佚名 作者:佚名 宋代诗人

鹧鸪天

出自:不详 收录时间:2015-12-19
yù zuò lín xuān yàn jìn chén 。
玉座临轩宴近臣。
yù lóu dēng huǒ fā chūn wēn 。
御楼灯火发春温。
jiǔ zhòng tiān shàng wén xiān lè , wàn bǎo chuáng biān shì zhì zūn 。
九重天上闻仙乐,万宝床边侍至尊。
huā sì hǎi , yuè rú pén 。
花似海,月如盆。
bù rèn xuān quàn zuì xūn xūn 。
不任宣劝醉醺醺。
qǐ zhī tóu shàng gōng huā zhòng , tān ài chuán gān yí xì jūn 。
岂知头上宫花重,贪爱传柑遗细君。


未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析

相关诗词推荐: