陆游

作者: 陆游

出自: 不详

收录: 2014-02-06

阅读: 次

当前位置: 牛魔王彩图 > 宋代 > 陆游 >

十月暄甚人多疾十六日风雨作寒气候方少正作

xī wǒ cóng xíng tái , sù shī nán shān páng 。
昔我从行台,宿师南山旁。
zhòng qiū yǐ jiè hán , jiǔ yuè cháng yǔn shuāng 。
仲秋已戒寒,九月常炻霜。
rù dōng jí dà xuě , rén mǎ yǒu pū jiāng 。
入冬即大雪,人马有仆僵。
tǔ chuáng chì xīn tàn , zhān cuì rú hú qiāng 。
土床炽薪炭,旃毳如胡羌。
guǒ shū xī yǐ bīng , shú shì bù dé cháng 。
果蔬悉已冰,熟视不得尝。
liè qí hé gē guī , zhēng xiàn hú yǔ láng 。
猎骑荷戈归,争献狐与狼。
shì shí yì qì kuài , qǐ fù sī jiāng xiāng 。
是时意气快,岂复思江乡。
ěr lái sì shí zài , yú jǐng pò mào huāng 。
迩来四十载,余景迫?;?。
jié máo jìng hú qū , qì hòu suì mí cháng , cán shǔ pái bù qù , dān yī zuò zhòng yáng , shuāng wǎn mù wèi dān , dì yù cǎo bù huáng , xuán míng shī hào líng , n<è guǐ yì jié háng 。
结茅镜湖曲,气候岁靡常,残暑排不去,单衣作重阳,霜晚木未丹,地燠草不黄,玄冥失号令,疟鬼意颉颃。
hū yān fēng yǔ è , zòng jī shì mò dāng , pō yí dì hàn zhóu , yòu kǒng hé jué fáng 。
忽焉风雨恶,纵击势莫当,颇疑地撼轴,又恐河决防。
hé ní bǔ qiào xué , qǐ huǒ liáo yī cháng 。
和泥补窍穴,乞火燎衣裳。
xiàn xuě suī wèi zuò , jí lì xìng tuì cáng 。
霰雪虽未作,疾疠幸退藏。
fēng lú jì sǎn měi , wǎ zèng jīng fàn xiāng , bǐ lín gòng ān jiàn , xiāng yǔ gē yú táng 。
风炉荠糁美,瓦甑粳饭香,比邻共安健,相与歌虞唐。