蔡松年

作者: 蔡松年

朝代: 金朝

收录: 88首

当前位置: 牛魔王彩图 > 金朝 > 蔡松年 >
 • 夜坐

  wú shēng yǒu jī shì wú yá , qīng yè màn màn tàn wù huá 。吾生有几事无涯,清夜漫漫叹物华。 dàn yuàn wén zhēng sì pí mǎ , kě néng zhān bì zuò kū wō

 • 渡混同江

  shí nián bā huàn qīng jiāng dù , jiāng shuǐ jiāng huā xiào wǒ láo 。十年八唤清江渡,江水江花笑我劳。 lǎo jìng guī xīn zhì gū yuè , juàn yóu chén jì fù

 • 庚申闰月从师还自颖上,对新月独酌十三首

  wǒ běn shān zé rén , gū yān yī qīng suō 。我本山泽人,孤烟一轻蓑。 gōng míng wú gǔ xiāng , diāo zhuó shāng tiān hé 。功名无骨相,雕琢伤天和。 wèi néng jù mi

 • 庚申闰月从师还自颖上,对新月独酌十三首

  rén yán guī shèn yì , dàn kǔ shí bù zú 。人言归甚易,但苦食不足。 bì shǐ jí qí qiú , wàn zhōng bù yíng fù 。必使极其求,万钟不盈腹。 chǔ shì fù suǒ ān ,

 • 声声慢凉陉寄内

  qīng w png yě , xiǎo yǔ qiān fēng , hun chng m xng hn s 。 青芜平野,小雨千峰,还成暮陉寒色。 ci jiǎn yn chuāng , y d bn rn ling xī 。 裁翦芸窗,忆得伴人良夕。 yo lin jī zhng mi di , hn xiāng fng , shǎo yū xng y 。 遥怜几

 • 水龙吟 九秋白玉盘高

  jiǔ qiū bái yù pán gāo , yè lái lěng shè yín hé shuǐ 。 九秋白玉盘高,夜来冷射银河水。 hǎo fēng qīng lù , bì wú gāo zhú ,;? liáng qì 。 好风清露,碧梧高竹,нн凉气。 nǚ shǒu xiāng xiān , yī shān huáng jú

 • 水龙吟甲寅岁,从师南还,赠赵肃之

  ruǎn hóng chén lǐ xī shān , luàn yún xiǎo mǎ qīng xiāng xiàng 。 软红尘里西山,乱云晓马清相向。 xīn nián yǒu xǐ , xǐ bīng hé qì , chūn fēng qiān zhàng 。 新年有喜,洗兵和气,春风千丈。 qīng bìn hé rén , fèn

 • 水龙吟梁虎茵家以绛绡作荔枝,戏作以上明

  yī shān xīng yuè , cháng shēng diàn lǐ , duān zhèng rén wēi xiào 。 一山星月,长生殿里,端正人微笑。 fēng zhī yù gǔ , bīng wán hóng wù , cháng ān chū dào 。 风枝玉骨,冰丸红雾,长安初到。 xiǎo bù qīng xīn ,

 • 好事近附见中州乐府元德明词内

  tiān shàng cì jīn lián , bù jiǎn hè yuán sān yuè 。 天上赐金奁,不减壑源三月。 wǔ wǎn chūn fēng xiān shǒu , kàn yī shí rú xuě 。 午碗春风纤手,看一时如雪。 yōu rén zhī guàn mào lín qián , sōng fēng tīng q

 • 月华清

  lóu yǐ míng hé , shān pán qiáo mù , gù guó qiū guāng rú shuǐ 。 楼倚明河,山蟠乔木,故国秋光如水。 cháng jì bié shí , yuè lěng bàn shān huán pèi 。 常记别时,月冷半山环佩。 dào ér jīn , guì yǐng xún rén ,

 • 江神子慢赋瑞香

  zǐ yún diǎn fēng yè 。 紫云点枫叶。 yán shù xiǎo , pó suō suì hán jié 。 岩树小,婆娑岁寒节。 zhān gāo jié 。 占高洁。 xiān bāo nuǎn , niàng chū méi hún lán pò 。 纤苞暖,酿出梅魂兰魄。 zhào nóng bì 。 照浓碧。

