杨万里

作者: 杨万里

朝代: 宋代

收录: 94首

当前位置: 牛魔王彩图 > 宋代 > 杨万里 >
 • 漱玉亭

  shān gēn yù quán yǎng miàn fēi , fēi chū shān dǐng què xià chí 。山根玉泉仰面飞,飞出山顶却下驰。 zì cóng lú fù xiè shuāng liàn , zhì jīn yín wān qí

 • 南溪早春

  huán jiā wǔ dù jiàn chūn róng , cháng bèi chūn róng nǎo bìng wēng ?;辜椅宥燃喝?,长被春容恼病翁。 gāo liǔ xià lái chuí chǔ lǜ , xiǎo táo shàng qù m

 • 过松源,晨炊漆公店

  zhèng shì xíng rén cháng duàn shí , zǐ guī dé dé xiàng rén tí 。正是行人肠断时,子规得得向人啼。 ruò néng lèi dé jū rén liǎn , shǐ xìn chūn chóu zǒng

 • 过松源,晨炊漆公店

  mò yán xià lǐng biàn wú nán , zhuàn dé xíng rén cuò xǐ huān 。莫言下岭便无难,赚得行人错喜懽。 zhèng rù wàn shān wéi zǐ lǐ , yī shān fàng chū yī shā

 • 泊平江百花洲

  wú zhōng hǎo chǔ shì sū zhōu , què wéi wáng chéng dé shèng yóu 。吴中好处是苏州,却为王程得胜游。 bàn shì sān jiāng wǔ hú zhào , shí nián sì bó bǎi h

 • 初入淮河四绝句

  zhōng yuán fù lǎo mò kōng tán , féng zhù wáng rén sù bù kān 。中原父老莫空谈,逢著王人诉不堪。 què shì guī hóng bù néng yǔ , yī nián yī dù dào jiāng

 • 初入淮河四绝句

  liǎng àn zhōu chuán gè bèi chí , bō làng jiāo shè yì nán wéi 。两岸舟船各背驰,波浪交涉亦难为。 zhī yú ōu lù wú jū guǎn , běi qù nán lái zì zài fē

 • 初入淮河四绝句

  liú yuè zhāng hán xuān guó wēi , zhào zhāng èr xiāng zhù huáng jī 。刘岳张韩宣国威,赵张二相筑皇基。 cháng huái zhǐ chǐ fēn nán běi , lèi shī qiū fēng

 • 初入淮河四绝句

  chuán lí hóng zé àn tóu shā , rù dào huái hé yì bù jiā 。船离洪泽岸头沙,入到淮河意不佳。 hé bì sāng qián fāng shì yuǎn , zhōng liú yǐ běi jí tiān

 • 过扬子江二首

  tiān jiāng tiān qiàn hù wú tiān , bù shù xiáo hán bǎi èr guān 。天将天堑护吴天,不数殽函百二关。 wàn lǐ yín hé xiè qióng hǎi , yī shuāng yù tǎ biǎo j

 • 过扬子江二首

  zhī yǒu qīng shuāng dòng tài kōng , gēng wú bàn diǎn dí huā fēng 。只有清霜冻太空,更无半点荻花风。 tiān kāi yún wù dōng nán bì , rì shè bō tāo shàng

 • 题盱胎军东南第一山二首

  jiàn lóng jiā yè dà yū tiān , qìng lì chūn fēng yī wàn nián 。建隆家业大於天,庆历春风一万年。 láng miào móu mó chū tóng cài , xiào tán jīng luò tuán

 • 题盱胎军东南第一山二首

  dì yī shān tóu dì yī tíng , wén míng wèi dào fù píng shēng 。第一山头第一亭,闻名未到负平生。 bù yīn wáng shì l不因王事略小出,那得高人同此行。 wàn lǐ zhōng yu

 • 暮泊鼠山,闻明朝有石塘之险

  xià shuǐ chuán féng shàng shuǐ chuán , xī yáng réng gēng sè shā tān 。下水船逢上水船,夕阳仍更涩沙滩。 yàn lái yě yā què jīng qǐ , wǒ yǔ zhōu rén jù

