白居易

作者: 白居易

朝代: 唐朝

收录: 2737首

当前位置: 牛魔王彩图 > 唐朝 > 白居易 >
 • 赠牛思黯

  bǎi xún gān shàng zhì shēn nán ,百寻竿上掷身难。

 • 遗爱寺

  nòng shí lín xī zuò , xún huā rào sì xíng 。弄石临溪坐,寻花绕寺行。 shí shí wén niǎo yǔ , chǔ chǔ shì quán shēng 。时时闻鸟语,处处是泉声。

 • 杂曲歌辞·忆江南

  jiāng nán hǎo , fēng jǐng jiù zēng ān 。江南好,风景旧曾谙。 rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ , chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán 。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝

 • 杂曲歌辞·浪淘沙

  yī bó shā lái yī bó qù , yī zhòng làng miè yī zhòng shēng 。一泊沙来一泊去,一重浪灭一重生。 xiāng jiǎo xiāng táo wú xiē rì , huì jiāo shān hǎi yī sh

 • 杂曲歌辞·竹枝

  qú táng xiá kǒu lěng yān dī , bái dì chéng tóu yuè xiàng xī 。瞿塘峡口冷烟低,白帝城头月向西。 chàng dào zhú zhī shēng yān chǔ , hán yuán qíng niǎo yī

 • 杂曲歌辞·生别离

  shí bò bù yì shí méi nán , bò néng kǔ xī méi néng suān 。食檗不易食梅难,檗能苦兮梅能酸。 wèi rú shēng bié zhī wéi nán , kǔ zài xīn xī suān zài gā

 • 相和歌辞·挽歌

  dān zhào hé fēi yáng , sù cān yì bēi míng 。丹旐何飞扬,素骖亦悲鸣。 chén guāng zhào lǘ xiàng , ér chē yǎn yù xíng 。晨光照闾巷,輀车俨欲行。 xiāo tiáo jiǔ

 • 杂曲歌辞·何满子

  shì chuán mǎn zǐ shì rén míng , lín jiù xíng shí qū shǐ chéng 。世传满子是人名,临就刑时曲始成。 yī qū sì cí gē bā dié , cóng tóu biàn shì duàn chán

 • 杂曲歌辞·乐世

  guǎn jí sī fán pāi jiàn chóu , lǜ yāo wǎn zhuǎn qū zhōng tóu 。管急丝繁拍渐稠,绿腰宛转曲终头。 chéng zhī lè shì shēng shēng lè , lǎo bìng rén tīng wè

 • 寄黔州马常侍

  xián kàn shuāng jié xìn wéi guì , lè yǐn yī bēi shuí yǔ tóng 。闲看双节信为贵,乐饮一杯谁与同。 kě xī fēng qíng yǔ xīn lì , wǔ nián pāo zhì zài qián

 • 感所见

  qiǎo zhě jiāo láo zhì zhě chóu , yú wēng hé xǐ fù hé yōu ?巧者焦劳智者愁,愚翁何喜复何忧? mò xián shān mù wú rén yòng , dà shèng lóng qín bù zì y

 • 赠诸少年

  shǎo nián mò xiào wǒ cuō tuó , tīng wǒ kuáng wēng yī qū gē 。少年莫笑我蹉跎,听我狂翁一曲歌。 rù shǒu róng míng qǔ suī shǎo , guān xīn wěn shì dé hu

 • 闲居贫活计

  guān gài xián jū shǎo , dān piáo lòu xiàng shēn 。冠盖闲居少,箪瓢陋巷深。 chēng jiā kāi hù yǒu , liáng lì zhì yuán lín 。称家开户牖,量力置园林。 jiǎn báo sh

 • 欢喜二偈

  dé lǎo jiā nián chéng kě xǐ , dāng chūn duì jiǔ yì yí huān 。得老加年诚可喜,当春对酒亦宜欢。 xīn zhōng bié yǒu huān xǐ shì , kāi dé lóng mén bā jié

