陆游

作者: 陆游

出自: 不详

收录: 2014-02-06

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 宋代 > 陆游 >

雨夜 断岸轻烟著柳条

duàn àn qīng yān zhù liǔ tiáo , gū cūn xiǎo yǔ yè xiāo xiāo 。
断岸轻烟著柳条,孤村小雨夜萧萧。
huāng jī gé pǔ shēng xiāng xù , duǎn zhú wú fēng yàn zì yáo 。
荒鸡隔浦声相续,短烛无风焰自摇。
pǔ xué yuán zhī mí suì yuè , cán shēng jìng shì lǎo yú qiáo 。
朴学元知縻岁月,残生竟是老渔樵。
zuì lián bìn pàn qiān jīng xuě , rì rì chūn fēng chuī bù xiāo 。
最怜鬓畔千茎雪,日日春风吹不消。