 • 峡山寺竹枝词五首

  tiān qí làng zì shuō wú xī , xiá yǔ tiān qí zhēn gè qí 。天齐浪自说浯溪,峡与天齐真个齐。 wèi bì xiá shān gāo ěr xǔ , kàn lái zhī kǒng shì tiān dī

 • 峡山寺竹枝词五首

  yī tān guò liǎo yī tān bēn , yī shí héng lái yī shí dūn 。一滩过了一滩奔,一石横来一石蹲。 ruò yuàn gǔ lái tiān shè xiǎn , xiá shān bù dào yě yóu j

 • 峡山寺竹枝词五首

  guī yú dào cǐ zǒng huí tóu , bù dàn guī yú xiè yì chóu 。龟鱼到此总回头,不但龟鱼蟹亦愁。 dǐ shì shī rén qīng lǎo mìng , fàn tān chōng shí qù sháo

 • 峡山寺竹枝词五首

  yī shuǐ shuāng yá qiān wàn yíng , yǒu tiān wú dì zhī xīn jīng 。一水双崖千万萦,有天无地只心惊。 wú rén dǎ shā dù juān zǐ , yǔ wài fēi lái tóu shàng

 • 峡山寺竹枝词五首

  xiá lǐ chēng chuán gēng bù xíng , zhào láng xiāng yǔ gǎi xíng chéng 。峡里撑船更不行,棹郎相语改行程。 què cóng xī àn pāo dōng àn , yī jiù chuán tóu b

 • 明发房溪二首

  qīng tiān bái rì shí fēn qíng , jiào shàng xiāo xiāo hū yǔ shēng 。青天白日十分晴,轿上萧萧忽雨声。 què shì sōng shāo shuāng shuǐ luò , yǔ shēng nà dé

 • 明发房溪二首

  shān lù tíng tíng xiǎo shù méi , wéi shuí líng luò wéi shuí kāi 。山路婷婷小树梅,为谁零落为谁开。 duō qíng yě hèn wú rén shǎng , gù qiǎn dī zhī fú m

 • 舟过谢潭三首

  bì jiǔ shí qīng yī liǎng bēi , chuán mén cái bì yòu huán kāi 。碧酒时倾一两杯,船门才闭又还开。 hǎo shān wàn zhòu wú rén jiàn , dū bèi xié yáng niān

 • 都下无忧馆小楼春尽旅怀二首

  bù guān lǎo qù yuàn chūn chí , zhī hèn chūn guī wǒ wèi guī 。不关老去愿春迟,只恨春归我未归。 zuì shì yáng huā kǎn kè zǐ , xiàng rén yī yī zuò xī f

 • 都下无忧馆小楼春尽旅怀二首

  bìng yǎn féng shū bù gǎn kāi , chūn ní xiè kè yì wú lái 。病眼逢书不敢开,春泥谢客亦无来。 gēng wú duǎn jì xiāo cháng rì , qiě rào lán gān yī bǎi h

 • 和仲良春晚即事

  sǔn gǎi zhāi qián lù , shū mián yǔ hòu qí 。笋改斋前路,蔬眠雨後畦。 qíng jiāng míng chǔ dòng , yuǎn chú kàn lái qí 。晴江明处动,远橱看来齐。 wǒ yǔ zhēn di

 • 和仲良春晚即事

  pín nán pìn huān bó , bìng gǎn kuà lián qián 。贫难聘欢伯,病敢跨连钱。 mèng qǐ huā biān dào , chūn é yǔ lǐ qiān 。梦岂花边到,春俄雨里迁。 yī lí guān wǔ

 • 和仲良春晚即事

  yù yǔ dōng fēng shuō , xiū chuī suí xù fēi 。欲与东风说,休吹随絮飞。 wú xíng zhèng wú dìng , hún mèng qǐ wàng guī 。吾行正无定,魂梦岂忘归。 huā nuǎn néng