 • 每见吕南二郎中新文辄窃有所叹惜因成长句以

  shuāng jīn bǎi liàn shǎo rén zhī , zòng wǒ zhī jūn tú ěr wéi 。双金百炼少人知,纵我知君徒尔为。 wàng méi gé lǎo wú fáng kě ,[ èr xián cí zǎo shàn lì

 • 斋居春久感事遣怀

  zhāi jiè zuò sān xún , shēng gē fā sì lín 。斋戒坐三旬,笙歌发四邻。 yuè míng tíng jiǔ yè , yǎn àn kàn huā rén 。月明停酒夜,眼暗看花人。 lài xué kōng wéi

 • 闲眠

  nuǎn chuáng xié wò rì xūn yāo , yī jué xián mián bǎi bìng xiāo 。暖床斜卧日曛腰,一觉闲眠百病销。 jìn rì yī sūn chá liǎng wǎn , gēng wú suǒ yào dào m

 • 宿府池西亭

  chí shàng píng qiáo qiáo xià tíng , yè shēn shuì jué shàng qiáo xíng 。池上平桥桥下亭,夜深睡觉上桥行。 bái tóu lǎo yǐn zhòng lái sù , shí wǔ nián qián

 • 得潮州杨相公继之书并诗以此寄之

  shī qíng shū yì liǎng yīn qín , lái zì tiān nán zhàng hǎi bīn 。诗情书意两殷勤,来自天南瘴海滨。 chū dǔ yín gōu huán qǐ chǐ , xì yín qióng shí yù zh

 • 喜裴涛使君携诗见访醉中戏赠

  hū wén kòu hù zuì yín shēng , bù jué tíng bēi dǎo xǐ yíng 。忽闻扣户醉吟声,不觉停杯倒屣迎。 gòng fàng shī kuáng tóng jiǔ pǐ , yǔ jūn bié shì yī qīn

 • 狂吟七言十四韵

  yì zhī shì shì xiū míng shì , zì xiǎng shēn fēi fù guì shēn 。亦知世是休明世,自想身非富贵身。 dàn kǒng rén jiān wéi cháng wù , bù rú lín xià zuò yí

 • 偶作寄朗之

  lì xiǎng wéi guān rì , wú rú cì shǐ shí 。历想为官日,无如刺史时。 huān yú jiē bīn kè , bǎo nuǎn jí qī ér ?;队榻颖隹?,饱暖及妻儿。 zì dào dōng dū hòu

 • 道场独坐

  zhěng dùn yī jīn fú jìng chuáng , yī píng qiū shuǐ yī lú xiāng 。整顿衣巾拂净床,一瓶秋水一炉香。 bù lùn fán nǎo xiān xū qù , zhí dào pú tí yì nǐ w

 • 酬寄牛相公同宿话旧劝酒见赠

  měi lái zhèng shì táng zhōng sù , gòng yì huá yáng guān lǐ shí 。每来政事堂中宿,共忆华阳观里时。 rì mù dú guī chóu mǐ jìn , ní shēn tóng chū jiè lǘ

 • 闲坐

  pó suō fàng jī quǎn , xī xì rèn ér tóng 。婆娑放鸡犬,嬉戏任儿童。 xián zuò huái yīn xià , kāi jīn xiàng wǎn fēng 。闲坐槐阴下,开襟向晚风。 òu má chí shuǐ

 • 不与老为期

  bù yǔ lǎo wéi qī , yīn hé liǎng bìn sī ?不与老为期,因何两鬓丝? cái yīng miǎn yāo cù , biàn yǐ jí shuāi léi 。才应免夭促,便已及衰羸。 zuó yè mèng hé z

 • 戏问牛司徒

  dǒu sòu chén yīng luō bái xū , bàn hān fú qǐ wèn sī tú 。抖擞尘缨捋白须,半酣扶起问司徒。 bù zhī zhào xià xuán chē hòu , zuì wǔ kuáng gē yǒu lì wú