 • 念奴娇浩然胜友生朝

  zǐ lán yù shù , zì láng xiāo fēn xiù , xuán zhī yīng wù 。 紫兰玉树,自琅霄分秀,悬知英物。 wàn hè qīng bīng tuán shuǎng qì , lǎo hè píng xū xiān gǔ 。 万壑清冰抟爽气,老鹤凭虚仙骨。 zuì tiè jiāo téng , há

 • 念奴娇别仲亨

  dà jiāng chéng liàn , duì yī zūn lí hé , chūn fēng jiāng běi 。 大江澄练,对一尊离合,春风江北。 yàn dài sān nián tán xiào jiān , chū shí zhī lán bái bì 。 燕代三年谈笑间,初识芝兰白璧。 guì kū gāo hán , ti

 • 念奴娇次许丹房韵,时将赴镇阳,闻北潭杂

  fēi xuě méi mǎ , zhuǎn shā cháng dié gǔ , sān nián hán shí 。 飞雪没马,转沙场叠鼓,三年寒食。 wén dào xī zhōu chūn màn màn , xiǎo yù tiān xiāng qī cè 。 闻道西州春漫漫,晓玉天香欹侧。 huá wū jīn pán , āi

 • 雨中花仆将以穷腊去汴,平生亲友,零落殆

  méi fēng wèi pō yǐ dòng , gǎn niàn jié wù , wú yǐ wéi huái , yū shì zhāo èr sān huì xīn zhě , zài jiǔ xiǎo jí yū chán fāng 。 梅风味颇已动,感念节物,无以为怀,於是招二三会心者,载酒小集於禅坊。 ér lè fǔ

 • 雨中花送赵子坚再赴辽阳幕

  huà hè chéng gāo , shān pán liáo hǎi , cān tiān gǔ mù cāng yān 。 化鹤城高,山蟠辽海,参天古木苍烟。 yǒu xián wáng háo shuǎng , bù jiǎn liáng yuán 。 有贤王豪爽,不减梁园。 gāo huì duān sī bái xuě , qīng l

 • 水龙吟仆三年为郎外台,故人扬子能作广文

  cí zhāng mǐn miào , lín shāng dé zhǐ , xià bǐ bù néng zì xiū 。 词章敏妙,临觞得纸,下笔不能自休。 qù suì shōu dēng hòu , guò yáng yū zhèng shì shān tíng , hān shāng fù shī , zuì wéi kuài shì 。 去岁收

 • 水龙吟乙丑八月,得告上都,行李滞留,寄

  鸣涧壑。时去中秋不数日,方遑遑於道路,宦游飘泊,节物如驰,此生*偶复呵铮*而所谓乐以酬身者乃如此,谋生之拙,可不哀邪。幸终焉之有图,坐归欤之不早,慨焉兴感,无以为怀,因作长短句诗,极道萧闲退居之乐,歌以自宽,亦以自警,盖越调水龙吟也。与我同志

 • 满江红虎茵老人去汴二十年,重醉蜡梅於明

  yù yǔ jiān fēng zhì , bǐ pū fā yáng qí shì duān zhèng lóu kōng , pí pá lěng , yuè gāo xián suǒ 。 玉宇间风制,俾仆发扬其事端正楼空,琵琶冷,月高弦索。 rén huàn shì , shì jiān chūn zài , jī fān huā luò

 • 满江红和高子文春津道中

  liáng yuàn dāng shí , chūn rú shuǐ , huā míng jiǔ liè 。 梁苑当时,春如水,花明酒冽。 hán shí yè , cuì píng rù zhào , hǎi táng hóng xuě 。 寒食夜,翠屏入照,海棠红雪。 dǐ shì nián lái cháng mǎ shàng , bù k

 • 满江红舅氏丹房先生,方外伟人,轻财如粪

  néng yòng zhī 。 能用之。 shí shí chū yān xiá jiǔ tiān shàng yǔ , zuì mò lín lí , bǎi luò rén jiān sú xué , zì wèi dé sān dài dǐng zhōng miào yì 。 时时出烟霞九天上语,醉墨淋漓,摆落人间俗学,自谓得三代鼎钟

