顾炎武

作者: 顾炎武

朝代: 清朝

收录: 17首

当前位置: 牛魔王彩图 > 清朝 > 顾炎武 >
 • 五台山

  dōng lín zhēn dìng běi yún zhōng , pán báo yōu bìng yī qì tōng 。 东临真定北云中,盘薄幽并一气通。 yù dé bǎo fú shān shàng shì , bù xū cān lǐ huà rén gōng 。 欲得宝符山上是,不须参礼化人宫。

 • 酬朱监纪四辅

  shí zài jiāng nán shì yǐ fēi , yǔ jūn xīn kǔ gè shēng guī 。 十载江南事已非,与君辛苦各生归。 chóu kàn jīng kǒu sān jūn kuì , tòng shuō yáng zhōu shí rì wéi 。 愁看京口三军溃,痛说扬州十日围。 bì xuè wèi xi

 • 赋得秋柳

  xī rì jīn zhī jiān bái huā , zhī jīn yáo luò xiàng tiān yá 。 昔日金枝间白花,只今摇落向天涯。 tiáo kōng bù xì cháng zhēng mǎ , yè shǎo nán cáng mì sù yā 。 条空不系长征马,叶少难藏觅宿鸦。 lǎo qù huán gōng

 • 又酬傅处士次韵

  qīng qiē pín chuī yuè shí jiā , qióng chóu yóu jià ruǎn shēng chē 。 清切频吹越石笳,穷愁犹驾阮生车。 shí dāng hàn xī yí chén jì , yì jī hán chóu jiù xiāng jiā 。 时当汉腊遗臣祭,义激韩雠旧相家。 líng què sh

 • 酬王处士九日见怀之作

  shì rì jīng qiū lǎo , xiāng wàng gè yī yá 。 是日惊秋老,相望各一涯。 lí huái xiāo zhuó jiǔ , chóu yǎn jiàn huáng huā 。 离怀消浊酒,愁眼见黄花。 tiān dì cún gān dǎn , jiāng shān yuè bìn huá 。 天地存肝胆,

 • 古北口

  wù líng shān shàng zá huā shēng , shān xià liú quán rù sāi shēng 。 雾灵山上杂花生,山下流泉入塞声。 què hèn bù féng zhāng shǎo bǎo , qì nán yóu zhù shòu jiàng chéng 。 却恨不逢张少保,碛南犹筑受降城。

 • 海上

  rì rù kōng shān hǎi qì qīn , qiū guāng qiān lǐ zì dēng lín 。 日入空山海气侵,秋光千里自登临。 shí nián tiān dì gān gē lǎo , sì hǎi cāng shēng diào kū shēn 。 十年天地干戈老,四海苍生吊哭深。 shuǐ yǒng shén

 • 海上

  mǎn dì guān hé yī wàng āi , chè tiān fēng huǒ zhào xū tái 。 满地关河一望哀,彻天烽火照胥台。 míng wáng bái mén jiāng dōng qù , gù guó jiàng fān hǎi shàng lái 。 名王白门江东去,故国降幡海上来。 qín wàng yún

 • 海上

  nán yíng zhà pǔ běi nán shā , zhōng gǔ tí fēng shǔ hàn jiā 。 南营乍浦北南沙,终古提封属汉家。 wàn lǐ fēng yān tōng rì běn , yī jūn qí gǔ xiàng tiān yá 。 万里风烟通日本,一军旗鼓向天涯。 lóu chuán yǐ fèng

 • 海上

  cháng kàn bái rì xià wú chéng , yòu jiàn gū yún hǎi shàng shēng 。 长看白日下芜城,又见孤云海上生。 gǎn kǎi hé shān zhuī shī jì , jiān nán róng mǎ fā shēn qíng 。 感慨河山追失计,艰难戎马发深情。 mái lún ǎo

 • 精卫

  wàn shì yǒu bù píng , ěr hé kōng zì kǔ ; cháng jiāng yī cùn shēn , xián mù dào zhōng gǔ ? 万事有不平,尔何空自苦;长将一寸身,衔木到终古? wǒ yuàn píng dōng hǎi , shēn chén xīn bù gǎi ; dà hǎi wú píng

 • 过苏禄东王墓

  fēng bēi yáo jiàn bǐng kuí tí , shàng yì xiān zhāo chǒng rì dān 。 丰碑遥见炳奎题,尚忆先朝宠日殚。 shì yǒu guó rén gōng sǎ sǎo , měi qín cí kè zhù lún tí 。 世有国人供洒扫,每勤词客驻轮蹄。 jiǔ hé shuǐ zhu

 • 秋山

  qiū shān fù qiū shān , qiū yǔ lián shān yīn 。 秋山复秋山,秋雨连山殷。 zuó rì zhàn jiāng kǒu , jīn rì zhàn shān biān 。 昨日战江口,今日战山边。 yǐ wén yòu zhēn kuì , fù jiàn zuǒ jù cán 。 已闻右甄溃,复见

 • 秋山

  qiū shān fù qiū shuǐ , qiū huā hóng wèi yǐ 。 秋山复秋水,秋花红未已。 liè fēng chuī shān gāng , lín huǒ lái chéng shì 。 烈风吹山冈,磷火来城市。 tiān gǒu xià wū mén , bái hóng shǔ jūn lěi 。 天狗下巫门,白

 • 白下

  bái xià xī fēng luò yè qīn , zhòng lái cǐ dì yī dēng lín 。 白下西风落叶侵,重来此地一登临。 qīng jiā hào yuè qiū yī lěi , yě shāo hán xīng yè chū lín 。 清笳皓月秋依垒,野烧寒星夜出林。 wàn gǔ hé shān yīn

 • 汾州祭吴炎潘柽章二节士

  lù xià kōng lín bǎi cǎo cán , lín fēng yǒu tòng diàn jiāo lán 。 露下空林百草残,临风有恸奠椒兰。 jiǔ xī xuè huà yōu quán bì , hāo lǐ hún guī bái rì hán 。 韭溪血化幽泉碧,蒿里魂归白日寒。 yī dài wén zhāng

 • 雨中至华下宿王山史家

  zhòng xún huāng jìng yī chōng ní , gǔ kǒu qiáng dōng lù bù mí 。 重寻荒径一冲泥,谷口墙东路不迷。 wàn lǐ hé shān rén luò luò , sān qín bīng jiǎ yǔ qī qī 。 万里河山人落落,三秦兵甲雨凄凄。 sōng yīn jiù cuì

  117条记录