 • 问诸亲友

  qī shí rén nán dào , guò sān gēng jiào xī 。七十人难到,过三更较稀。 zhān huā zū yě sì , dìng jiǔ diǎn zhāo yī 。占花租野寺,定酒典朝衣。 chèn zuì chūn duō

 • 初致仕后戏酬留守牛相公 并呈分司诸寮友。

  nán běi dōng xī wú suǒ jī , guà guān mù zài shèng fēn sī 。南北东西无所羁,挂冠目在胜分司。 tàn huā cháng jiǔ duō xiān dào , bài biǎo xíng xiāng jìn

 • 刑部尚书致仕

  shí wǔ nián lái luò xià jū , dào yuán sú léi liǎng hé rú ?十五年来洛下居,道缘俗累两何如? mí lù xīn huí yīn xiàng fó , huàn tú shì liǎo shì xuán

 • 游赵村杏花

  zhào cūn hóng xìng měi nián kāi , shí wǔ nián lái kàn jī huí ?赵村红杏每年开,十五年来看几回? qī shí sān rén nán zài dào , jīn chūn lái shì bié hu

 • 病疮

  mén yǒu yī lái wǎng , tíng wú kè sòng yíng 。门有医来往,庭无客送迎。 bìng xiāo tán xiào xīng , lǎo zú tàn jiē shēng 。病销谈笑兴,老足叹嗟声。 hè bàn lín c

 • 昨日复今辰

  zuó rì fù jīn chén , yōu yōu qī shí chūn 。昨日复今辰,悠悠七十春。 suǒ jīng duō gù chǔ , què xiǎng sì qián shēn 。所经多故处,却想似前身。 sàn zhì yōu yóu

 • 哭刘尚书梦得二首

  sì hǎi qí míng bái yǔ liú , bǎi nián jiāo fēn liǎng chóu móu 。四海齐名白与刘,百年交分两绸缪。 tóng pín tóng bìng tuì xián rì , yī sǐ yī shēng lín l

 • 答客说

  wú xué kōng mén fēi xué xiān , kǒng jūn cǐ shuō shì xū chuán 。吾学空门非学仙,恐君此说是虚传。 hǎi shān bù shì wǒ guī chǔ , guī jí yīng guī dōu shu

 • 客有说 客即李浙东也,所说不能具录其事。

  jìn yǒu rén cóng hǎi shàng huí , hǎi shān shēn chǔ jiàn lóu tái 。近有人从海上回,海山深处见楼台。 zhōng yǒu xiān kān xū yī shì , duō chuán cǐ dài lè

 • 送后集往庐山东林寺兼寄云皋上人

  hòu jí jì jiāng hé chǔ qù , gù shān tiáo dì zài kuāng lú 。后集寄将何处去,故山迢递在匡庐。 jiù sēng dú yǒu yún gāo zài , sān èr nián lái bù dé sh

 • 谈氏小外孙玉童

  wài wēng qī shí sūn sān suì , xiào zhǐ qín shū yù qiǎn chuán 。外翁七十孙三岁,笑指琴书欲遣传。 zì niàn lǎo fū jīn mào yǐ , yīn sī zhì zǐ gēng máng

 • 鹤答鹅

  yòu jūn mò hòu yù hé yī , zhī hé suí jī zhú yā fēi 。右军殁后欲何依,只合随鸡逐鸭飞。 wèi bì xī shēng jí wú bèi , dà dū wǒ shòu shèng jūn féi 。未

 • 鹅赠鹤

  jūn yīn fēng sòng rù qīng yún , wǒ bèi rén qū xiàng yā qún 。君因风送入青云,我被人驱向鸭群。 xuě jǐng shuāng máo hóng wǎng zhǎng , qǐng kàn hé chǔ bù

  首页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ? 末页