佚名

作者: 佚名

出自: 不详

收录: 2016-02-18

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 宋代 > 佚名 >

临江仙

liù yuè cuì míng fēi liù jiá , liú kōng dà huǒ jiāng xī 。
六月翠蓂飞六荚,流空大火将西。
dāng nián míng shì jiān shēng shí 。
当年名世间生时。
sì guāng fēng jì yuè , shén shuǎng gēng jīng qí 。
似光风霁月,神爽更精奇。
sān shí chéng míng dēng shàng dì , fú róng zhào shuǐ zhēn xī 。
三十成名登上第,芙蓉照水真犀。
nán yān yì bù zào dān chí 。
难淹逸步造丹墀。
jīng lún xū dà shǒu , tán xiào rù huáng fēi 。
经纶须大手,谈笑入黄扉。