuò rù chán 。钟梵经行罢,香林坐入禅。 yán tíng jiāo zá shù , shí lài xiè míng quán 。岩庭交杂树,石濑泻鸣泉。 shuǐ yuè xī

 • 春台引

  gǎn yáng chūn xī shēng bì cǎo zhī yóu yóu 。感阳春兮生碧草之油油。 huái yǔ zhòu yǐ shāng yuǎn , dēng gāo tái ér xiě yōu ?;秤钪嬉陨嗽?,登高台而写忧。 chí m

 • 山水粉图

  shān tú zhī bái yún xī , ruò wū shān zhī gāo qiū 。山图之白云兮,若巫山之高丘。 fēn qún cuì zhī hóng róng , yòu sì péng yíng hǎi shuǐ zhī zhōu liú

 • 赠赵六贞固二首

  huí zhōng fēng huǒ rù , sāi shàng zhuī bīng qǐ ?;刂蟹榛鹑?,塞上追兵起。 cǐ shí biān shuò hán , dēng lǒng sī jūn zǐ 。此时边朔寒,登陇思君子。 dōng gù wàng

 • 蓟丘览古赠卢居士藏用七首·燕昭王

  nán dēng jié shí bǎn , yáo wàng huáng jīn tái 。南登碣石坂,遥望黄金台。 qiū líng jìn qiáo mù , zhāo wáng ān zài zāi 。丘陵尽乔木,昭王安在哉。 bà tú chàng

 • 与东方左史虬修竹篇

  lóng zhǒng shēng nán yuè , gū cuì yù tíng tíng 。龙种生南岳,孤翠郁亭亭。 fēng lǐng shàng chóng zú , yān yǔ xià wēi míng 。峰岭上崇崒,烟雨下微冥。 yè wén wú

 • 赠别冀侍御崔司议

  yǒu dào jūn kuāng guó , wú mèn ( yī zuò jī ) yú zài lín 。有道君匡国,无闷(一作机)余在林。 bái yún é méi ( yī zuò mín é ) shàng , suì wǎn lái xiāng

 • 古意题徐令壁(一作题著作令壁)

  bái yún cāng wú lái , fēn yūn wàn lǐ sè 。白云苍梧来,氛氲万里色。 wén jūn tài píng shì , qī bó líng tái cè 。闻君太平世,栖泊灵台侧。

 • 题田洗马游岩桔槔

  wàng yuàn ( yī zuò yuǎn ) cháng wéi kè , shāng shān suì bù guī 。望苑(一作远)长为客,商山遂不归。 shuí lián běi líng jǐng ( yī zuò kè ), wèi xī hàn y

 • 初入峡苦风寄故乡亲友

  gù xiāng jīn rì yǒu , huān huì zuò yīng tóng 。故乡今日友,欢会坐应同。 níng zhī bā xiá lù , xīn kǔ shí yóu fēng 。宁知巴峡路,辛苦石尤风。

 • 题祀山烽树赠乔十二侍御

  hàn tíng róng qiǎo huàn , yún gé báo biān gōng 。汉庭荣巧宦,云阁薄边功。 kě lián cōng mǎ shǐ , bái shǒu wéi shuí xióng ??闪趼硎?,白首为谁雄。

 • 还至张掖古城闻东军告捷赠韦五虚已

  mèng qiū shǒu guī lù , zhòng yuè lǚ ( yī zuò xuán ) biān tíng 。孟秋首归路,仲月旅(一作旋)边亭。 wén dào lán shān zhàn , xiāng yāo zài jǐng xíng 。闻道兰

 • 同旻上人伤寿安傅少府

  shēng yá liáng hào hào , tiān mìng gù zhūn zhūn 。生涯良浩浩,天命固谆谆。 wén dào shén xiān wèi , huái dé suì wéi lín 。闻道神仙尉,怀德遂为邻。 chóu xī fé

 • 入东阳峡与李明府舟前後不相及

  dōng yán chū jiě lǎn , nán pǔ suì lí qún 。东岩初解缆,南浦遂离群。 chū méi tóng zhōu dǎo , yán huí yì zhǔ fén 。出没同洲岛,沿洄异渚濆。 fēng yān yóu kě