 • 满江红辛亥三月,春事婉娩,土风熙然,东

  duì huā wú hǎo qíng , rán dé liú kǎn yǒu mìng , wú bù kě zhě 。 对花无好情,然得流坎有命,无不可者。 gǔ rén wèi rén shēng ān lè , shú zhī qí tā , lǚ sòng cǐ yǔ , liáng yòng kǎi tàn 。 古人谓人生安乐,

 • 念奴娇 念奴玉立

  niàn nú yù lì , jì lián chāng gōng lǐ , chūn fēng xiāng shí 。 念奴玉立,记连昌宫里,春风相识。 yún hǎi máng máng rén huàn shì , jī dù lí huā hán shí 。 云海茫茫人换世,几度梨花寒食。 huā è ní cháng , shěn

 • 念奴娇辛亥新正五日,天气晴暖,偶出,道

  以滴蜡黄梅侑樽。 ,以滴蜡黄梅侑樽。 醉归感叹节物,顾念身世,殆无以为怀,作此自解小红破雪,又一灯香动,春城节物。 醉归感叹节物,顾念身世,殆无以为怀,作此自解小红破雪,又一灯香动,春城节物。 春事新年独梦绕,江浦南枝横月。 春事新年独梦绕,江

 • 西江月己酉四月暇日,冒暑游太平寺,古松

  guī duì yuè xiǎo zhuó , fù xī jiāng yuè jì zhī gǔ diàn cāng sōng yǎn jiǎn , gū yún zhàng shì qīng shēn 。 归对月小酌,赋西江月记之古殿苍松偃蹇,孤云丈室清深。 chá shēng pò shuì wǔ fēng yīn 。 茶声破睡午风阴。

 • 菩萨蛮携酒过分定张子华

  pī yún bō xuě é ér jiǔ , jiāo gōng kū zào tán tiān kǒu 。 披云拨雪鹅儿酒,浇公枯燥谈天口。 qiū mèng làng fān jiāng , yǔ chuāng shēn zhù xiāng 。 秋梦浪翻江,雨窗深炷香。 fēng yān gōng nài jiǔ , yí jié shé

 • 点绛唇同浩然赏崔白梅竹图

  bàn fú shēng xiāo , biàn jiào fēng yùn píng shēng zú 。 半幅生绡,便教风韵平生足。 zhěn xī hú yù 。 枕溪湖玉。 shù diǎn méi héng zhú 。 数点梅横竹。 huā lù tiān xiāng ,。 花露天香,香透金荷?。 míng gāo zhú 。

 • 相见欢九日种菊西γ云根石缝,金葩玉蕊遍

  fēng quán bēi míng , lú xiāng wěng yū ; xué 。 风泉悲鸣,炉香蓊於γ穴。 gù rén chén gōng fǔ zuò shí héng qín , xiāo rán yǒu chén wài qù , yào yú yún xián wǎn liū láng láng 。 故人陈公辅坐石横琴,萧然有尘

 • 乌夜啼留别赵粹文以上明秀集注卷二三十四

  yī duàn jiāng shān xiù qì , fēng liú gù guó wáng sūn 。 一段江山秀气,风流故国王孙。 sān nián bù guàn bīng tiān xuě , bái bì jiè chūn wēn 。 三年不惯冰天雪,白璧借春温。 huàn lù cháng nán jù shǒu , bié qī

 • 水调歌头高德辉生朝

  nián shí hǎi shān lù , hán bì luàn qīng huái 。 年时海山路,寒碧乱清淮。 kè zhōng shòu jiǔ , zuì yǎn bù jiàn yī zhī méi 。 客中寿酒,醉眼不见一枝梅。 hé sì jīn nián xīn shì , qiān zhàng hǎo yún xīn yǔ ,

