苏轼

作者: 苏轼

出自: 苏轼诗集 卷三

收录: 2014-05-24

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 宋代 > 苏轼 >

和刘道原见寄

gǎn xiàng qīng shí yuàn bù róng , zhí jiē wú dào yǔ jūn dōng 。
敢向清时怨不容,直嗟吾道与君东。
zuò tán zú shǐ huái nán jù , guī qù fāng zhī jì běi kōng 。
坐谈足使淮南惧,归去方知冀北空。
dú hè bù xū jīng yè dàn , qún wū wèi kě biàn cí xióng 。
独鹤不须惊夜旦,群乌未可辨雌雄。
lú shān zì gǔ bù dào chǔ , dé yǔ yōu rén zǐ xì qióng 。
庐山自古不到处,得与幽人子细穷。