 • 入峭峡安居溪伐木溪源幽邃林岭相映有奇致焉

  sù tú gē fá mù , wù jí yàng qīng zhōu 。肃徒歌伐木,骛楫漾轻舟。 mí yǐ suí huí shuǐ , chán yuán sù qiǎn liú 。靡迤随回水,潺湲溯浅流。 yān shā fēn liǎng

 • 万州晓发放舟乘涨还寄蜀中亲朋

  kōng mēng yán yǔ jì , làn màn xiǎo yún guī ??彰裳矣牿?,烂熳晓云归。 xiào lǚ chéng míng fā , bēn ráo wù duàn jī 。啸旅乘明发,奔桡骛断矶。 cāng máng lín xi

 • 于长史山池三日曲水宴

  zhāi lán jiè fāng yuè ( yī zuò rì ), fú yàn zuò huí tīng 。摘兰藉芳月(一作日),祓宴坐回汀。 fàn yàn qīng liú mǎn , wēi ruí bái zhǐ shēng 。泛滟清流满,

 • 卧病家园

  shì shàng wú míng zǐ , rén jiān suì yuè shē 。世上无名子,人间岁月赊。 zòng héng cè yǐ qì , jì mò dào wéi jiā 。纵横策已弃,寂寞道为家。 wò bìng shuí néng

 • 秋日遇荆州府崔兵曹使宴

  yóu xuān fèng huáng shǐ , lín sǒu hé jī guān 。輶轩凤皇使,林藪鶡鸡冠。 jiāng hú yī xiāng xǔ , yún wù zuò jiāo huān 。江湖一相许,云雾坐交欢。 xīng jìn cuī

 • 江上暂别萧四刘三旋欣接遇

  zuó yè cāng jiāng bié , yán guāi ( yī zuò chéng ) tiān hàn yóu 。昨夜沧江别,言乖(一作乘)天汉游。 níng qī cǐ xiāng yù , shàng jiē wǔ líng zhōu 。宁期此相

 • 和陆明府赠将军重出塞

  hū wén tiān shàng jiāng , guān sāi zhòng héng xíng 。忽闻天上将,关塞重横行。 shǐ fǎn lóu lán guó , huán xiàng shuò fāng chéng 。始返楼兰国,还向朔方城。 huáng

 • 赠严仓曹乞推命录

  shǎo xué zòng héng shù , yóu chǔ fù yóu yàn 。少学纵横术,游楚复游燕。 qī huáng cháng wěi mìng , fù guì wèi zhī tiān 。栖遑长委命,富贵未知天。 wén dào shěn

 • 宿襄河驿浦

  yán liú cí běi zhǔ , jié lǎn sù nán zhōu 。沿流辞北渚,结缆宿南洲。 hé àn hūn chū xī , huí táng àn bù liú 。合岸昏初夕,回塘暗不流。 wò wén sāi hóng duà

 • 宿空舲峡青树村浦

  dí dí míng yuè shuǐ , jiū jiū hán yè yuán 。的的明月水,啾啾寒夜猿。 kè sī ( yī zuò chóu ) hào fāng luàn , zhōu pǔ jì wú xuān ??退迹ㄒ蛔鞒睿┖品铰?,洲浦

 • 岘山怀古

  mò mǎ lín huāng diàn , dēng gāo lǎn jiù dū 。秣马临荒甸,登高览旧都。 yóu bēi zhuì lèi jié , shàng xiǎng wò lóng tú 。犹悲坠泪碣,尚想卧龙图。 chéng yì yáo

 • 白帝城怀古

  rì luò cāng jiāng wǎn , tíng ráo wèn tǔ fēng 。日落沧江晚,停桡问土风。 chéng lín bā zǐ guó , tái méi hàn wáng gōng 。城临巴子国,台没汉王宫。 huāng fú réng

 • 酬田逸人游岩见寻不遇题隐居里壁

  yóu rén xiàn shū qù , báo mù fǎn líng tái 。游人献书去,薄暮返灵台。 chuán dào xún xiān yǒu , qīng náng mài bǔ lái 。传道寻仙友,青囊卖卜来。 wén yīng hū x

 • 奉和皇帝上( 一作丘 )礼抚事述怀应制

  dà jūn wàng zì ( yī zuò wù ) wǒ , yīng ( yī zuò yīng ) yùn jū zǐ chén 。大君忘自(一作物)我,应(一作膺)运居紫宸。 yī ràng qī míng bì , ōu gē qiě shù