 • 水调歌头乙卯高阳寒食,次γ夫韵

  hán shí shǎo tiān sè , huā liǔ gè chūn fēng 。 寒食少天色,花柳各春风。 shēn xián shèng rì , dū zài huā yǐng jiǔ lú zhōng 。 身闲胜日,都在花影酒垆中。 xiù yě bì chéng xī pàn , dú yǒu dǒu nán wēn ruǎn ,

 • 南乡子庚申仲秋,陪虎茵居士置酒小斜川

  shuāng lài rù kū tóng 。 霜籁入枯桐。 shān yā jiāng chéng xiù ǎi nóng 。 山压江城秀蔼浓。 shuí zhù yè guāng sōng zhú lǐ , líng lóng 。 谁著夜光松竹里,玲珑。 shí zhàng bīng huā shè hǎo fēng 。 十丈冰花射好风。 w

 • 瑞鹧鸪邢γ夫招游故宫之玉溪馆,壬戌人日

  xiāo sàn xīn qíng kuì xī xián 。 萧散心情愧昔贤。 rén xiàng dào shān qún yù qù , yǎn héng chūn shuǐ shòu méi biān 。 人向道山群玉去,眼横春水瘦梅边。 dàn zhī yǒu jiǔ néng wú shì , biàn shì xīn nián shèng g

 • 瑞鹧鸪是日以事不克往,复用韵

  chóu chūn dāng dé jiǔ rú chuān 。 酬春当得酒如川。 rì diǎn chūn yī yě zì xián 。 日典春衣也自贤。 gū fù fēng guāng máng yǒu dǐ , pó suō qiū hè xīng wú biān 。 孤负风光忙有底,婆娑邱壑兴无边。 shū shēng dà dǐ

 • 千秋岁起晋对菊小酌,有怀溪山酒隐

  bì xuān qīng shèng , sú wù wú yóu dào 。 碧轩清胜,俗物无由到。 cāng jiāng bàn bì shān chuán zhào 。 沧江半壁山传照。 jī chuāng huáng jú mèi , tiān běi zhòng yáng zǎo 。 几窗黄菊媚,天北重阳早。 jīn yè xiǎo 。

 • 浣溪沙季沾寿日

  tiān shàng xiān rén yì dú shū 。 天上仙人亦读书。 fēng lín xíng xiāng bù kū 。 风麟形相不枯。 shí nián ào xuě qì líng xū 。 十年傲雪气凌虚。 shuí dào yè hóu gōng yè wǎn , mò jiào wén jǔ jiǔ zūn shū 。 谁道

 • 浣溪沙 寿骨云门白玉山

  shòu gǔ yún mén bái yù shān 。 寿骨云门白玉山。 shān guāng qiān zhàng luò háo duān 。 山光千丈落毫端。 xìng míng xiān guà làn yín pán 。 姓名先挂烂银盘。 biān jiǎn xīn xiāng sān wàn juàn , wèi yīng zào wù f

 • 浣溪沙范季沾一夕小醉,乘月羽衣见过。仆

  shì wú yán , nǎi xié yī zhī jìng guī 。 视无言,乃携一枝径归。 míng rì zuò huàn xī shā jiàn yì , xì cì qí yùn 。 明日作浣溪沙见意,戏次其韵。 yuè xià xiān yī lì yù shān 。 月下仙衣立玉山。 wù yún chuāng hù

 • 浣溪沙春津道中,和子文韵

  xī yǔ kōng mēng sǎ miàn liáng 。 溪雨空蒙洒面凉。 mù chūn chū jiàn liǔ shāo huáng 。 暮春初见柳梢黄。 lǜ yīn kōng yì sòng chūn máng 。 绿阴空忆送春忙。 sháo yào nòng xiāng hóng pū nuǎn ,。 芍药弄香红扑暖,酴?趁

 • 人月圆丙辰晚春即事

  lí xuě dōng chéng yòu huí chūn 。 梨雪东城又回春。 fēng wù shǔ xián shēn 。 风物属闲身。 bù kān jīn jiǔ , bǎi zhòng duī àn , mǎn mǎ jīng chén 。 不堪禁酒,百重堆按,满马京尘。 yǎn qīng dú zhǔ xī shān hù , b