 • 和仲良春晚即事

  chūn zài yǐ chóu rè , xià lái huán jiě liáng 。春在已愁热,夏来还解凉。 yī nián yòu rú xǔ , wàn shì gēng xū máng 。一年又如许,万事更须忙。 qíng báo wàng hu

 • 和仲良春晚即事

  jī xǔ chūn zēng hǎo , shuí líng lǜ jù shēn 。几许春缯好,谁令绿遽深。 fēng guāng zēng zhù yǎn , shí xù zhī jīng xīn 。风光曾著眼,时序只惊心。 yǒng rì biàn

 • 过百家渡四绝句

  yī qíng yī yǔ lù qián shī , bàn dàn bàn nóng shān dié zhòng 。一晴一雨路乾湿,半淡半浓山叠重。 yuǎn cǎo píng zhōng jiàn niú bèi , xīn yāng shū chǔ yǒu

 • 过百家渡四绝句

  liǔ zǐ cí qián chūn yǐ cán , xīn qíng tè dì què chūn hán 。柳子祠前春已残,新晴特地却春寒。 shū lí bù yǔ huā wéi hù , zhī wéi zhū sī zuò wǎng gān

 • 过百家渡四绝句

  yuán huā luò jìn lù huā kāi , bái bái hóng hóng gè zì méi 。园花落尽路花开,白白红红各自媒。 mò wèn zǎo xíng qí jué chǔ , sì fāng bā miàn yě xiāng

 • 过百家渡四绝句

  chū dé chéng lái shì shì yōu , shè xiāng bàn jì zhí yú zhōu 。出得城来事事幽,涉湘半济值渔舟。 yě zhī yú fù fù yú jí , fān zhù chūn shān bù lǐ tóu

 • 癸未上元後,永州夜饮赵敦礼竹亭闻蛙醉吟

  máo tíng yè jí fǔ wàn zhú , chū yuè wèi guāng ràng gāo zhú 。茅亭夜集俯万竹,初月未光让高烛。 zhǔ rén jiǔ líng lái wú qióng , huǎng rán duò wǒ zuì xi

 • 过松源,晨炊漆公店

  rì gāo gǔ dǐ shǐ wēi xuān , lán cuì yī rán tòu gǔ hán 。日高谷底始微暄,岚翠依然透骨寒。 shuō yǔ xíng rén máng dǐ shì , jīn jī shēng lǐ cù yín ān

 • 过松源,晨炊漆公店

  hòu shān lè shuǐ xiàng dōng chí , què bèi qián shān lè xiàng xī 。后山勒水向东驰,却被前山勒向西。 dào shì shuǐ róu wú xìng qì , jí shēng shēng nù màn

 • 过松源,晨炊漆公店

  shān běi xī shēng yī lù yíng , shān nán xī xiǎng sòng rén xíng 。山北溪声一路迎,山南溪响送人行。 yě zhī liú xiàng jīn líng qù , ruò guò jīn líng mò

 • 过松源,晨炊漆公店

  cè sāi qiān shān féng yě wú , shàng tiān xià jǐng wàn qí qū 。侧塞千山缝也无,上天下井万崎岖。 zuó zhāo zēng guò fú róng dù , xún dào xī yuán yī xià

 • 池口移舟入江,再泊十里头潘家湾,阻风不至

  běi fēng wǔ rì chuī jiāng liàn , jiāng dǐ chuī fān zuò jiāng miàn 。北风五日吹江练,江底吹翻作江面。 dà bō yī tiào rù tiān bàn , fěn suì yín shān chén

 • 宿池州齐山寺,即杜牧之九日登高处

  wǒ lái qiū pǔ zhèng féng qiū , mèng lǐ zēng lái sì jiù yóu 。我来秋浦政逢秋,梦里曾来似旧游。 fēng yuè bù gōng shī jiǔ zhài , jiāng shān cháng guǎn gǔ