佚名

作者: 佚名

出自: 不详

收录: 2015-12-19

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 宋代 > 佚名 >

鹧鸪天

yù zuò lín xuān yàn jìn chén 。
玉座临轩宴近臣。
yù lóu dēng huǒ fā chūn wēn 。
御楼灯火发春温。
jiǔ zhòng tiān shàng wén xiān lè , wàn bǎo chuáng biān shì zhì zūn 。
九重天上闻仙乐,万宝床边侍至尊。
huā sì hǎi , yuè rú pén 。
花似海,月如盆。
bù rèn xuān quàn zuì xūn xūn 。
不任宣劝醉醺醺。
qǐ zhī tóu shàng gōng huā zhòng , tān ài chuán gān yí xì jūn 。
岂知头上宫花重,贪爱传柑遗细君。