陆游

作者: 陆游

出自: 不详

收录: 2014-02-06

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 宋代 > 陆游 >

题明皇幸蜀图

tiān bǎo zhèng shì hé pī chāng , shǐ diǎn xiāng guó hú nú wáng 。
天宝政事何披猖,使典相国胡奴王。
nòng quán yáng lǐ bù zú guài , ā mán shǒu zì liè jì gāng 。
弄权杨李不足怪,阿瞒手自裂纪纲。
bā yí fù guì shàng yǒu lǐ , hé zhì zhào shū bǎo wǔ láng 。
八姨富贵尚有理,何至诏书褒五郎。
lú lóng zéi qí yǐ xiōng xiōng , dān fèng shén yǔ yóu láng láng 。
卢龙贼骑已汹汹,丹凤神语犹琅琅。
rén zhī dà shì wēi léi luǎn , tiān rěn qí huò rú bēng qiáng 。
人知大势危累卵,天稔奇祸如崩墙。
tái shěng zhū gōng dú nài shì , gē yǒng gōng dé bēi yú táng 。
台省诸公独耐事,歌咏功德卑虞唐。
yī zhāo shā qì héng tiān mò , pǐ mǎ xī bēn jī bù tuō 。
一朝杀气横天末,疋马西奔几不脱。
xiàng lái chǎn zǐ zhī jī rén , zéi qián chēng chén cǎo jiān huó 。
向来谄子知几人,贼前称臣草间活。
jiàn nán wàn lǐ wàng qín tiān , xíng diàn chūn hán wén dù juān 。
剑南万里望秦天,行殿春寒闻杜鹃。
lǎo chén jiǔ líng bù kě zuò , yú dù zhū sī jīn jiān biān 。
老臣九龄不可作,鱼蠹蛛丝金监编。