曹操

作者: 曹操

朝代: 汉代

收录: 18首

当前位置: 牛魔王彩图 > 汉代 > 曹操 >
 • 短歌行 譬如朝露

  duì jiǔ dāng gē , rén shēng jī hé ? 对酒当歌,人生几何? pì rú zhāo lù , qù rì kǔ duō 。 譬如朝露,去日苦多。 kǎi dāng yǐ kāng , yōu sī nán wàng 。 慨当以慷,忧思难忘。 hé yǐ jiě yōu , wéi yǒu dù kāng 。

 • 短歌行 周西伯昌

  zhōu xī bó chāng , huái cǐ shèng dé 。 周西伯昌,怀此圣德。 sān fēn tiān xià , ér yǒu qí èr 。 三分天下,而有其二。 xiū fèng gòng xiàn , chén jié bù lóng 。 修奉贡献,臣节不

 • 苦寒行 羊肠坂诘屈

  běi shàng tài xíng shān , jiān zāi hé wēi wēi ! 北上太行山,艰哉何巍??! yáng cháng bǎn jié qū , chē lún wéi zhī cuī 。 羊肠坂诘屈,车轮为之摧。 shù mù hé xiāo sè ! 树木何萧瑟! běi fēng shēng zhèng bēi 。

 • 气出唱

  yóu jūn shān , shèn wéi zhēn 。 游君山,甚为真。 cuī wéi zhǎ luò , ěr zì wéi shén 。 崔嵬砟硌,尔自为神。 nǎi dào wáng mǔ tái , jīn jiē yù wéi táng , zhī cǎo shēng diàn páng 。 乃到王母台,金阶玉为堂,芝草生

 • 却东西门行

  hóng yàn chū sāi běi , nǎi zài wú rén xiāng 。 鸿雁出塞北,乃在无人乡。 jǔ chì wàn yú lǐ , xíng zhǐ zì chéng xíng 。 举翅万馀里,行止自成行。 dōng jié shí nán dào , chūn rì fù běi xiáng 。 冬节食南稻,春日复

 • 塘上行

  pú shēng wǒ chí zhōng , qí yè hé lí lí 。 蒲生我池中,其叶何离离。 bàng néng xíng rén yì , mò ruò qiè zì zhī 。 傍能行仁义,莫若妾自知。 zhòng kǒu shuò huáng jīn , shǐ jūn shēng bié lí 。 众口铄黄金,使君生

 • 步出夏门行冬十月

  mèng dōng shí yuè , běi fēng pái huái , tiān qì sù qīng , fán shuāng fēi fēi 。 孟冬十月,北风徘徊,天气肃清,繁霜霏霏。 kūn jī chén míng , hóng yàn nán fēi , zhì niǎo qián cáng , xióng pí kū qī 。 鹍鸡

 • 步出夏门行土不同

  xiāng tǔ bù tóng , hé shuò lóng dōng 。 乡土不同,河朔隆冬。 liú sī fú piāo , zhōu chuán xíng nán 。 流澌浮漂,舟船行难。 zhuī bù rù dì ,; ǎo fēng ;? ǎo lài ; shēn ào 。 锥不入地,[艹丰][艹赖]深奥。 shuǐ

 • 谣俗词

  wèng zhōng wú dǒu chǔ , fā qiè wú chǐ zēng 。 瓮中无斗储,发箧无尺缯。 yǒu lái cóng wǒ dài , bù zhī suǒ yǐ yīng 。 友来从我贷,不知所以应。

 • 董逃歌词

  dé xíng bù kuī quē , biàn gù zì nán cháng 。 德行不亏缺,变故自难常。 zhèng kāng chéng xíng jiǔ , fú dì qì jué ; guō jǐng tú mìng jìn yú yuán sāng 。 ??党尚芯?,伏地气绝;郭景图命尽于园桑。

 • 度关山

  tiān dì jiān , rén wéi guì 。 天地间,人为贵。 lì jūn mù mín , wéi zhī guǐ zé 。 立君牧民,为之轨则。 chē zhé mǎ jì , jīng wěi sì jí 。 车辙马迹,经纬四极。 chù zhì yōu míng , lí shù fán xī 。 黜陟幽明,黎

 • 对酒 对酒歌

  duì jiǔ gē , tài píng shí , lì bù hū mén 。 对酒歌,太平时,吏不呼门。 wáng zhě xián qiě míng , zǎi xiāng gǔ gōng jiē zhōng liáng 。 王者贤且明,宰相股肱皆忠良。 xián lǐ ràng , mín wú suǒ zhēng sòng 。 咸礼

 • 观沧海

  dōng lín jié shí , yǐ guān cāng hǎi 。 东临碣石,以观沧海。 shuǐ hé dàn dàn , shān dǎo sǒng zhì 。 水何澹澹,山岛竦峙。 shù mù cóng shēng , bǎi cǎo fēng mào 。 树木丛生,百草丰茂。 qiū fēng xiāo sè , hóng b

 • 龟虽寿

  shén guī suī shòu , yóu yǒu jìng shí 。 神龟虽寿,猷有竟时。 téng shé chéng wù , zhōng wéi tǔ huī 。 腾蛇乘雾,终为土灰。 lǎo jì fú lì , zhì zài qiān lǐ ; liè shì mù nián , zhuàng xīn bù yǐ 。 老骥伏枥,

 • 蒿里行

  guān dōng yǒu yì shì , xīng bīng tǎo qún xiōng 。 关东有义士,兴兵讨群凶。 chū qī huì méng jīn , nǎi xīn zài xián yáng 。 初期会盟津,乃心在咸阳。 jūn hé lì bù qí , chóu chú ér yàn xíng 。 军合力不齐,踌躇而

 • 精列

  jué chū shēng , zào huá zhī táo wù , mò bù yǒu zhōng qī 。 厥初生,造划之陶物,莫不有终期。 mò bù yǒu zhōng qī 。 莫不有终期。 shèng xián bù néng miǎn , hé wéi huái cǐ yōu ? 圣贤不能免,何为怀此忧? yuàn ch

 • 气出唱

  huá yīn shān , zì yǐ wéi dà 。 华阴山,自以为大。 gāo bǎi zhàng , fú yún wéi zhī gài 。 高百丈,浮云为之盖。 xiān rén yù lái , chū suí fēng , liè zhī yǔ 。 仙人欲来,出随风,列之雨。 chuī wǒ dòng xiāo , gǔ

 • 气出唱

  jià liù lóng , chéng fēng ér xíng 。 驾六龙,乘风而行。 xíng sì hǎi , lù xià zhī bā bāng 。 行四海,路下之八邦。 lì dēng gāo shān lín xī gǔ , chéng yún ér xíng 。 历登高山临溪谷,乘云而行。 xíng sì hǎi wài

  118条记录